Kurs: Straffbar deltakelse i terroristorganisasjon og væpnet konflikt i utlandet

Den siste tiden er det blitt omtalt flere saker knyttet til deltakelse i terrororganisasjoner, og det er grunn til å tro at det vil komme flere straffesaker i fremtiden. Delta på et spennende kurs i straffelovens terrorbestemmelser og forholdet til humanitær rett og humanitær bistand.

Påmelding - frist 1. november.

Domus Media, foto: UiO/Anders Lien. Adkomst til Kjerka skjer via inngangen som er fra vestsiden mot Domus Biblioteca/Frederiks gate, ved Aulakjelleren. Ta heis eller trapp opp til 2. etasje. Inngang via Aulatrappen er ikke tillatt. Det er egen gang inn til Kjerka fra trappen - det vil være skiltet.


Hva lærer du?

Det er et stort fokus på deltakelse i terrororganisasjoner og væpnede konflikter i utlandet og det er all grunn til å tro at det vil komme flere straffesaker der dette problematiseres.

Vurderingene av straffbar deltakelse i terrororganisasjon eller væpnet konflikt byr på en rekke vanskelige avgrensningsspørsmål, og dette kommer særlig på spissen i grensedragningen mot humanitært arbeid.

Individets rettssikkerhet, statenes behov, og rettighetene til berørte av væpnet konflikt vil derfor møtes i domstolene. Er du dommer, forsvarer, ansatt i påtalemyndigheten eller involvert i humanitært arbeid, har du nå mulighet til å øke kunnskapen om straffelovens §§ 136 a, 145, og landskapet reglene virker i.

Kurset er et samarbeid mellom Norsk senter for menneskerettigheter, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO, Røde Kors og Juristenes Utdanningssenter og gir deg en bred innføring i straffebestemmelsene og økt og verdifull kunnskap om grensedragningene mot humanitært arbeid.

Kurset har et særskilt fokus på de norske bestemmelsene og norsk rettspraksis, men vil også belyse folkeretten, herunder internasjonal humanitær rett, og gi et internasjonalt perspektiv på straffeforfølgning av terrordeltakelse. 

Enkel lunsj og et gratis eksemplar av Genèvekonvensjonene av 1949 med tilleggsprotokoller er inkludert i kursavgiften.

Program

Hvem passer kurset for?

Seminarlokale Kjerka
Seminarlokalet Kjerka

Dommere, påtalemyndighet, polititjenestemenn, forsvarere, forvaltning og ansatte i humanitære organisasjoner.

 

 

Emneord: Menneskerettigheter, Asyl- og utlendingsrett, Strafferett og straffeprosess
Publisert 12. okt. 2017 09:14 - Sist endret 15. jan. 2019 13:01