ingvillp

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Plesner er seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter. Hun var fra august 2013 til og med juni 2015 administrativt ansatt som sekretariatsleder for det offentlige "Tater-/romaniutvalget" som ble ledet av Knut Vollebæk og hadde sekretariat lokalisert til Senter for menneskerettigheter (Utvalgssekretariatet bestod ellers av tre prosjektledere/rådgivere, juridisk rådgiver og flere vit.ass.er i tillegg til eksternt tilknyttede forskere som gjennomførte prosjekter på oppdrag fra utvalget).

Plesner har ellers vært tilknyttet SMR i ulike vitenskapelige stillinger siden 2003/04, blant annet som PhD-stipendiat (disputerte i 2008), i en Post doc stilling (2009 - 2012), og som kursleder og lærer på flere av SMRs masterkurs (2005 - 2016) samt på menneskerettighetskurset til UiOs internasjonale sommerskole (2010 - 2013). HUn initierte SMRs tematiske arbeidsgruppe i "Human Right and Diversity" våren 2011, og koordinerte denne sammen med Maria Lundberg fra høsten 2011 til sommeren 2013.

Hennes spesialområder dekker blant annet minoritetsrettigheter og diskrimineringsvern, herunder nasjonale minoriteter og religions- og livssynsminoriteter. Hun har jevnlig publisert artikler nasjonalt og internasjonalt de siste 15 årene innen disse feltene, redigert flere bøker, utgitt en rekke kronikker og ledet flere tverrfaglige forskningsprosjekter.

Publikasjoner

 • Vollebæk, Knut & Plesner, Ingvill Thorson (2014). Constitutional protection of national minorities' rights in Norway: does it matter?. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  32(2), s 176- 187 . doi: 10.1080/18918131.2014.897800
 • Plesner, Ingvill Thorson (2013). Case Notes: lagmannsrett LB-2011-86996. Oxford Journal of Law and Religion.  ISSN 2047-0770.  2(1), s 227- 228 . doi: 10.1093/ojlr/rwt003
 • Plesner, Ingvill Thorson (2013). Religion and education in Norway, In Derek H. Davis & Elena Miroshnikova (ed.),  The Routledge international handbook of religious education.  Routledge.  ISBN 9780415536301.  Kapittel 32.  s 243 - 250
 • Plesner, Ingvill Thorson (2012). En menneskerettslig basert sekularisme, I: Sindre Bangstad; Oddbjørn Birger Leirvik & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Sekularisme-med norske briller.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-536-7.  Kapittel.  s 183 - 195
 • Plesner, Ingvill Thorson (2012). The European Court of Human Rights : between fundamentalist and liberal secularism, In W. Cole Durham (ed.),  Islam, Europe and emerging legal issues.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3444-3.  Kapittel 2.  s 63 - 74
 • Plesner, Ingvill Thorson (2011). Religion and Economic, Social and Cultural Rights, In John Witte & M. Christian Green (ed.),  Religion and Human Rights.  Oxford University Press.  ISBN 9780199733453.  19.  s 316 - 330
 • Plesner, Ingvill Thorson (2011). Statskirkens liberale dilemma. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2)
 • Plesner, Ingvill Thorson (2010). Secularism - a quest for privatization of religion?, In Lisbeth Christoffersen; Kjell Åke Modéer; Svend Andersen & Niels Valdemar Vinding (ed.),  Law & Religion in the 21st Century - Nordic Perspectives.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-2368-6.  2.  s 295 - 321
 • Høstmælingen, Njål; Lindholm, Tore & Plesner, Ingvill Thorson (2006). Innledning, I: Njål Høstmælingen; Tore Lindholm & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Stat, kirke og menneskerettigheter.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-224-2.  Innledning. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2006). Bør statskirkeordningen avvikles?, I: Njål Høstmælingen; Tore Lindholm & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Stat, kirke og menneskerettigheter.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-224-2.  Kapittel 4.  s 61 - 85
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Promoting Tolerance Through Religious Education, In Tore Lindholm; W. Cole Durham; Bahia Tahzib-Lie; Elizabeth A. Sewell & Lena Larsen (ed.),  Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook.  Kluwer Academic Publishers.  ISBN 90-04-13783-1.  chapter 36.  s 792 - 812
 • Plesner, Ingvill Thorson (2004). Religionsfrihet, stat og kirke i Norge. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Fostering tolerance and freedom of religion or belief through school education, In  OSCE conference on religious freedom and combatting terrorism, Baku, 10-11 october 2002. Final report: The Role of Religion and Belief in the Fight Against Terrorism.  OSCE.  Chapter V.  s 60 - 65
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2002). Religio-political models and models for religious and moral education. Panorama : International Journal of Comparative Religious Education and Values.  ISSN 0937-8219.  14, s 111- 122
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2002). State and religion in Norway. European Journal of Church and State.  ISSN 1370-5954.  8, s 317- 327

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2017). Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-51580-5.  317 s.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2016). Religionspolitikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022413.  224 s.
 • Bangstad, Sindre; Leirvik, Oddbjørn Birger & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2012). Sekularisme-med norske briller. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-536-7.  197 s.
 • Høstmælingen, Njål; Lindholm, Tore & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2006). Stat, kirke og menneskerettigheter. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-224-2.  215 s.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (ed.) (2004). Stories on Tolerance. Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet og UNESCO.  100 s.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Trosfrihet & toleranse. Et innføringshefte for lærere. Forum Forlag / Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet.  ISBN 82-92563-00-8.  37 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eidsvaag, Tine & Plesner, Ingvill Thorson (2016). Fellesverdier og rett til reservasjon.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 16- 17
 • Myskja, Bjørn Kåre; Eidsvaag, Tine; Magelssen, Morten; Plesner, Ingvill Thorson; Øverenget, Einar; Stueflaten, Bodil & Foldøy Byberg, Marianne (2016). Samvittighetsfrihet i arbeidslivet (NOU 2016: 13). NOU - Norges offentlige utredninger. 2016: 13.
 • Brandal, Nikolai & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2015). Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag.. NOU - Norges offentlige utredninger. 7.
 • Meland, Ingmar & Plesner, Ingvill Thorson (2014). Menneskerettigheter og integrering: Fra hva skal vi gjøre til hvordan skal vi gjøre det?.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2010). Freedom of religion and Non-discrimination: Implementation of human rights in conflict into National Law?.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2010). Ikke-diskriminering og religionsfrihet: Rettighetskonflikter i internasjonal og nasjonal rett.
 • Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2009). Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2007). Ordstyrer i paneldebatt - "Gud og fedrelandet" Statskirkeordningen sett fra et minoritetsperspektiv.
 • Lindholm, Tore; Høstmælingen, Njål & Plesner, Ingvill Thorson (2006, 09. mars). Statskyrkja i framtida - ei folkekyrkje i strid med menneskerettane? [Intervjuer/sitater i artikkel i Uniforum 9.3.2006 om seminar i regi av SMR 7.2.2006 om statskirkeordningen].  Uniforum.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2006). Religionspolitiske modeller og menneskerettslige dilemmaer, og hvordan utredningen forholder seg til dem.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2006). Statens og samfunnets verdigrunnlag: et menneskerettslig og et europeisk perspektiv.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004, 20. november). "Ban on head scarf leads to isolation".  Morgunbladid.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Freedom of religion or belief in Europe.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Hijab i offentlig skole: Erfaringer fra Tyskland og Frankrike.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Laïcité en France.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). "Laïcité: Hva er det?".
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). "Religion, lov og menneskerettigheter".
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Religions- og livssynsfrihet: Nasjonalt og internasjonalt.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Skille mellom stat og kirke: Utfordringer for Den norske kirke og for andre tros- og livssynssamfunn.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Statens verdigrunnlag: Norge i utakt med Europa?. Vis sammendrag
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). The head scarf issue in Europe: Legal and sociological dilemmas.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). The head scarf issue in Europe: Philosophical and human rights and perspectives.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). The head scarf: A threat to democracy or a human right?.
 • Plesner, Ingvill Thorsen & Larsen, Lena (2004, 03. mars). Intervju i Vårt Land med tittel 'Provoseres til å bære skaut', basert på innledninger på SMR-seminaret 'Bruk av Hijab i Norge' på Folkets Hus i Oslo 2.mars 2004.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Plesner, Ingvill Thorsen & Leirvik, Oddbjørn Birger (ed.) (2004). Models, Methods and Materials: A Resource File developed for the Teaching for Tolerance conference 2 - 5 september 2004 (kun web versjon: www.oslocoalition.org).
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Europeisk religionspolitikk [Kronikk]. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (9.november)
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). På jakt etter Europas sjel [Kronikk]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (16. august)
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Religions- og livssynsfrihet og statens verdigrunnlag.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Tanker om tingene: Fransk skille mellom stat og kirke for fall?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  ([mai])
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Tanker om tingene: Får Børre Knudsen likevel rett?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  ([april])
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Tanker om tingene: Kirke i Europa. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  ([juni])
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Tanker om tingene: Vold i religionens navn. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  ([mars])
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Tilslørt diskriminering. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (23.desember)
 • Plesner, Ingvill Thorsen & Larsen, Lena (2003). Teaching for Tolerance and Freedom of Religion or Belief. Report from the preparatory Seminar held in Oslo December 7.-9. 2002.
 • Johannessen, Kai Ingolf; Aadnanes, Per M.; Plesner, Ingvill Thorson; Omland, Torunn; Lunestad, Jorun & Brottveit, Ånund (2000). Et fag for enhver smak? : en evaluering av KRL-faget.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. aug. 2013 09:49 - Sist endret 10. juni 2016 18:21