Valg av studentrepresentant til fakultetsstyret 2019

Til Fakultetsstyret skal det velges en studentrepresentant, med to vara i rangert rekkefølge. Representantene velges av og blant studentene.

Du kan stemme frem til 19. november kl 12.00.

Studentene har i alt tre representanter i fakultetsstyret, hvorav én må være uavhengig av Juridisk studentutvalg (JSU). Det er denne representanten som nå skal velges.

Les mer om Fakultetsstyret

For å stemme må du være semesterregistrert og være registrert som student ved Det juridiske fakultet.

Kandidatene


Anne Michelle Aakre

Studie: Valgemner på masternivå

Alder: 39

Anne Michelle Aakre (foto: privat)

Jeg har erfaring med styrearbeid i ulike posisjoner i frivillige verv. Jeg stiller til valg for første gang i fakultetsstyret.

Mange studenter sitter på hver sin kant av landet og ønsker seg samarbeidspartnere, kollokvier og gruppesamlinger uten at de vet hvordan de kan komme i kontakt med sine medstudenter. Jeg ønsker å jobbe for at studenters hverdag kan styrkes ved at fakultetet har et enkelt opplegg for hvordan dette lett kan tilrettelegges for.

Videre ønsker jeg blant annet å jobbe for å åpne flere muligheter for flere forskjellige valgemner.

Fakultetet har kultur og tradisjon for at det ligger mye prestisje og karriere fremfor en, noe som går igjen i yrkeslivet. Jeg ønsker at fakultetet skal jobbe mot et slikt press, og for at fakultetet skal være et lettere sted å føle seg velkommen og trives med. Uansett hvor på skalaen man ligger på prestasjons- og kunnskapsnivå så bør man bli like godt ivaretatt av fakultetet, bli hørt og føle tilhørighet til både det faglige og sosiale på fakultet.


Simen Gundersen

Studieprogram: Master i rettsvitenskap, 4. studieår

Alder: 23

Simen Gundersen (foto: privat)

Jeg stiller til valg som studentrepresentant i fakultetsstyret med ønske om å bidra til å ivareta studentenes interesser. Som student er det lett å oppleve at relevante beslutninger fattes uten den nødvendige studentrepresentasjonen. Jeg vil jobbe for at studentenes interesser kommer tydelig frem og blir en del av beslutningsgrunnlaget for de avgjørelser som treffes. Videre er det et klart mål for min del å øke trivselen på fakultetet.

I løpet av studietiden har jeg tidligere vært tillitsvalgt i Juridisk Studentutvalg og studentforeningen CF. I min tid som tillitsvalgt i JSU satt jeg som studentrepresentant i Instituttrådet for Offentligrett, Privatrett og Nordisk Institutt for sjørett.  Jeg tror disse erfaringene vil gjøre seg godt i vervet som studentrepresentant i fakultetsstyret.


Thea Borkhus Gabrielsen

Studieprogram: Master i rettsvitenskap, 4. studieår

Thea Borkhus Gabrielsen (foto: privat)

Jeg er student på fjerde studieår, er aktiv i Corpsus Juris og er akkurat ferdig med eit år i fulltidsjobb for Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Jeg har lang erfaring med samarbeid med Det juridiske fakultet om en rekke forskjellige saker: På vegne av JURK var jeg i vår med og utformet retningslinjer mot seksuell trakassering. Jeg har også erfaring fra JSU, hvor jeg blant annet arrangerte antikarakterpresskampanjen "Hvor vil du være god?", satt i programrådet for Master i Rettsvitenskap (PMR) og var jussens representant i studentparlamentet.

Fra nominasjonsteksten: "Eg ynskjer Thea som nytt eksternt medlem av fakultetsstyret fordi ho både er brennande engasjert i studentspørsmål og studiemiljø og fordi ho veit å samarbeide om å finne fram til lure løysingar som er til det beste for studentane. Thea har erfaring frå ei rekkje verv, sist som vara for dagleg leiar i JURK. Dette gjer at eg stolar på at ho er i stand til å gjere ein solid innsats for meg som student ved Det juridiske fakultet. Thea er ein person som er interessert i å lytte til folk, og som tek tak i lure idear og klarar å få med seg folk på å gjennomføre dei. Dei som kjenner Thea veit at ho tek på seg arbeidsoppgåver som dette med eit mål om å forbetre studiekvardagen for medstudentane sine, og har stå-på-viljen som krevst for å finne lure måtar å løyse utfordringar. Det er ein slik kandidat eg ynskjer at skal representere meg i fakultetet sitt øvste organ.".

Publisert 12. nov. 2018 09:00 - Sist endret 6. apr. 2020 14:00