Innkalling til halvdagsseminar for styret ved Norsk senter for menneskerettigheter 27.05.14

Innkalling til halvdagsseminar for styret ved Norsk senter for menneskerettigheter, 27.05.14.

Tid: kl. 1200-1600.

Sted: Fakultetsværelset, 1. etasje, Domus Academica (Urbygningen).

Møtet innledes med lunsjservering.

DAGSORDEN

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 14/2014 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 15/2014 Utvikling av ny strategi 2015-2018 for Norsk senter for menneskerettigheter

Gjeldende strategi for Norsk senter for menneskerettigheter gjelder ut 2014 og arbeidet med å utvikle en ny strategi for perioden 2015-2018 er gjennomført ihht vedlagte  framdriftsplan.

Kort om prosessen så langt: Alle ansatte var samlet til todagers seminar 27.-28. februar hvor senterets framtidige ambisjoner, mål og tiltak ble diskutert i arbeidsgrupper og i plenum. Det var entydig positive tilbakemeldinger fra ansatte om at seminaret ble opplevd å være nyttige og inspirerende. Alle innspill fra seminaret ble systematisert og er oppsummert i to dokumenter: Utkast til strategi og mål for senteret og oppsummering av tiltak og aktiviteter. Innspillene til tiltak og aktiviteter vil danne grunnlag for å lage utkast til dokumenter som skal diskuteres videre internt ved senteret fra og med høsten 2014 og videre. Ledelsens utkast til strategi- og måldokument er diskutert i ledergruppen, alle ansatte ble oppfordret til å diskutere dokumentet i alle interne utvalg og komiteer, alle ansatte ble  invitert til et avsluttende møte i Forskningsutvalget, og endelig ble siste versjon av dokumentet sendt ut til alle ansatte for en siste innspillsmulighet rett før utsendelse til styreseminaret.

Det vedlagte dokumentet er følgelig ledelsens forslag strategi for SMR 2015-2018 basert på den prosess som har vært internt på senteret våren 2014. Direktøren og kontorsjef orienterer om prosessen og strategidokumentet, og styret inviteres til diskusjon og vedtak.

Vedtaksforslag: Styret vedtar strategi 2015-2018 for SMR med de endringer som måtte fremkomme på møtet.

Diskusjonssak 16/2014 Revisjon av vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter

Senterets vedtekter skal i løpet av 2014 revideres og det tas sikte på at dette gjøres i etterkant av strategiprosessen slik at disse kan vedtas først av senterstyret tidlig i høstsemestet og i fakultetsstyret innen utgangen av høstsemesteret 2014. Utgangspunkt for forslag til nye vedtekter vil være UiOs normalregler for grunnenheter med nødvendige endringer tilpasset senterets særegne behov. Styret får med dette en første muntlig gjennomgang av saken. Direktør og kontorsjef orienterer og styret inviteres til diskusjon.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 17/2014 Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret:

Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil det ikke bli gjort rede for muntlig på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Personal

Oversikt over viktigste personalendringer.

Direktøren mener at senteret trenger en fast vitenskapelig stilling i filosofi og inviterer styret til å diskutere hvordan vi kan arbeide for å få dette til i årene som kommer.

B. Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Stortinget skal i løpet av juni 2014 formelt behandle forslaget om å opprette en ny nasjonal institusjon organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets Sivilombudet. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter skilles ut fra UiO 31.12.14. Direktør og kontorsjef orienterer om status for arbeidet med utskillelse av Nasjonal institusjon.

C. Årshjul for styrets arbeid 2014

Forslag til årshjul for styret høsten 2014 distribueres direkte på møtet. Det legges opp til to styremøter i høstsemesteret.

D. Søknader om eksternfinansierte prosjekter

Det arbeides i øybelikket med å ferdigstille 4 søknader til Norges forskningsråd og 1 søknad til European Research Council. Styret vil få skriftlig orientering om prosjektsøknadene på et senere tidspunkt. Direktør orienterer om arbeidet med aktuelle søknader om eksternfinansierte prosjekter.

E. Regnskapsrapport for første tertial 2014

Vedlagt følger styringskart for basisvirksomheten og regnskapsrapporter (regnskap basisvirksomhet, regnskap NFR-prosjekter og regnskap øvrige eksternfinansierte prosjekter) for første tertial 2014. Regnskapsrapportene skal gjennomgås på møte mellom senter og fakultet innen kort tid.

 

 

Inga Bostad

direktør                                

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                          

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

Publisert 20. mai 2014 12:15 - Sist endret 12. nov. 2018 16:34