Masterstipend ved Norsk senter for menneskerettigheter

Planlegger du å skrive Masteroppgave om menneskerettigheter i Asia og å levere denne i vår- eller høstsemesteret 2020? Inntil to studentstipend à kr 30.000 utlyses med søknadsfrist 20. januar 2020.

Illustrasjonsfoto: Adam Wilson, Unsplash

Inntil to studentstipend à kr 30.000 utlyses for masteroppgave*, juridisk spesialoppgave eller tilsvarende om menneskerettigheter i Kina, Indonesia eller andre ASEAN-land. SMR er et flerfaglig senter og studenter fra alle akademiske disipliner, registrert som studenter ved et norsk universitet, kan søke.

Søknad

Søknad skal inneholde følgende:

  • Kortfattet søknad
  • CV
  • Prosjektskisse (inntil 1200 ord) med arbeidstittel som angir oppgavens tema, og en klar framstilling av oppgavens problemstilling(er) og metodevalg. Dersom prosjektskissen inneholder faglig begrunnede tiltak (feltarbeid e.l.) som medfører særlige kostnader for søkeren, bør et enkelt budsjett for dette inkluderes. Kort henvisning til relevant forskningslitteratur.

Søk ved å sende e-post til:  applications@nchr.uio.no

Skannede kopier av relevante attester og karakterutskrifter kan vedlegges e-post. En erklæring fra veileder vil kunne støtte søknaden. Originaler av vedlegg må kunne framvises på forespørsel. Vi ber om at eventuelle vedlegg sendes som pdf-filer.

 

Søknadsfrist

Kl 16:00, 20. januar 2020.

Spørsmål?

Besvares per e-post.

Stipendtildeling

  • SMRs internasjonale avdeling finansierer stipendene.
  • Det vil kunne bli aktuelt med intervjuer av søkere.
  • Alle søkere vil få skriftlig svar når bedømmelseskomitéen er ferdig med sitt arbeid.
  • Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

 

*Merk at med 'masteroppgave' menes i denne sammenheng en skriftlig oppgave av forskningskarakter, med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer. Oppgaven skal utarbeides innen rammen av et mastergradsprogram av et samlet omfang tilsvarende 120 studiepoeng eller mer.

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har 30 års erfaring med å fremme menneskerettighetene gjennom akademisk samarbeid, kompetansebygging, kunnskapsutvikling og dialog i våre samarbeidsland. Les mer om SMRs internasjonale avdeling

Publisert 2. des. 2019 10:34 - Sist endret 6. des. 2019 13:02