Hjelpemidler til eksamen i Masterstudiet i rettsvitenskap

Dette regelverket er et vedlegg til Programplan på nett. Hjelpemidler tillatt ved eksamen vedtas av PMR (Programråd for Master i rettsvitenskap). Vedtatt av PMR 05.12.2011.

Se ofte stilte spørsmål om hjelpemiddelreglementet.

 

Hjelpemidler ved eksamen i Masterstudiet i rettsvitenskap

Dette regelverket er et vedlegg til Programplan på nett. Hjelpemidler tillatt ved eksamen vedtas av PMR (Programråd for Master i rettsvitenskap). Vedtatt av PMR 05.12.2011.

Se ofte stilte spørsmål om hjelpemiddelreglementet.

 

 

Kapittel 1: Emner med digitale hjelpemidler

Ved emner som gjennomføres med Lovdata Pro, gis det tilgang til digitale hjelpemidler under eksamen. Det kan ikke medbringes andre hjelpemidler.

I Lovdata kan du gjøre innarbeidelser som uthevinger, understrekninger og henvisninger til andre rettskilder. Lovdata setter rammer for hva som er tillatt under eksamen og bevisst omgåelse av disse rammene er å anse som fusk.

Ved emner som gjennomføres med Lovdata Pro, kan studenter medbringe opp til to eksemplarer av ordbok uavhengig av språk/målform. Ordbok skal være en alminnelig rettskrivningsordbok. Juridisk ordbok er ikke tillatt. Ordbok kan ikke innarbeides. Ordbok tas med til eksamensbordet og kontroll gjennomføres i eksamenslokalet.

Kapittel 1.1: Særordning ved JUR1550/JUS5550 Helserett og JUR1590/JUS5590 Diskriminerings- og likestillingsrett

JUR1550/JUS5550 og JUR1590/JUS5590 har open book-eksamen. Til disse emnene kan du medbringe det du ønsker av fysiske papirbaserte hjelpemidler, eksempelvis bøker, utskrifter og notater. Hjelpemidlene kan innarbeides slik ønskelig. Elektroniske hjelpemidler er ikke tillatt. Det vil gis tilgang til Lovdata Pro under eksamen.

Kapittel 1.2: Særordning ved JUS5701 Menneskerettigheter og JUS5920 Naturressursrett i et miljøperspektiv

Ved JUS5701 og JUS5920 tilbys ikke Lovdata Pro. Kun følgende hjelpemidler er tillatt ved disse emnene:

 • Enten: Buflod, Magnus, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø: Folkerettslig tekstsamling (Cappelen akademisk forlag). Tekstsamlingen kan innarbeides i tråd med kapittel 2.2.
 • Eller: Fauchald, Ole Kristian og Bård Sverre Tuseth: Global and European Treaties, Oslo (alle utgaver). Tekstsamlingen kan innarbeides i tråd med kapittel 2.2.
 • I tillegg er ett eksemplar av den norske lovsamlingen tillatt. Lovsamlingen kan innarbeides i tråd med kapittel 2.2.
 • I tillegg er det tillatt med inntil to eksemplarer av ordbok uavhengig av språk/målform. Ordbok skal være en alminnelig rettskrivningsordbok. Juridisk ordbok er ikke tillatt. Ordbok kan ikke innarbeides.

 

 

Kapittel 2: Emner med digitale hjelpemidler og særskilte papirbaserte hjelpemidler

Ved enkelte emner er det tillatt med noen særskilte papirbaserte hjelpemidler i tillegg til Lovdata Pro. De papirbaserte hjelpemidlene kan innarbeides i samsvar med kapittel 2.2, med mindre annet er oppgitt.

Kapittel 2.1: Tillatte papirbaserte hjelpemidler

For de papirbaserte hjelpemidlene som er listet opp nedenfor gjelder følgende regler:

 1. Det er bare tillatt å medbringe ett eksemplar av et hjelpemiddel.
 2. Papirbaserte hjelpemidler skal medbringes i trykt utgave eller kopi av trykt utgave med forsiden først. Forside og innholdsfortegnelse må være med. Ingen papirbaserte hjelpemidler kan medbringes i form av utskrift fra internett eller database.
 3. Det er tillatt å ha fingermarkører i hjelpemiddelet. Stikkord og lignende er ikke tillatt på fingermarkørene.

JUR1512/JUS5512 Arbeidsrett - den kollektive del

 • Enten: Stein Evju (red.), "Materialsamling i arbeidsrett - Hovedavtaler, overenskomster, direktiver". Institutt for privatrett Stensilserie B. Nr. 65, 2014. 
 • Eller: Johan Mulder (red.): Materialsamling, Serie B- Materialsamling nr. 79.

JUR1220/JUS5220 Bygge- og entrepriserett

Samtlige norske kontraktsstandarder utgitt av Norges Standariseringsforbund, NS8405 er anbefalt hjelpemiddel. Det er tillatt å medbringe utskrift av PDF som er kjøpt på standard.no
 

JUR1280/JUS5280 Internasjonal privatrett

Blank (dvs. ikke-innarbeidet) versjon av Europeisk internasjonal privatrett, Institutt for privatretts Skriftserie B nr. 74 2016.
 

JUR1901/JUS5901 Rettshistorie

Grunnloven vår, Universitetsforlaget. Valgfri utgave.
 

JUS5420 Forsikringsrett

 • Materialsamling i forsikringsrett (siste utgave eller tidligere utgave).
 • Nordisk sjøforsikringsplan av 2013, Cefor 2013. Alle studenter registrert på emnet kan få kjøpt en studentutgave av Nordisk sjøforsikringsplan. Du kan kjøpe Nordisk sjøforsikringsplan til fullpris inne på Cefor sine nettsider. Den kan ikke kjøpes i Akademika.

 

JUS5810 Opphavsrett

Blank (dvs. ikke-innarbeidet) versjon av Ole-Andreas Rognstad og Harald Irgens-Jensen (red.) Materialsamling i opphavsrett - EU-direktiver og internasjonale konvensjoner om opphavsrett og beslektede rettigheter. Lovlig hjelpemiddel til eksamen. 223 s. – 2015.

 

JUROFF1410 Folkerett

Blank (dvs. ikke-innarbeidet) versjon av

 • Enten: Buflod, Magnus, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø: Folkerettslig tekstsamling (Cappelen akademisk forlag)
 • Eller: Fauchald, Ole Kristian og Bård Sverre Tuseth: Global and European Treaties, Oslo (alle utgaver)

 

JUS4111 Metode og etikk

Materialsamling i JUS4111, Juridisk Studentutvalg.

 

JUS4211 Prosess og strafferett

Blank (dvs. ikke-innarbeidet) versjon av Prosessnøkkelen, Universitetsforlaget. Valgfri utgave.

 

Kapittel 2.2: Innarbeidelser i papirbaserte hjelpemidler

 1. Andre innarbeidelser enn de som er nevnt nedenfor er ikke tillatt.
 2. Det er ikke tillatt å fjerne trykt tekst i et hjelpemiddel. Ny tekst kan ikke skrives eller klebes inn i hjelpemidlene.
 3. Det er tillatt å henvise til:
  a. Lover og forskrifter
  b. Nasjonale og internasjonale rettsavgjørelser, trygderettskjennelser og avgjørelser i Helsepersonellnemnda.
  c. Traktater, erklæringer, resolusjoner, rådgivende uttalelser eller lignende fra internasjonale domstoler og organer.
  d. Avgjørelser fra Likestillings- og diskrimineringsnemda.
  e. Norsk Standard (NS) kontraktstandarder utgitt av Norges Standariseringsforbund
 4. Det er tillatt å markere og understreke ord og setninger i flere farger.
 5. Det er tillatt å sette vannrette og loddrette streker i margen.
 6. Det er tillatt å nummerere de enkelte ledd i en paragraf og punktum i ledd i fortløpende rekkefølge.
 7. Det er tillatt å lage et notesystem tilsvarende lovsamlingens eget notesystem. Det er likevel ikke tillatt å henvise til og fra eget notesystem.
 8. Det er tillatt å korrigere egne henvisninger ved overstrykning eller korrekturlakk.
 9. Henvisninger skal angis på følgende måte:
  a. Henvisninger til lover og forskrifter skal kun inneholde tittel og/eller dato (evt. nummer), kapittel, paragraf og/eller ledd, punktum, nummer eller litra.
  b. Vanlige forkortelser som grl., strl. og lignende kan brukes. En henvisning kan f.eks. lyde: strl.ikrl. § 25, opph. v.l. 25/2-72 nr. 3.
  c. Henvisninger kan kun innledes med følgende ord: opphevet (opph.), endret (endr.), se, jevnfør (jf./jfr.), konferer (cf./cfr./kfr.), sammenlign (sml.) eller kontra/contra. Det er ikke nødvendig å innlede en henvisning.
 10. Henvisninger til norske rettsavgjørelser skal angis på følgende måte:
  a. Rettsavgjørelser som er gjengitt i Rt., RG, NJA og UfR skal angis med årstall, sidetall og eventuelt bokstav f.eks. «jf. Rt. 1974 s. 222» eller "HR-2016-2357-A".
  b. Rettsavgjørelser fra Helsepersonellnemnda skal angis med forkortelsen HPN, årstall og nr.
  c. Upubliserte rettsavgjørelser skal angis ved domstolens navn, dato og løpenummer.
  d. Det er ikke tillatt å henvise til norske rettsavgjørelser ved kallenavn som f.eks. «Husmordommen».
 11. Det er ikke tillatt å henvise til lovforarbeider.
 12. Henvisninger til norske trygderettskjennelser skal angis på følgende måte: TRR [årstall]/[nummer], f.eks: TRR 1993/2922, eller TRR-1993-2922
 13. Henvisninger til internasjonale rettskilder skal angis på følgende måte:
  a. Internasjonale og utenlandske rettsavgjørelser kan angis ved bruk av avgjørelsens navn, sakens parter, dato og / eller løpenummer (f.eks. «EMD, D. v. Storbritannia, 02.05.1997, Reports 1997-III»).
  b. Det er tillatt å henvise til internasjonale og utenlandske rettsavgjørelser ved å bruke navnet til bare én av partene (f.eks. «Dassonville» i stedet for «Procureur du Roi mot Benoît og Gustave Dassonville»).
  c. Ved henvisninger til traktater, erklæringer, resolusjoner, rådgivende uttalelser eller lignende fra internasjonale domstoler og organer kan det brukes engelsk eller norsk navn. Anerkjente forkortelser og betegnelser kan benyttes, f.eks. FN-pakten, EMK, CCPR, ICJs statutter, VCLT, UNCLOS, havrettstraktaten, DASR, menneskerettighetserklæringen og lignende. En henvisning kan f.eks. lyde: UNCLOS art. 21(1)(g) og «Atomvåpensaken».

 

 

Kapittel 3: Bokkontroll og inndragelse av hjelpemidler ved eksamen med papirbaserte hjelpemidler 

Ved eksamen der blanke papirbaserte hjelpemidler er tillatt, vil det foretas bokkontroll under eksamen.

Ved følgende emner foretas bokkontroll før eksamen starter, og kandidatene må følgelig møte ved eksamenslokalet kl. 07:45:

 

 • JUR1220/JUS5220 Bygge- og entrepriserett
 • JUR1512/JUS5512 Arbeidsrett - den kollektive del
 • JUR1901/JUS5901 Rettshistorie
 • JUS4111 Metode og etikk
 • JUS5420 Forsikringsrett
 • JUS5701 Menneskerettigheter
 • JUS5920 Naturressursrett i et miljøperspektiv

Dersom det medbringes hjelpemidler som ikke er tillatt ved eksamen eller det gjøres innarbeidelser i strid med kapittel 2.2, vil hjelpemidlene inndras og det vil opprettes sak om fusk ved eksamen.

Se denne informasjonssiden for rutiner ved inndragelse.

 

___
Høsten 2019.

Publisert 6. jan. 2012 16:21 - Sist endret 7. okt. 2019 20:40