Endring i emner på 3. studieår på jusstudiet

JUS3220 Rettshistorie vil flyttes, og det blir justeringer i innholdet i de andre emnene på 3. studieår. Endringer trer i kraft vår og høst 2021.

Faglærere på 3. studieår i jusstudiet ønsker en bedre balanse i arbeidsbelastning og læringstilbud, og justerer derfor rekkefølge og innhold i flere av emnene.

Dette skjer vår 2021

Emnet JUS3111 endres fra 30 til 22 studiepoeng, og får ny emnekode - JUS3112. Det nye emnet inneholder fagområdene Avtalerett og Obligasjonsrett (I og II), og skal fortsatt ha navnet Formuerett I. Læringskrav, sideantall og undervisning justeres tilsvarende.

Emnet JUS3112 får en ny obligatorisk øvelse, den obligatoriske øvelsen i JUS3111 videreføres ikke til JUS3112. Ved et eventuelt gjentak er det ikke behov for å ta den obligatoriske øvelsen på nytt.

Se emnesiden for JUS3112

Emnet JUS3220 flyttes fra 6. til 5. semester. Emnet er uendret og vil fortsatt gi 8 studiepoeng.

Det gis eksamen i "gamle" JUS3111 siste gang høsten 2021, som en overgangsordning mellom det "nye" og "gamle" 3. studieår.

Dette skjer høsten 2021

Emnet JUS3212 Formuerett II øker i størrelse, fra 12 til 20 studiepoeng. Emnet skal inneholde fagene tredepersonsfag og selskapsrett.

Den nye emnekoden for det justerte emnet JUS3212 er JUS3213

Det vil gis eksamen i "gamle" JUS3212 siste gang våren 2022, som en overgangsordning mellom det "nye" og "gamle" 3. studieår.

Studieløpstabell - før og etter

Slik ser 3. studieår ut i dag:

Tabell som viser studieløpet i dag

Når endringene er gjennomført, vil 3. studieår se slik ut:

Illustrasjon, tabell som viser tredje studieår etter endringene

Endringene vil også føre til at emnesperren på rettsvitenskap-programmet vil endres tilsvarende.

Se oppdatert info om emnesperren.

Overgangsordninger

 • Våren 2021 vil det gis eksamen i "gammel" JUS3111, samme dato som nye JUS3112.
 • Høsten 2021 gis for siste gang eksamen i "gammel" JUS3111, samme dato som nye JUS3112. I tillegg gis det mulighet til utsatt prøve i gammel JUS3111 (kun høsten 2021).

I forbindelse med overgangen kan enkelte studenter ligge an til å få kombinasjoner av fag som gir mer enn 60 studiepoeng i 3. studierår:

 • Studenter med gammel JUS3111 og den nye versjonen av JUS3212 (JUS3213) vil ha et 3. studieår på totalt 68 stp, bestående av:
  • JUS3111 (30 stp)
  • JUS3220 (8 stp)
  • JUS3213 (20 stp)
  • Valgemne (10 stp)

Studenter kan kontakte studieveileder for å få satt opp en individuell studieplan hvor eventuelt Rettshistorie eller valgemnet på bachelornivå utsettes for å forhindre forsinkelse og for tung studiebelastning på 6. semester.

 • Studenter med gammel JUS3212 og det nye emnet JUS3112 vil ha et 3. studieår på totalt 62 stp bestående av:
  • JUS3212 (12 stp)
  • JUS3220 (8stp)
  • JUS3112 (22 stp)
  • 1 valgemne på bachelornivå (10 stp)
  • Valgfritt emne (minst 10 stp)

Studenter kan kontakte studieveileder for å få satt opp en individuell studieplan hvor det ekstra valgemnet utsettes for å forhindre forsinkelse og for tung studiebelastning på 5. semester.

Hvorfor 3. studieår endres

Portretter av Margrethe Buskerud Christoffersen og Marte Eidsans Kjørven
- Vi ser frem til et 3. studieår med bedre flyt for studentene, sier studieårsansvarlig Margrethe B. Christoffersen og faglærer Marte E. Kjørven (foto: UiO)

Studieårsansvarlig for 3. studieår, Margrethe Buskerud Christoffersen og faglærer Marte Eidsand Kjørven har jobbet med endringene i en arbeidsgruppe der blant annet JSU har deltatt.

- Endringene er gjort både for å få tilbake fagene pant og konkurs, og for å få bedre sammenheng og progresjon, sier Christoffersen. - Endring av fag, flytting av emner og justering av studiepoeng vil gi bedre balanse mellom formuerettsfagene. 

- Hovedlitteraturen er slanket betraktelig, og færre alternativer vil gjøre pensum mer oversiktlig, forteller Kjørven. - Studentene vil også oppleve undervisningen som mer dynamisk og med bedre progresjon. Det blir blant annet alternerende forelesninger og kurs i henholdsvis avtalerett, kontraktsrett og pengekravsrett.

Både Christoffersen og Kjørven gleder seg til å kunne tilby et nytt 3. studieår som vil oppleves mer oversiktlig, mer relevant og med bedre flyt.

Publisert 13. nov. 2020 08:47 - Sist endret 28. mai 2021 10:46