Bred involvering i planleggingen av høsten

Planleggingen av høstsemesteret har vært en krevende prosess, men bred involvering har gitt gode beslutninger, mener studiedekan Tarjei Bekkedal. 

Studenter og ansatte ved fakultetet gjennomførte en gedigen snuoperasjon i mars i år, da koronapandemien førte til at UiO-byggene måtte stenge. Det ble lagt om til digital undervisningen i rekordfart, og skoleeksamener ble omgjort til hjemmeeksamen. 

Til høsten vil korona-viruset fortsette å prege undervisningen og eksamen, men i hvilken grad er fortsatt noe uklart. Det vil avhenge av hvordan koronasituasjonen utvikler seg, og hvilke føringer myndighetene gir.

Vi har snakket med studiedekan ved Det juridiske fakultet, Tarjei Bekkedal, for å få et innblikk i arbeidet med å forberede høsten.

studiedekan Tarjei Bekkedal
Studiedekan ved Det juridiske fakultet, Tarjei Bekkedal (foto: privat)

Viktig diskusjonspartner

Bekkedal medgir at det er krevende å planlegge i en situasjon som stadig er i endring. Derfor har han lagt opp til beslutningsprosesser som er så åpne som mulig, og hvor mange får mulighet til å gi innspill.

- I programrådet, hvor vi tar beslutninger om jusstudiet, sitter representanter fra studieårene og studentene, forteller Bekkedal. - Da vi i april fattet beslutninger for høsten var i alt 29 personer invitert til å delta på møtet. Det er rekord.

Studentene sitter i rådet som representanter for JSU, Juridisk studentutvalg. Fakultetsledelsen har beslutningsmyndighet, men JSU fremmer studentenes syn og rådgir i beslutningsprosesser.

- JSU er en svært konstruktiv og viktig diskusjonspartner, forteller Bekkedal. - JSU har vært involvert i alle beslutninger og samarbeidet har vært svært bra. 

Bokstavkarakterer tilbake

Etter at koronatiltakene trådte i kraft i mars, ble det etter hvert besluttet at karakterskalaen for våren 2020 måtte omgjøres til bestått, ikke-bestått. Årsaken var blant annet at mange studenter meldte om en vanskelig studiesituasjon, egen sykdom og et ekstra stress som følge av forholdene i samfunnet ellers.

- Vi har nå besluttet at vi går tilbake igjen til bokstavkarakterer, fordi det er mye å fravike den normale karakterordningen to semestre på rad, forklarer Bekkedal. - Det har vært forskjellige oppfatninger, og det er forståelig. Men vi kan bare ha en løsning, og vi fattet en avgjørelse etter en bred prosess.

- Nå har vi også bedre tid på å forberede oss, og jeg tror vi kan ha mer normal og bedre tilrettelagt undervisning dette semesteret, legger Bekkedal til.

Hjemmeeksamen og obligatoriske oppgaver

I vår ble også alle skoleeksamener erstattet med hjemmeeksamen, ettersom alle UiO-bygg måtte stenge, inkludert Silurveien 2.

- Vi planlegger med fortsatt hjemmeeksamen til høsten 2020, men dersom Silurveien 2 skulle åpne vil mange eksamener bli omgjort til skoleeksamen igjen, sier Bekkedal. - Uansett vil vi sørge for at eksamensoppgavene vi lager egner seg for hjemmeeksamen, i tilfelle vi ikke kan være i Silurveien.

Nytt for høstsemesteret er obligatoriske arbeidskrav på samtlige obligatoriske emner i jusstudiet. Dette vil være for eksempel innleveringer som må godkjennes før man kan gå opp til eksamen.

- Flere av emnene i jusstudiet har dette allerede, sier Bekkedal. - For høsten 2020 har vi ønsket å utvide bruken av obligatoriske arbeidskrav, blant annet fordi det er et godt supplement til hjemmeeksamen. Etter høsten skal vi vurdere om vi fortsetter med dette.

Tilbake til Domus Juridica?

Forsiden av bygget Domus Juridica
Domus Juridica (foto: Eva Dobos@UiO)

Det jobbes med å gradvis åpne byggene til universitetet, men byggene i sentrum vil neppe kunne åpne før sommeren. Fakultetet vurderer nå en mulig åpning i august, og i så fall med nødvendige tiltak på plass for å minske smitterisiko.

- Vi har inntil videre besluttet at forelesninger på jusstudiet skal gjennomføres digitalt, forteller Bekkedal. - En oppside ved det er at vi da frigjør de store auditoriene, slik at vi trygt kan gjennomføre en del kursundervisning med fysisk oppmøte.

Foreløpig er det første og fjerde studieår som vil få tilbud om slik kursundervisning.

- Vi har prioritert første studieår av hensyn til de nye studentene, og vi har prioritert fjerde studieår fordi det er et krevende år, forklarer Bekkedal. -Så kan vi håpe at vi ikke trenger å prioritere så hardt, men slik situasjonen er i dag må vi planlegge for det.

Publisert 8. juni 2020 14:42 - Sist endret 9. juni 2020 08:13