SMR-professor tildelt pris for artikkel om flyktningers status og rettsvern

SMR-professor Maja Janmyr er tildelt årets Chr. Michelsen-pris for fremragende utviklingsforskning. Prisen får hun for sin artikkel No country of asylum: ‘Legitimizing’ Lebanon’s rejection of the 1951 Refugee Convention, i det anerkjente Oxford-tidsskriftet International Journal of Refugee Law

SMR-professor Maja Janmyr har mottatt den anerkjente Chr. Michelsen-prisen. (foto: CBA)

Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning er på 50 000 kroner og  «skal synliggjøre og inspirere til utviklingsrelatert forskning av høy kvalitet og relevans». Prisen, som tildeles annethvert år av Fondet «Nationalgaven til Chr. Michelsen», tildeles forskere under 40 år for en «fremragende vitenskapelig artikkel innen utviklingsrelaterte studier».

 I den prisvinnende artikkelen undersøker Janmyr Libanons tilnærming til og praktisering av FNs Flyktningekonvensjon.

Nekter å ratifisere

Libanon, som tradisjonelt er kjent for å være både generøs og imøtekommende mot flyktninger, har mottatt over halvannen million syriske flyktninger. Men, paradoksalt nok har staten hele tiden nektet å ratifisere Flyktningekonvensjonen – ettersom man ikke ønsker å være «en stat for asylsøkere».

-Det finnes mange studier som skildrer den menneskerettslige effekten av å ratifisere internasjonale konvensjoner, men lite er skrevet om den særskilte effekten på ulike lands flyktningelovgivning og –praksis, sier Maja Janmyr.

-Resultatet for Libanons vedkommende er at nasjonen mangler et konsistent juridisk rammeverk og juridisk klarhet hva angår flyktningenes status og rettsvern, fortsetter hun. Usikkerheten blir spesielt påfallende hva angår de syriske flyktningene, der det altoverskyggende spørsmålet blir om hvorvidt de i det hele tatt er registrerte flyktninger, eller ikke.

«Arbeidsimmigranter»

I stedet for å bli kategorisert som flyktninger, opplever mange syrere å bli registrert som arbeidsimmigranter. Det medfører et klart svekket rettighetsvern og har også i seg elementer som er klart økonomisk diskriminerende.

I artikkelen skildrer Janmyr de ulike motivene til Libanons vegring mot å ratifisere. Noen av disse er først og fremst pragmatiske, andre kan skyldes feiltolkninger av konvensjonsteksten.

-For eksempel er det en utbredt misoppfatning at det å ratifisere Flyktningekonvensjonen medfører at Libanon forplikter seg til å gi alle flyktninger permanent asyl, sier Maja Janmyr. Nå er det dessuten FNs Høykommissær for Flyktninger – og ikke FN som sådan – som overvåker nasjonenes oppfølging av denne konvensjonen.  Noe som etter alt å dømme ytterligere har svekket Libanons motivasjon for å ratifisere, mener Janmyr.

Les priskomiteens begrunnelse

 

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 16. mars 2018 09:59 - Sist endret 21. des. 2020 14:15