English version of this page

Oppdatert vedtak om eksamen vår 2020 (25. mars)

Oslo 25. mars 2020

Vedtak om gjennomføring av eksamen vårsemesteret 2020

Den 25. mars 2020 fattet dekanen vedtak om gjennomføring av eksamen i vårsemestret 2020.

Felles for alle emner ved Det juridiske fakultet

 1. Alle planlagte eksamener i vårsemesteret 2020 blir gjennomført. Skoleeksamener gjennomføres som hjemmeeksamen på samme eksamensdag som opprinnelig kunngjort, og med samme eksamenstidspunkt og -varighet.
 2. Ved hjemmeeksamen er eksamensoppgaven  tilgjengelig i Inspera 15 minutter før berammet eksamenstid starter. Eksamensbesvarelsen skal leveres i Inspera senest 30 minutter etter eksamenstidens slutt.
 3. Ved alle eksamener som er endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen skal det tas inn følgende presisering på oppgavens første side:
  «Eksamen skal være et selvstendig arbeid. På hjemmeeksamen er det tillatt å bruke alle tilgjengelige kilder. Utover dette gjelder alminnelige eksamensvilkår:
  1. Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven, eller å distribuere utkast til besvarelse eller fullstendig besvarelse. Slik kommunikasjon er å anse som fusk.
  2. Innleverte eksamensbesvarelser blir behandlet i UiOs datasystem for tekst- og plagiatkontroll.»
 4. For alle emner hvor karakterskala er besluttet endret fra bokstavkarakterer til «bestått / ikke-bestått», gjelder følgende angivelse av karakterkravet:
  «For å oppnå resultatet «bestått» må man oppfylle kravene til læringsutbytte slik det fremgår av læringsbeskrivelsen, og vise tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og metodisk kompetanse.»
 5. Utformingen av eksamensoppgavene våren 2020 skal ta hensyn til undervisnings- og eksamenssituasjonen. Fakultetet fører detaljert oversikt med hvordan den fysiske stengningen av UiO påvirker undervisningen, og dette skal det redegjøres for i sensorveiledningen i alle fag. Videre vil sensorene bli bedt om å ta hensyn til den krevende undervisningssituasjonen dette semestret.

Kun for emner Master i rettsvitenskap

 1. Alle eksamener på masterstudiet i rettsvitenskap gis karakterskalaen bestått/ikke bestått våren 2020.
 2. Vedtaket om bestått/ikke bestått omfatter også JUS1111P (privatisteksamen), exfac., de semi-obligatoriske emnene, samt alle valgemner (norskspråklige og engelskspråklige) med kodene JUS og JUR.
 3. Eksamen avlagt våren 2020 teller ikke som et forsøk på gjentakskvoten, dette gjelder uavhengig av om eksamen i et emne avlegges for første gang eller som gjentak. For øvrig gjelder tre-gangersregelen fortsatt.
 4. Studenter som gjentar et emne avlagt våren 2020, kan gjøre det enten høsten 2020 eller våren 2021, uten at emnesperren er til hinder for det. Emnesperren for øvrig er uendret.
 5. For masteroppgaver i rettsvitenskap (JUR5030 og JUR5060) gjelder ordinære regler, herunder karakterskalaen A-F.

Kun for emner med kode RSOS og KRIM

Alle emner med kode RSOS og KRIM beholder den opprinnelige karakterskalaen. Dette gjelder også for de emnene som endres fra skoleeksamen til hjemmeeksamen.

Kun for emner med kode FINF og RINF

Alle emner med kode FINF beholder den opprinnelige karakterskalaen. Dette gjelder også for de emnene som endres fra skoleeksamen til hjemmeeksamen.

Emnet RINF1100 har karakterskalaen bestått/ikke bestått.

Kun for emner med kode HUMR

Alle emner med kode HUMR beholder den opprinnelige karakterskalaen.

Kun for internasjonale studenter

Dersom internasjonale studenter trenger karakter for å få godkjent emnet ved sitt hjemmeuniversitet, vil dette bli gjort særskilt etter søknad med begrunnet behov.

Publisert 25. mars 2020 14:01 - Sist endret 27. mars 2020 20:34