Nå blir hjelpemidlene digitale

Hjelpemidler til eksamen skal nå digitaliseres: Lovdata Pro erstatter den fysiske lovsamlingen som hjelpemiddel ved undervisning og eksamen. JUS1111 er første emne ut.

Lovdata og fakultetet underskrev nylig kontrakt om bruk av Lovdata Pro som digitalt rettskildeverktøy for studentene på jusstudiet. Løsningen skal innføres gradvis, og JUS1111 skal ta i bruk verktøyet allerede våren 2018.

Med tiden vil den fysiske lovsamlinga bli mindre viktig for jusstudenter (foto: Universitetsbiblioteket).

Tilgang på flere rettskilder

Lovdata Pro er et etablert og brukervennlig digitalt verktøy, som gjør det enkelt å søke etter rettskilder.

I Studieversjonen, som du bruker i undervisningen, vil du ha tilgang til alle rettskilder, mens i eksamensversjonen vil man begrense tilgangen på kilder. For å unngå at studenter "går seg vill i rettskilder" vil faglærerne lage utvalg og gi veiledning om relevante rettskilder.

Studentene vil våren 2018 få tilgang på alle lover, forskrifter, rettspraksis fra Høyesterett og lagmansretten, og alt av EØS- og EU-rettskilder. Men under eksamen vil de ikke få tilgang på juridisk litteratur, forarbeid, nemnder og utvalg, rundskriv og uttalelser, og tingrettsavgjørelser.

Innarbeidelser

Studentene vil fortsatt ha mulighet til å innarbeide rettskildene, selv om de er digitale. Løsningen for dette er fortsatt under utvikling, men du skal stort sett få gjøre det samme som du gjør i dag. Blant annet understrekninger, markeringer, og krysshenvisninger er noe man jobber med. Man ønsker også en mulighet for at man i sanntid får tilbakemelding på om en innarbeiding er tillatt eller ei. 

Når Lovdata Pro er innfaset vil vi kunne avvikle dagens hjelpemiddelreglementet.

Tidsplanen for innføring

Det er lagt opp til en gradvis innføring av løsningen. Studenter som nå nærmer seg slutten av jusstudiet vil sannsynligvis ikke forholde seg til endringen. En gradvis innføring er valgt for å få sikre at man har god kontroll på overgang til nytt system, og at man får rom til justeringer underveis.

Slik ser tidsplanen for innføring ut:

  • Vår 2018: JUS1111
  • Høst 2018: JUS1211, JUS2111 og JFExfac04
  • Vår 2019: JUS2211, JUS3111 og JUS3212
  • Høst 2019: JUS4111, JUS4211, JUS4121, JUS4122 og JUS4123
  • Valgemner på master og bachelornivå innfases tidligst våren 2019, senest høsten 2019.

Prosjekteier studiedekan Erling Hjelmeng presiserer at innfasingsplanen kanskje må justeres, avhengig av de erfaringer man gjør seg underveis.

Ved å starte innføringen av Lovdata Pro med JUS1111 vil disse studentene forholde seg til digitale hjelpemidler gjennom hele sitt studieløp.

Har du lest: Alle eksamener skal innen få år gjennomføres i Silurveien 2.

Du får hjelp

Det er forståelig om du som student tenker at endringene kan bli mye å forholde seg til. Alle studenter skal få god opplæring i bruk av Lovdata Pro, og faglærerne, biblioteket, juriteket og infosenteret vil bistå deg. Det vil alltid være noen som kan hjelpe deg med dine spørsmål.

Betydningen for jusstudiet

Når du som student bruker Lovdata Pro skal du forholde seg til et mer komplett rettskildebilde. Tanken ved dette er at du skal få en større forståelse for juridisk metode, noe som igjen er en viktig forberedelse til arbeidslivet.

I Lovdata Pro har du tilgang på flere kilder enn med dagens ordning. Du skal ikke av den grunn måtte søke i ukjente rettskilder på eksamensdagen. Du vil jobbe i verktøyet gjennom hele semesteret og du skal lære å identifisere hvilke kilder som er relevante, ut fra undervisningen, lærerens utvalg, arbeid i kollokviegrupper og ved egenstudier.

Med andre ord skal vi ha mer fokus på undervisningen og læringen, fremfor eksamen. Det du skal bruke på eksamen er kildene du kjenner og har arbeidet med.

Digitale hjelpemidler vil få konsekvenser for hvordan vi underviser og utformer eksamensoppgaver. Hvordan dette vil se ut er noe fakultetet nå arbeider med.

Vil du være med å teste?

En fordel med Lovdata Pro er at det hele tiden forbedres og utvikles. Det er da viktig med tilbakemeldinger fra studenter:

Fakultetet søker en gruppe på ca. 15 studenter som vil være med å teste systemet. Testingen vil finne sted på dagtid i uke 50 eller 51, og vil vare i ca. 2 timer. Her vil du få mulighet til å gi tilbakemeldinger og bidra til utviklingen. Det er påmelding via nettskjema.

Meld deg på testing av Lovdata Pro

Får vi flere påmeldte studenter enn vi har plass til, vil vi velge ut studenter slik at vi får en god spredning på studieår og erfarenhet i Lovdata Pro. Vi vil komme nærmere tilbake med tidspunkter.

JSU er også invitert til å stille med en representant eller to til denne gruppen.

Hvorfor digitale hjelpemidler

Det er mange grunner til at fakultetet nå velger å bruke digitale rettskildeverktøy:

I arbeidslivet benytter jurister databasene Rettsdata og Lovdata. Lovsamlingen er ikke lenger en like viktig del av arbeidshverdagen. Når studentene skal arbeide i Lovdata Pro i undervisning og ved eksamen vil det gjøre studiet mer realistisk og arbeidslivsrelevant.

Videre vil studentene slippe å dra rundt på papirer og bøker, og det blir enklere å søke opp de rettskildene du trenger. Og som allerede nevnt, hjelpemiddelreglementet skal etter hvert avvikles - sammen med bokkontroll ved eksamen.

Ettersom vi etter hvert flytter eksamensavviklingen til Silurveien 2 ville det også blitt praktisk vanskelig å gjennomføre en eksamen der med mange bøker og bokkontroll. 

Publisert 10. nov. 2017 16:50 - Sist endret 3. mai 2018 10:35