MRforum: "Rettssikkerhetens mange ansikter"

I en fullsatt Professorbolig gikk onsdag denne uken semesterets første MRforum av stabelen, med dette tema - med blant annet Riksadvokat Tor-Aksel Bush og Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i panelet. Se MRforum strømmet på Morgenbladets portal

Hanne Bjurstrøm holder sin innledning i en fullsatt Professorbolig (foto: CK)

Viktig fundament i rettsikkerheten

Med varierte innlegg fra panelet (de øvrige paneldeltagerne advokat Ceciile Schjatvet og forsker ved Politihøgskolen Marianne Sætre), ble den aktuelle «Hemsedalsaken» og voldtektssaker generelt brukt for å belyse sakens kjerne med en faglig tolkning i fokus. Nye problemstillinger og mulige løsninger ble presentert av panelet, og i diskusjonen etterpå med et engasjert publikum. 

Det at siktedes skyld skal bevises i retten er et viktig fundament i rettsikkerheten. Dette fører tidvis til frifinnelser som det kan være vanskelig å forstå for mange. Et senket beviskrav er ikke nødvendigvis veien å gå, ikke minst på grunn av våre internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Muligheten for å gi redegjørelse, opplæring og fremme kritisk sans blant legfolk ble diskutert. Også påtalemyndigheten bør arbeide mer med bevisbedømmelse. Påtalemyndigheten får tilbakemeldinger fra retten om bevisvurderingen.

Mer forskning i sektoren

Det trengs mer forskning i sektoren, også om politiets arbeid i forbindelse med voldtektssaker. Et tema kan være å se etterforskningen i sammenheng med resultatet.

Jurysystemet blir borte, legmannselementet vil fortsatt bestå i meddomsretten. Det ble drøftet om det er mulig å skrive mer detaljerte regler inn i straffeprosessloven om det skjønnet som bevisvurdering innebærer.

Holdningsendring i forhold til disse sakene

Empirisk forskning på voldtektssaker viser at henleggelser skjer på svært varierende grunnlag. Samfunnsmessig tendenser, som sterkt økning i bruk av internett, endrer innholdet av voldtektssaker. Det ble fra flere understreket betydningen av en holdningsendring i forhold til disse sakene. Unge mennesker påvirkes sterkt av den seksuelle kultur som preger dagens samfunn. De sakene som havner for retten er en ting, da har det blitt vurdert at bevisene kan føres i retten. Henleggelsene er noe annet. Dette er en krevende utvikling.

Noen uttrykte at man skal være forsiktig med å gjøre voldtektssaker for spesielle i sin natur, sammenlignet med andre straffe- og voldssaker. Voldtektssakene er også innbyrdes veldig ulike. Handlingen foregår oftere i et lukket rom.

 

Av Cathrine Kullgreen
Publisert 1. okt. 2016 16:01 - Sist endret 2. okt. 2016 18:41