Sikres taternes/romanifolkets menneskerettigheter i praksis?

Tater-/romaniutvalget leverte i 2015 sin NOU til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Utvalget konkluderte med at politikken overfor folkegruppen har vært "feilslått og nedbrytende".

SMR og HL-Senteret inviterer til et seminar for å tydeliggjøre de menneskerettslige og minoritetsmessige aspektene ved NOUens hovedfunn og forslag. 

Fritt Ords hus på hjørnet av Uranienborgveien og Parkveien.

Tater-/romaniutvalget påpekte at Norge innen flere områder ikke har fulgt opp kritikken blant annet fra Europarådets komite som overvåker gjennomføringen av Rammekonvensjonen til beskyttelse av nasjonale minoriteter.

KMD har invitert til høring om utvalgets rapport, og dette seminaret arrangeres i forbindelse med denne høringsrunden.
Seminaret stiller spørsmål om hvorfor Norge ikke har fulgt opp statens menneskerettighetsforpliktelser overfor taterne/romanifolket som nasjonal minoritet. Hvilke muligheter gir dagens ordninger til å møte utfordringene? Og hva kan gjøres for å bekjempe diskriminering, bidra til inkludering og bygge tillit? 

PROGRAM

11.30: Åpning:                   

Utvalgets hovedfunn om assimileringspolitikken på 1900-tallet og konsekvenser av politikken,
Ambassadør Knut Vollebæk som var leder for Tater-/romaniutvalget  

Nærmere om høy dødelighet og lavt utdanningsnivå blant tatere/romanifolk som var i kontakt med «Norsk misjon blant hjemløse» i etterkrigstiden
Forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Dag Ellingsen og Siw Beate Lilleås,

Aktuelle utfordringer: Et menneskerettighetsperspektiv
Direktør ved SMR, Inga Bostad 

Et minoritetsperspektiv,
Direktør ved HL-senteret, Guri Hjeltnes

12.15: Følger Norge opp sine menneskerettighetsforpliktelser overfor taterne/romanifolket som nasjonal minoritet i dag? 

Europarådets kritikk av norsk politikk overfor taterne/romanifolket de siste 10 år i lys av Rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter: Hva består kritikken i og har Norge fulgt den opp?
Emeritus ved SMR, medlem av Tater-/romaniutvalget, Asbjørn Eide

Utvalgets vurderinger av dagens praksis i lys av diskrimineringsvern og menneskerettigheter 
Ingvill T. Plesner, forsker ved SMR og HL-senteret og var sekretariatsleder for Tater-/romaniutvalget

Kommentarer:

  • Direktør ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM), Petter Wille
  • Ass. gen.sekr. Helsingforskomiteen, Gunnar Ekeløve-Slydal
  • Likestillings- og diskrimineringsombud​, Hanne Bjurstrøm,

​​13.00: Kaffepause

13.15: Hvilke muligheter gir dagens ordninger til å møte utfordringene? Hva kan gjøres for å bekjempe diskriminering, bidra til inkludering og bygge tillit?

Hovedfunn fra undersøkelsen om «Dagens situasjon» for tatere/romanifolk, særlig om utfordringer innen skole/utdanning, arbeidsliv, barnevern og erstatning Forsker Velferdsforskningsinstituttet (NOVA), Monica Five Aarset og Ragnhild Nordvik

Korte innlegg fra representanter fra taterne/romanifolket, blant annet:: Anna Gustavsen, Kai-Samuel Vigardt, Jim Roger Pettersen, Monica Karlsen og Inger Jenny Sørensen.

Utvalgets anbefalinger til norske myndigheterLagre og vis
Ambassadør Knut Vollebæk som var leder for Tater-/romaniutvalget

Panel med korte innlegg før plenumssamtale:

  • Undervisningsleder, HL-senteret/Dembra-prosjektet Peder Nustad
  • Forsker Institutt for samfunnsforskning (ISF)  Hilde Lidén
  • Seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Sissel M. Neumayer
  • Seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet, Hilde Driscoll
  • Seksjonssjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Sonja Skinnarland

15.25: Avsluttende refleksjoner:

Nasjonale minoriteters rett til deltakelse i saker som angår dem
Forsker og leder av SMRs forskergruppe «Human Rights and Diversity», Maria Lundberg,

15.30: Avslutning

VENNLIGST RETURNER PÅMELDINGSSKJEMAET INNEN TORSDAG 11. FEBRUAR 16:00 

Publisert 18. jan. 2016 14:09 - Sist endret 4. feb. 2016 16:51