Book Launch: Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Boken som utgis på Gyldendal Juridisk har en bred, tverrfaglig tilnærming til fremmedkrigerfenomenet. Den gir et substansielt bidrag til den pågående debatten om fremmedkrigere og terrorisme i de skandinaviske landene. Redaktører: Anna Andersson,Sofie A.E. Høgestøl, Anne Christine Lie

Foto: Dagsnytt 18 - forfatterne ble intervjuet i forbindelse med utgivelsen av Fremmedkrigere, fra venstre: Anne Christine Lie, Ester Strømmen, Sigrid Sollun, Sofie Høgestøl og Anna Andersson


Program boklanseringsseminar:

  • Panelinnledninger 10 min hver av medforfattere: Lars Christie, Ingvild Bruce og Nerina Weiss
  • Diskusjon med salen
  • Forfriskninger og mingling

Mer om boken: Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølging og rehabilitering

Antologien er den første boken som tar for seg fremmedkrigerproblematikken i et skandinavisk perspektiv. Forskere fra Norge, Danmark og Sverige har bidratt med kapitler innen jus, moralfilosofi, statsvitenskap, arabiske studier, kriseberedskap og sosialantropologi.

Boken gir en grundig fremstilling av de juridiske utfordringene knyttet til kriminalisering av fremmedkrigeradferden og et kritisk blikk på hvordan de skandinaviske landene så langt har forsøkt å straffeforfølge og reintegrere hjemvendte fremmedkrigere. Videre gir boken et unikt innblikk i hvordan og hvorfor noen av de skandinaviske fremmedkrigerne har reist til utlandet for å delta i væpnede konflikter.

Målgruppen for antologien er personer som arbeider med etterretning, straffeforfølgning, forebygging og rehabilitering av voldelig ekstremisme og terrorisme. Fremstillingens brede tilnærming gjør at den er relevant for politikere, media, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndighet, forsvarere og dommere samt andre med interesse for fremmedkrigerfenomenet.
Tekst forlaget: Gyldendal Juridisk

 

Emneord: Menneskerettigheter, internasjonal rett, straff, folkerett
Publisert 9. jan. 2018 14:17 - Sist endret 20. jan. 2020 14:26