Først om fremmedkrigere

Nå er den kommet: Den første boken som tar for seg fremmedkrigerproblematikken i et skandinavisk perspektiv. Forskere fra Norge, Danmark og Sverige har bidratt med kapitler innen jus, moralfilosofi, statsvitenskap, arabiske studier, kriseberedskap og sosialantropologi.

Antologien Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia har en bred, tverrfaglig tilnærming til fremmedkrigerfenomenet.  Redaktørene, Anna Andersson, Sofie A.E. Høgestøl og Anne Christine Lie ønsker å gi et substansielt bidrag til den skandinaviske akademiske debatten om fremmedkrigere og terrorisme.

Bred, flerfaglig tilnærming

Antologien inneholder bidrag fra forskere i Norge, Sverige og Danmark. Fremstillingen gir en bred, flerfaglig tilnærming med perspektiver fra flere disipliner: jus, statsvitenskap, filosofi, krisehåndtering, rehabilitering og sosialantropologi.

Redaktørene håper at boken kan være relevant for politikere, media, kriminalomsorgen, rettsvesenet etc. Den er ikke et forsøk på å oppsummere fremmedkrigerproblematikken eller presentere redaktørenes felles forståelse av fenomenet; snarere er formålet å løfte frem ulike forskningsspørsmål knyttet til fremmedkrigerfenomenet i Skandinavia og skissere ideer til nye forskningsområder.

Ulike perspektiver, ulike stemmer

Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia  presenterer mange ulike innfallsvinkler og refleksjoner. Redaktørene  har hatt et ønske om å belyse ulike perspektiver og la ulike stemmer komme til orde. Felles for alle bidragsyterne er at de etterlyser en mer nyansert tilnærming til fremmedkrigerproblematikken – de problematiserer og diskuterer aspekter innen lovgivning, definisjoner og begrepsforståelse, rehabiliteringstiltak, forebyggingstiltak og identitetsforståelse.

Studiene som presenteres i boken, er av ulik karakter, noen er basert på lengre tids feltarbeid og kvalitative metoder, mens andre er rent juridiske eller filosofiske. Antologiens undertittel  ‒ Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia ‒ reflekterer bokens tredelte inndeling: en innledende del om straffelovgivning, en del om preventivt arbeid og en avsluttende del om identitet og rehabilitering.

-Et spennende prosjekt

- Dette har vært et spennende prosjekt med mange givende diskusjoner, sier redaktørene, som ønsker å takke bidragsyterne for et godt og givende samarbeid.

Antologien bygger på den flerfaglige konferansen Nordic approaches to foreign fighters som ble avholdt i november 2016 ved Norsk senter for menneskerettigheter.

I tillegg til Anna Andersson og Sofie A.E. Høgestøl, som begge bidrar med egne kapitler, finner vi Andreas Anderberg, Ingvild Bruce, Lars Christie, Marte Feiring, Mehdi Ghazinour, Maja Touzari Greenwood, Jacob Høigilt, Helene Højfeldt, Mette-Louise E. Johansen, John Kinsman, Siri Høyem Kristiansen, Veronica Strandh, Ester E.J. Strømmen, Johanna Sundqvist, Nerina Weiss og Malin E. Wimelius blant bidragsyterne. 

Forlagets hjemmeside

Av Christian Boe Astrup
Publisert 16. nov. 2017 13:42 - Sist endret 16. nov. 2017 13:52