Senterrådet

Senterrådet ved Norsk senter for menneskerettigheter uttaler seg om følgende saker:

1. Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten.

2. Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling.

3. Årsplan og budsjett.

4. Intern organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ.

5. Regnskap.

6. Årsrapport.

Senterrådet kan drøfte andre saker som direktør eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Senterrådet nominerer medlemmer til valgkomité for ansettelse av direktør, og innstiller overfor fakultetsstyret ved ansettelse av direktør.