Innkalling til møte for styret ved Norsk senter for menneskerettigheter 02.12.14.

Innkalling til møte for styret ved Norsk senter for menneskerettigheter 02.12.14.

Tid: kl. 1200-1600. Innledes med lunsj.

Sted: Møterom, underetg. via kantine.

DAGSORDEN

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 21/2014 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 22/2014 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019 for Norsk senter for menneskerettigheter

SMRs styre ble orientert om budsjettprosessen på styremøtet i september. Budsjett for SMR 2015 og langtidsbudsjett for perioden 2015-2019 er nå utarbeidet og arbeidet ble avsluttet pr 25.11.14. Styret får med dette budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019 til godkjenning.

JUS' styre har behandlet hovedprioriteringer for budsjettet og strategiske prioriteringer for årsplan i oktober. Fakultetet samlede budsjett ferdigstilles ultimo november og vedtas endelig på fakultetsstyremøte i desember.

Vedlagt følger:

Vedtaksforslag: Styret vedtar det framlagte budsjettet og gir direktøren i fullmakt å foreta mindre endringer. Styret legger til grunn at det i 2015 settes av ressurser til å utrede hvilke tilpasninger som må gjøres for basisvirksomheten som følge av langtidsbudsjettets reduserte prosjektomfang.

23/2014 Oppsummering av styreperioden

Styrets medlemmer og varamedlemmer inviteres til å oppsummere styreperioden samt gi råd om SMRs videre arbeid og utvikling.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 24/2014 Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret

Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil det ikke bli gjort rede for muntlig på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Personal

Oversikt over viktigste personalendringer. Direktør og kontorsjef orienterer om viktigste endringer siden forrige styremøte.

B. Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

UiO og Stortinget har 14.11.14 inngått skriftlig avtale om utskillelse av Nasjonal institusjon fra UiO til å være organisatorisk underlagt Stortinget. Avtalen bekrefter at overføringen anses som en virksomhetsoverdragelse. Samme avtale innebærer at UiO har måttet gått med på Stortingets ønske om at NI forlenges ved UiO tom 30.06.15, men med visse begrensninger hva gjelder omfang og aktivitet. Direktør og kontorsjef orienterer om status for arbeidet med utskillelse.

C. Nye vedtekter for SMR

Fakultetsstyret har godkjent nye vedtekter for SMR gjeldende fra 01.01.15. Alle ansatte er invitert til å komme med innspill til direktør med forslag til eksterne rådsmedlemmer. Nytt råd oppnevnes om kort tid. Direktør orienterer.

D. Søknader om eksternfinansierte prosjekter

Direktør orienterer kort om arbeidet med søknader om ekstern finansiering.

E. Presentasjon av faglig aktivitet ved SMR: NORDEM

Programleder Marianne Kvan vil presentere arbeidet til NORDEM-programmet.

 

EVENTUELT

 

 

Inga Bostad

direktør

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                       

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

Publisert 14. okt. 2014 11:20 - Sist endret 15. jan. 2019 11:00