Ber Kunnskapsdepartementet endre regel om blind klagesensur

De tre juridiske fakultetene har skrevet et felles notat til Kunnskapsdepartementet (KD) der de ber om at ordningen med blind klagesensur revurderes. Notatet støttes også av ledelsen ved UiO, UiB og UiTø.  

Hvis en student klager på eksamenskarakter får den nye sensoren kun selve eksamensbesvarelsen til vurdering. Sensor får ikke få vite hva opprinnelig karakter er, begrunnelse for karakter eller kandidatens begrunnelse for klage.

Ordningen med blind klagesensur ble innført i 2014, gjennom en endring i Universitets- og høyskoleloven. Tidligere fikk ny sensor tilgang på opprinnelig, karakter, begrunnelse og studentens klage.

De juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø er ikke fornøyd med den nye ordningen, og bemerker dette om blind klagesensur:

  • Dagens ordning ikke er en reell klageordning etter forvaltningslovens kapittel VI, men en mulighet for studentene til å få en alternativ vurdering. Det er ingenting som tilsier at den nye sensuren er av bedre kvalitet enn den ordinære.
  • Klagesensuren har et mindre sammenligningsgrunnlag. Siden det er studenter med resultater i det lavere sjiktet som klager, vil klagesnesorene få et skjevt bilde av nivået for det respektive emnet.

De juridiske fakultetene har bedt om at KD tar stilling til problemstillingene som løftes i notatet.

Les hele notatet (pdf)

Publisert 4. juli 2016 09:00