Hjelpemidler til eksamen i Masterstudiet i rettsvitenskap

Dette regelverket er et vedlegg til Programplan på nett. Hjelpemidler tillatt ved eksamen vedtas av PMR (Programråd for Master i rettsvitenskap). Vedtatt av PMR 05.12.2011.

Se ofte stilte spørsmål om hjelpemiddelreglementet.

Se eget hjelpemiddelreglement for engelske valgemner.

Kapittel 1: Emner med digitale hjelpemidler

På emner med digitale hjelpemidler i Lovdata Pro kan du ikke medbringe noen andre hjelpemidler enn de man får digital tilgang til under eksamen.

I Lovdata kan du gjøre innarbeidelser som uthevinger, understrekninger og henvisninger til andre rettskilder. Lovdata setter rammer for hva som er tillatt under eksamen og bevisst omgåelse av disse rammene er å anse som fusk.

Våren 2019 gjennomføres følgende emner med digitale hjelpemidler i Lovdata Pro:

 • JUS1111 Privatrett I
 • JUS1211 Privatrett II
 • JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter 
 • JFEXFAC04 Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant 
 • JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett
 • JUS3111 Formuerett I
 • JUS3212 Formuerett II
 • Alle norske valgemner, herunder: 
  • JUS5500 Allmenn rettsteori 
  • JUR1970/JUS5970 Barnerett
  • JUR1285 Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) 
  • JUS1580/JUS5580 Kommunalrett 
  • JUS5860 Konkurs- og panterett 
  • JUS1820/JUS5820 Patent- og varemerkerett 
  • JUS5801 Selskapsrett 
  • JUR1981/JUS5981 Skatterett I Grunnleggende skatterett 
  • JUS5950 Sosialrett
  • JUROFF1500 Strafferett  
  • JUR1430/JUS5430 Tilvirkningskontrakter (dynamisk tingsrett) 
  • JUR1960/JUS5960 Trygderett 
  • JUR1120/JUS5120 Utlendingsrett 
  • FINF4021 Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi

Kapittel 1.1 Ordbok ved emner med digitale hjelpemidler

Ved emner som gjennomføres med kun Lovdata Pro, kan studenter medbringe opp til to eksemplarer av ordbok uavhengig av språk/målform. Ordbok skal være en alminnelig rettskrivningsordbok. Juridisk ordbok er ikke tillatt. Ordbok kan ikke innarbeides. Ordbok tas med til eksamensbordet og kontroll gjennomføres i eksamenslokalet.

Kapittel 1.2: Emner med digital hjelpemidler og særskilte papirbaserte hjelpemidler

Våren 2019 gjennomføres følgende emner med både digitale hjelpemidler i Lovdata Pro og i tillegg noen særskilte papirbasert hjelpemidler. Du kan innarbeide de papirbaserte hjelpemidlene etter reglene i kapittel 3, med mindre annet er konkretisert. 

JUR1512/JUS5512 Arbeidsrett - den kollektive del 

 • Stein Evju (red.), "Materialsamling i arbeidsrett - Hovedavtaler, overenkomster, direktiver". Institutt for privatrett Stensilserie B. Nr. 65 , 2014. eller: Johan Mulder (red.): Materialsamling, Serie B- Materialsamling nr 79.

JUS1220/JUS5220 Bygge- og entepriserett 

Samtlige norske kontraktsstandarder utgitt av Norges Standariseringsforbund, NS8405 er anbefalt hjelpemiddel. Det er tillatt å medbringe utskrift av PDF som er kjøpt på standard.no

JUS5420 Forsikringsrett 

 • Materialsamling i forsikringsrett (siste utgave eller tidligere utgave).
 • Nordisk sjøforsikringsplan av 2013, Cefor 2013. Alle studenter registrert på emnet JUS5420 Forsikringsrett kan få kjøpt en studentutgave av Nordisk sjøforsikringsplan. Den kan ikke kjøpes i Akademika. OBS! Du kan ikke lenger bruke utgaver av Norsk sjøforsikringsplan på eksamen (2012 og eldre utgaver). Du kan kjøpe Nordisk sjøforsikringsplan til fullpris inne på Cefor sine nettsider

JUS5404 Sjørett: Ansvar og forsikring:

 • Materialsamling i sjørett / Collection of Documents in Maritime Law 2012 (and later editions). Tidligere utgaver av materialsamlingen kan også bli brukt: Materialsamling i sjørett - Documents used in Shipping, Sjørettsfondet 
 • Nordisk sjøforsikringsplan av 2013, Cefor 2013. Alle studenter registrert på emnet JUS5420 Forsikringsrett kan få kjøpt en studentutgave av Nordisk sjøforsikringsplan. Den kan ikke kjøpes i Akademika. OBS! Du kan ikke lenger bruke utgaver av Norsk sjøforsikringsplan på eksamen (2012 og eldre utgaver). Du kan kjøpe Nordisk sjøforsikringsplan til fullpris inne på Cefor sine nettsider

JUS5403 Sjørett: Kontrakter:

 • Materialsamling i sjørett / Documents used in Shipping -, Sjørettsfondet 2012 (eller tidligere/senere utgaver)
 • Tidligere utgaver av materialsamlingen kan også bli brukt: Materialsamling i sjørett - Documents used in Shipping, Sjørettsfondet

JUROFF1410 Folkerett 

Blank versjon, dvs. ikke innarbeidet versjon av: 

 • enten Buflod, Magnus, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø: Folkerettslig tekstsamling (Cappelen akademisk forlag)  
 • eller Fauchald, Ole Kristian og Bård Sverre Tuseth: Global and European Treaties, Oslo (alle utgaver)

RINF1100 – Ytringsfrihet, medie- og nettregulering

 • "Lovtekster til kurset RINF1100" - leveres ut i resepsjonen 4 etg DN. Samlingen skal være bundet inn og signert.
 • Norges lover.

Kapittel 2: Papirbaserte hjelpemidler

For emner som kun har papirbaserte hjelpemidler, gjelder følgende regler:

 1. Andre hjelpemidler enn de som er nevnt nedenfor er ikke tillatt.
 2. Det er bare tillatt å medbringe ett eksemplar av et hjelpemiddel med mindre annet er bestemt nedenfor.
 3. Hjelpemidlene skal medbringes i trykt utgave eller kopi av trykt utgave med forsiden først. Forside og innholdsfortegnelse må være med. Ingen hjelpemidler kan medbringes i form av utskrift fra internett eller database.
 4. Det er tillatt å ha fingermarkører i hjelpemiddelet. Stikkord og lignende er ikke tillatt på fingermarkørene.
 5. Følgende hjelpemidler er tillatt:
  1. Norske lover og forskrifter. Lovsamling i inntil to eksemplarer. Ett særtrykk pr. lov. Det er tillatt å medbringe særtrykk av Grunnloven både på bokmål og nynorsk.
  2. Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk.
  3. Alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.
  4. Utgård, Karl Arne: «Juridisk og administrativ ordliste: bokmål-nynorsk».
  5. Møse, Erik: «Folkerettslige tekster» eller Buflod, Sannes og Aasebø: «Folkerettslig tekstsamling».
  6. Fauchald, Ole Kristian og Bård Sverre Tuseth: «Global and European Treaties» eller «Global and Regional Treaties».
  7. Hamre, Inger og Fredrik Sejersted (red.): «EU- og EØS-relevante tekster».
  8. Andenæs, Mads T. (red): «Grunnloven vår».
  9. "Rettshistoriske årstall" (Pax 2012).
  10. Til JUS4211: Prosessnøkkelen.
 6. Til JUS4111, JUS4121, JUS4122, JUS4123 og JUS4211: Doms- og kjennelsessamling utgitt av JSU (4. utgave).
 7. Til JUS4111: Hjelpemiddelshefte for JUS4111 Metode og etikk.
 8. Til EURO2101 EØS-regelverket: Kun følgende hjelpemiddel er tillatt: Hamre, Inger og Fredrik Sejersted (red.): EU- og EØS-relevante tekster, 6. utg., Universitetsforlaget 2012.
 9. Elektroniske hjelpemidler, som eksempelvis kalkulator, er ikke tillatt ved eksamen.
 10. Det er ikke tillatt å medbringe armbåndsur eller andre klokker til eksamen.

Kapittel 3: Innarbeidelser i papirbaserte hjelpemidler 

 1. Andre innarbeidelser enn de som er nevnt nedenfor er ikke tillatt.
 2. Det er ikke tillatt å innarbeide ordbøker.
 3. Det er ikke tillatt å fjerne trykt tekst i et hjelpemiddel. Ny tekst kan ikke skrives eller klebes inn i hjelpemidlene.
 4. Det er tillatt å henvise til:
  1. Hjelpemidler som er tillatt etter kapittel 1 og 2.
  2. Nasjonale og internasjonale rettsavgjørelser, trygderettskjennelser og avgjørelser i Helsepersonellnemnda.
  3. Traktater, erklæringer, resolusjoner, rådgivende uttalelser eller lignende fra internasjonale domstoler og organer.
  4. Avgjørelser fra Likestillings- og diskrimineringsnemda
  5. Norsk Standard (NS) kontraktstandarder utgitt av Norges Standariseringsforbund
 5. Det er tillatt å markere og understreke ord og setninger i flere farger.
 6. Det er tillatt å sette vannrette og loddrette streker i margen.
 7. Det er tillatt å nummerere de enkelte ledd i en paragraf og punktum i ledd i fortløpende rekkefølge.
 8. Det er tillatt å lage et notesystem tilsvarende lovsamlingens eget notesystem. Det er likevel ikke tillatt å henvise til og fra eget notesystem.
 9. Det er tillatt å korrigere egne henvisninger ved overstrykning eller korrekturlakk.
 10. Henvisninger skal angis på følgende måte:
  1. Henvisninger til lover og forskrifter skal kun inneholde tittel og/eller dato (evt. nummer), kapittel, paragraf og/eller ledd, punktum, nummer eller litra.
  2. Vanlige forkortelser som grl., strl. og lignende kan brukes. En henvisning kan f.eks. lyde: strl.ikrl. § 25, opph. v.l. 25/2-72 nr. 3.
  3. Henvisninger kan kun innledes med følgende ord: opphevet (opph.), endret (endr.), se, jevnfør (jf./jfr.), konferer (cf./cfr./kfr.), sammenlign (sml.) eller kontra/contra. Det er ikke nødvendig å innlede en henvisning.
 11. Henvisninger til norske rettsavgjørelser skal angis på følgende måte:
  1. Rettsavgjørelser som er gjengitt i Rt., RG, NJA og UfR skal angis med årstall, sidetall og eventuelt bokstav f.eks. «jf. Rt. 1974 s. 222» eller "HR-2016-2357-A".
  2. Rettsavgjørelser fra Helsepersonellnemnda skal angis med forkortelsen HPN, årstall og nr.
  3. Upubliserte rettsavgjørelser skal angis ved domstolens navn, dato og løpenummer.
  4. Det er ikke tillatt å henvise til norske rettsavgjørelser ved kallenavn som f.eks. «Husmordommen».
  5. Det er ikke tillatt å henvise til lovforarbeider.
 12. Henvisninger til norske trygderettskjennelser skal angis på følgende måte: TRR [årstall]/[nummer], f.eks: TRR 1993/2922, eller TRR-1993-2922
 13. Henvisninger til internasjonale rettskilder skal angis på følgende måte:
  1. Internasjonale og utenlandske rettsavgjørelser kan angis ved bruk av avgjørelsens navn, sakens parter, dato og / eller løpenummer (f.eks. «EMD, D. v. Storbritannia, 02.05.1997, Reports 1997-III»).
  2. Det er tillatt å henvise til internasjonale og utenlandske rettsavgjørelser ved å bruke navnet til bare én av partene (f.eks. «Dassonville» i stedet for «Procureur du Roi mot Benoît og Gustave Dassonville»).
  3. Ved henvisninger til traktater, erklæringer, resolusjoner, rådgivende uttalelser eller lignende fra internasjonale domstoler og organer kan det brukes engelsk eller norsk navn. Anerkjente forkortelser og betegnelser kan benyttes, f.eks. FN-pakten, EMK, CCPR, ICJs statutter, VCLT, UNCLOS, havrettstraktaten, DASR, menneskerettighetserklæringen og lignende. En henvisning kan f.eks. lyde: UNCLOS art. 21(1)(g) og «Atomvåpensaken».

Kapittel 4: Bokkontroll og inndragelse av hjelpemidler ved eksamen med papirbaserte hjelpemidler 

Ved eksamen der papirbaserte hjelpemidler er tillatt, vi det foretas bokkontroll før eksamen. Dersom det medbringes hjelpemidler som ikke er tillatt ved eksamen eller det gjøres innarbeidelser i strid med kapittel 3, vil hjelpemidlene inndras.

Se denne informasjonssiden for rutiner ved inndragelse

De samme rutinene gjelder i Silurveien som i sentrum.

  Publisert 6. jan. 2012 16:21 - Sist endret 7. mai 2019 02:57