Vil du bli oppgaveretter ved siden av studiene?

Fakultetet har behov for nye studentrettere for våren 2020.

Søknadsfrist: 5. desember 2019.

Du søker ved å sende en e-post til Maria Haldeaki med tittel «Studentretter»

Hva kreves av deg?

For å bli studentretter (oppgaveretter) kreves det at du har avlagt eksamen på 1. og 2. studieår med gode karakterer i samtlige juridiske fag.

Oppgavepakker

Som oppgaveretter vil du kunne rette oppgaver på 1. og 2. studieår. Hvert semester blir det behov for retting av kurs- og fakultetsoppgaver spredd på de ulike emnene. Det blir en «pakke» du vil bli forespurt om å rette, enten på første studieår første semester, på første studieår andre semester, eller på andre studieår. Pakkeforløpet vil si at du forplikter deg til å rette 10-12 oppgaver flere ganger i løpet av semesteret fordelt over flere fagområder på ett og samme emne. De ulike pakkeforløpene inneholder informasjon om hvilket emne, fag, kurs- eller fakultetsoppgaver, frister for studentene og for deg som retter. Merk: Om du melder deg på en pakke, så forplikter du deg til å rette alle oppgaver i pakken, også de oppgaver som har en rettefrist som hender ligger nær opp til din eksamen.

Anbefalt mengde

For å få erfaring kan det anbefales at du begynner med en «mini»-pakke med tre fakultetsoppgaver på første studieår første semester. Det vil gi deg en rett og en plikt til å rette 30 oppgaver. Eller hvis du vil våge deg på mer jobb kan du prøve med en «utvidet» pakke på fagområdene på første studieår andre semester. Det vil gi deg en rett og en plikt til å rette oppgaver på 6 fagområder, ca. 60 oppgaver. (Med forbehold for endringer når det gjelder antallet).
Merk også at i begge tilfellene, om du velger en mini pakke eller en utvidet pakke, vil du få utbetalt for retting først når siste rettoppdrag i semesteret er fullført. Dette er ikke før 29.05.2020.

JUS1111

Fra og med våren 2020 vil fakultetet gå over til B/IB eksamen på JUS1111. Opplegget vil da være slik at studentene i løpet av semesteret må levere to obligatoriske skriveøvelser, der fokus vil være på rettslige drøftelser (f.eks. om det foreligger culpa, om rettslig bindende avtale er inngått, og det foreligger vesentlig kontraktsbrudd osv.) I omfang er disse begrenset til 1000 ord. Disse skriveøvelsene må godkjennes før studentene kan gå opp til eksamen. Samtidig vil kursoppgavene bli faset ut.
For å gjennomføre dette opplegget, er det behov for studentrettere med tidligere retterfaring. Blir du derfor retter for en pakke våren 20, og gjennomfører dette, får du den erfaringen du trenger for å bli studentassistent høsten 20 om du ønsker dette.

Studentassistent

Om du tar på deg oppdraget som studentassistent skal du:
1. Gi studentene tilbakemelding på øvelsen og innstille til kursleder på godkjent/ikke godkjent,
2. Gjennomføre skriveverksted i den enkelte kursgruppe der studentene kan få muntlig tilbakemelding på foreløpig tekst. (En dobbelttime pr. kursgruppe med tre rettere til stede). Skriveverkstedene gjennomføres før hver innlevering, det vil si ett for kjøp/avtale og ett for erstatningsrett. Skriveverkstedene skal være en anledning for studentene å få hjelp og tilbakemelding på sin oppgave og tips til skrivningen før den skal innleveres.
3. Delta på faglærermøtene for kjøp/avtale og erstatningsrett.

Lønn

Deltakelse i pakker honoreres med til enhver tid gjeldende sats for studentassistent stillinger, kr 180,80 (akademikerne)/ 185,80 (andre) for hver oppgave du retter, dette er likt honorar som for andre kurs- og fakultetsoppgaver men lengden på oppgavene er betydelig redusert, vi honorerer derfor ikke for tilstedeværelse på skriveverkstedene og faglærermøtene. Merk også at også her du vil få utbetalt for retting først når siste rettoppdrag er fullført.

 

Publisert 26. nov. 2019 13:41 - Sist endret 26. nov. 2019 14:19