English version of this page

Vedtak om gjennomføring av eksamen vårsemestret 2020 (Utdatert)

OBS: Vedtaket på denne nettsiden er utdatert!

Se nytt vedtak fra 25. mars om gjennomføring av eksamen

 


Oslo 18. mars 2020

Fakultetet har tidligere vedtatt (dekanvedtak 16.3.20):

Det vedtas hjemmeeksamen på alle eksamener på valgemnene.
For alle norskspråklige valgemner er karakterskalaen bestått/ikke bestått.
For de engelskspråklige valgemnene skal det være hjemmeeksamen med karakterskala A til F.
De gis bokstavkarakter i de engelskspråklige emnene på grunn av behovet for innpasning for internasjonale studenter.
Eventuelle utsatt prøve gjennomføres på samme vilkår som den oppsatte eksamen.

Fakultetet presiserer at beslutningen knytter seg til emner. Alle studenter som tar eksamen i det samme valgemnet vil bli behandlet på samme måte.

Dekanen fattet 18. mars 2020 ytterligere vedtak om gjennomføring av eksamen i vårsemestret 2020.

Vedtaket omfatter ikke emner som inngår i BA/MA i kriminologi og rettssosiologi, og studentene på disse emnene vil få eksamensinformasjon direkte fra fakultetet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

 1. Alle planlagte eksamener i vårsemestret blir gjennomført. Ingen eksamener blir flyttet. Eksamensdato og klokkeslett er angitt på semestersidene. Tidspunktet fortsetter å gjelde også der det er eller blir besluttet hjemmeeksamen.
 1. Alle eksamener på 1. studieår på masterstudiet i rettsvitenskap skal benytte karakterskala bestått / ikke bestått.
 1. Alle eksamener på obligatoriske deler av masterstudiet i rettsvitenskap på 2. – 4. studieår skal benytte karakterskala A–F.
 1. Eksamen på semi-obligatoriske valgemner på 4. studieår skal arrangeres som hjemmeeksamen. Det skal benyttes karakterskala A–F.
 1. Fakultetet vil senere beslutte hvordan eksamen på de obligatoriske delene av masterstudiet i jus på 1. – 4. studieår, skal gjennomføres. Beslutningene foran om karakterskala skal også gjelde dersom det senere blir vedtatt å gjennomføre eksamen som hjemmeeksamen.
 1. Dersom Universitet i Oslo på noe tidspunkt fatter vedtak om at universitetets eksamenslokaler i Silurveien stenger ut semestret skal alle eksamener ved Juridisk fakultet avvikles som hjemmeeksamen.
 1. Ved hjemmeeksamen vil eksamenen bli delt ut inntil 15 minutter før berammet eksamenstid starter. Innlevering kan avsluttes senest 30 minutter etter eksamenstidens slutt.
 1. For alle emner hvor karakterskala er besluttet endret fra bokstavkarakterer til «bestått / ikke-bestått» gjelder følgende angivelse av karakterkravet: «For å oppnå resultatet «bestått» må man oppfylle kravene til læringsutbytte slik det fremgår av læringsbeskrivelsen, og vise tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og metodisk kompetanse.»
 1. På alle eksamener som er eller blir besluttet avholdt som hjemmeeksamen skal det i tillegg tas inn følgende presisering på oppgavens første side: «Eksamen skal være et selvstendig arbeid. På hjemmeeksamen er det tillatt å bruke alle tilgjengelige kilder. Utover dette arrangeres hjemmeeksamen på alminnelige eksamensvilkår. Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgavean, å distribuere oppgaveteksten eller utkast til svar. Slik kommunikasjon er å anse som fusk. I tillegg blir alle innleverte oppgaver behandlet i fakultetets datasystem for tekst- og plagiatkontroll».
 1. Utformingen av eksamensoppgavene tar hensyn til undervisningssituasjonen og eksamenssituasjonen. Fakultetet fører detaljert oversikt med hvordan den fysiske stengningen påvirker undervisningen. Dette skal det redegjøres for i sensorveiledningen i alle fag. Videre vil sensorene bli bedt om å ta hensyn til den krevende undervisningssituasjonen dette semestret.
 1. Under høringen har JSU bedt fakultetet «vurdere dispensasjon fra gjentakskvote og emnesperre, for de som blir uheldig rammet av et eventuelt vedtak». Fakultetet vil evaluere gjennomføringen av alle eksamener. Når slikt grunnlag foreligger vil fakultetet gjøre vurderingen JSU har bedt om.
   
Publisert 30. mars 2020 15:04