Samarbeidsavtale mellom PRIO og SMR

Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO) og SMR har inngått samarbeidsavtale. Ønsket er å institusjonalisere samarbeid innen både forskning og utdanning. 

Avtalen åpner for fellesskap, både om forskning og undervisning, bl.a. innen menneskerettigheter både i teori og praksis.

PRIO og SMR har store overlappende interessefelt, knyttet til bl.a. folkerett, humanitærrett, menneskerettigheter, forsoning og rettsoppgjør. De to institusjonene kan allerede vise til en betydelig samarbeid, hovedsakelig av uformell karakter. Nå er ønsket altså å formalisere.

Forskning og studier

For PRIO er ønsket om et formalisert samarbeid med SMR begrunnet i et generelt behov for utvidet forskningssamarbeid, i egen stabs ønske om å bidra i undervisning og studentkontakt, samt en allmenn målsetting om å styrke Oslos rolle og status som kunnskapssenter når det gjelder fred og konflikt. Dette er behov som harmoniserer med SMRs ambisjoner om et sterkt fokus på rettighetsspørsmål knyttet til fred og konflikt i forskning, undervisning, formidling og anvendt virksomhet.        

Samarbeidsavtalen mellom PRIO og SMR som nå er inngått bygger på og konkretiserer ambisjonene som er nedfelt i en tidligere MOU (Memorandum of Understanding) mellom Universitetet i Oslo og PRIO.

Bedre tilbud til studenter

SMR ønsker å kunne benytte forskere ved PRIO som forelesere, veiledere og sensorer. Dette forventes spesielt å være relevant innenfor SMR sitt masterprogram Theory and Practice of Human Rights.

PRIO vil på sin side opprette et studentprogram (Master Thesis Scholarship Program) for opptil 10 masterstudenter fra UiO, hvorav opptil to plasser er reservert for studenter ved SMR. Studentene vil bli tilbudt fri arbeidsplass og tilgang til administrative tjenester og annen infrastruktur ved PRIO.

Studentene ved SMRs masterprogram har også en praksisordning (6-12 uker) i andre semester, der opphold ved en annen forskningsinstitusjon godkjennes som praksis. Avtalen uttrykker ønske om at det legges til rette for studenter som potensielt vil ta sikte på å skrive masteroppgave ved PRIO tilbys praksisplass ved instituttet.

Samarbeid om større søknader

Begge parter ønsker å utvikle fremtidige felles prosjekter med ekstern finansiering, og vil bidra til samarbeid mellom SMRs og PRIOs vitenskapelig ansatte. Det gjelder ikke minst større søknader til EU (Horisont 2020) og Norges forskningsråd. Prosjekter kan ha et bestemt geografisk fokus, som region-spesifikke samarbeid, eller de kan ta utgangspunkt i tematiske fellesinteresser som menneskerettigheter, krigens folkerett, etikk, forsoning, eller andre områder hvor SMR og PRIO har overlappende interessefelt.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 1. des. 2017 14:17 - Sist endret 1. des. 2017 14:19