Seier til UiO-studenter i nordisk prosedyrekonkurranse om EMK

Prosedyrelaget «Club Schjødt», bestående av seks studenter fra juridisk fakultet, UiO, vant den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter i 2016.

Vinnerlaget fra UiO: Synne Marie Berge, Ingvild Walle Skraastad, Pia Klafstad, Nina Wilborn, Trine Skjeldstad Jensen og Eva Linn Oksavik. 

Vi gratulerer Synne Marie Berge, Ingvild Walle Skraastad, Pia Klafstad, Nina Wilborn, Trine Skjeldstad Jensen og Eva Linn Oksavik med en strålende innsats, både skriftlig og muntlig.

Den nordiske prosedyrekonkurranse, der temaet er påståtte krenkelser av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), tok til i 1984, etter initiativ fra professor Jacob W. F. Sundberg. Konkurransen ledes fra Stockholms universitet.

Forbereder fiktiv sak for Menneskerettsdomstolen

13 studentlag fra juridiske fakulteter i hele Norden bruker et semester på å forberede en fiktiv sak for den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Lagene deles i to – en «statsgruppe» og en «klagergruppe», som hver skriver et 20 siders prosesskrift om saken. Så møter gruppene stater og klagere fra de andre lagene til muntlig prosedyre-cup i en av de nordiske hovedstedene. Dommere i konkurransen er de nordiske dommere i EMD, og høyesterettsdommere fra de samme land.

Foreningsfrihet og rettferdig rettergang

Årets sak handlet om en finsk fagforening, Sjømannsunionen, som boikottet lossingen fra et vietnamesiskregistrert skip i finsk havn. Foreningen protesterte mot skipsarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår, som lå langt under nivået i den finske kollektivavtalen. Boikotten ble opphevet ved en midlertidig forføyning som ikke gav foreningen mulighet til kontradiksjon, og som heller ikke kunne ankes. Sentrale spørsmål i saken var hvor langt foreningsfriheten etter EMK art. 11 strekker seg, og hvilken grad av kontradiksjonsmulighet som kreves ved midlertidige rettsbeslutninger, under retten til en rettferdig rettergang etter EMK art. 6.

Lagene veiledes av advokatklubber, noen steder også i samarbeid med universitetene. Prosesskriftene har form av vitenskapelig anlagt argumentasjon, med stringent form og referanseteknikk. Disse forkortes og foredles så til grunnlag for muntlige innlegg. Både den vitenskapelige skrivestilen og prosedyreteknikk er ganske nytt for de fleste studenter, og advokatklubbene bidrar med råd, kollokvier, gjennomlesning og opplæring, trening og høring underveis.

Krever evne til å svare motparten

Jo bedre man kan både faktum og juss, jo mer man har trent muntlig på ulike innfallsvinkler til saken, jo lettere er det å prosedere godt «på stående fot». Det som premieres i konkurransens muntlige del, er ikke bare skjønnsomt utvalg av sakens kjernespørsmål, argumentasjonsbredde og -eleganse, men også evnen til reelt å svare på motpartens anførsler (og spørsmål fra dommerne), istedenfor å fremføre noe ferdigskrevet. Prosedyren har som mål å opplyse domstolen gjennom reell, muntlig kontradiksjon.

Sterke UiO-lag

Lagene fra Universitetet i Oslo har historisk stått sterkt i denne muntlige tradisjonen. De var til 2000 under ledelse av advokatene Arne Meltvedt og Johan Hjort, og har siden vært ledet av advokat Vidar Strømme i advokatfirmaet Schjødt. Veilederteamet består av prosedyreadvokater, mange tidligere konkurransedeltakere. Årets team bestod foruten Strømme av Thomas Horn (Schjødt), Anine Kierulf (UiO), Stine Langlete (Larsen&Co), Tomasz Edsberg (Kommuneadvokaten), Åsmund Øvsthus (DNB), Jon Wessel-Aas (Bing&Hodneland), Josefin Engström (Schjødt) og Henrik Vaaler (Regjeringsadvokaten). Studenter som er interessert i å bli med på neste års lag, kan kontakte advokat Vidar Strømme vidar.stroemme@schjodt.no

Publisert 13. juni 2016 21:02 - Sist endret 8. juli 2016 11:50