Hjelpemidler til eksamen i Masterstudiet i rettsvitenskap

Dette regelverket er et vedlegg til Programplan på nett. Hjelpemidler tillatt ved eksamen vedtas av PMR (Programråd for Master i rettsvitenskap). Vedtatt av PMR 05.12.2011.

Se ofte stilte spørsmål om hjelpemiddelreglementet.

Se eget hjelpemiddelreglement for engelske valgemner.

Kapittel 1: Hjelpemidler

1. Andre hjelpemidler enn de som er nevnt nedenfor er ikke tillatt.

2. Det er bare tillatt å medbringe ett eksemplar av et hjelpemiddel med mindre annet er bestemt nedenfor.

3. Hjelpemidlene skal medbringes i trykt utgave eller kopi av trykt utgave med forsiden først. Forside og innholdsfortegnelse må være med. Ingen hjelpemidler kan medbringes i form av utskrift fra Internett eller database.

4. Det er tillatt å ha fingermarkører i hjelpemiddelet. Stikkord og lignende er ikke tillatt på fingermarkørene.

5. Følgende hjelpemidler er tillatt:
a. Norske lover og forskrifter. Lovsamling i inntil to eksemplarer. Ett særtrykk pr. lov. Det er tillatt å medbringe særtrykk av Grunnloven både på bokmål og nynorsk. 
b. Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk.
c. Alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.
d. Utgård, Karl Arne: «Juridisk og administrativ ordliste: bokmål-nynorsk».
e. Møse, Erik: «Folkerettslige tekster» eller Buflod, Sannes og Aasebø: «Folkerettslig tekstsamling».
f. Fauchald, Ole Kristian og Bård Sverre Tuseth: «Global and European Treaties» eller «Global and Regional Treaties».
g. Hamre, Inger og Fredrik Sejersted (red.): «EU- og EØS-relevante tekster».
h. Andenæs, Mads T. (red): «Grunnloven vår».
i. "Rettshistoriske årstall" (Pax 2012) og "Gaius: Institusjoner" (oversatt til norsk ved Lars Jacob Jorstad).
j. Til JUS2211: Kompendiene: "Regelverk for Stortingets eksterne organer og Bevilgningsreglement", "Stortingets forretningsorden, Grunnloven og Ansvarlighetsloven" og utskrift av "Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften)" kan medbringes til eksamen høsten 2018.
k. Til JUS4111, JUS4121, JUS4122 og JUS4211 : Prosessnøkkelen.

6. Doms- og kjennelsessamling utgitt av JSU kan medbringes til eksamen i det studieår den er laget for.
a. TIL JUS1111, JUS1211, JUS2111 og JFEXFAC04: Emnene har digitale hjelpemidler, det er ikke tillatt å medbringe trykt doms- og kjennelsessamling.
b. Til JUS2211: 2. studieårssamlingen (4. utgave). 
c. Til JUS3111 og JUS3212: 3.studieårssamlingen (4.utgave). I enkelte domssamlinger solgt 2013 er Rt.2012 s.355 (Lognvik) ved en feil uteblitt. Hvis din domssamling mangler denne dommen kan utskrift av den hentes i JSU-ekspedisjonen. Dersom dommen har JSU-stempel kan dommen medbringes på eksamensdagen.
d. Til JUS4111, JUS4121, JUS4122, JUS4123 og JUS4211: 4. studieårssamlingen (4. utgave).
e. Til JUS4111: Hjelpemiddelhefte for JUS4111 Metode og etikk

7. En eventuell inndragning av et hjelpemiddel bli gitt før eksamen begynner. Krav om å få hjelpemiddelet tilbake kan fremsettes skriftlig til studentrepresentanten i eksamenslokalet umiddelbart. Kravet vil deretter bringes til fakultetsadministrasjonen som vil foreta en ny vurdering av inndragningen. Ved opprettholdelse av inndragningen vil kandidaten motta en skriftlig begrunnelse fra fakultetet hvor det også informeres om eventuell videre saksgang.

8. Elektroniske hjelpemidler, som eksempelvis kalkulator, er ikke tillatt ved eksamen.

9. Det er ikke tillatt å medbringe armbåndsur eller andre klokker til eksamen.

Kapittel 2: Innarbeidelser

1. Andre innarbeidelser enn de som er nevnt nedenfor er ikke tillatt.

2. Det er ikke tillatt å innarbeide ordbøker.

3. Det er ikke tillatt å fjerne trykt tekst i et hjelpemiddel. Ny tekst kan ikke skrives eller klebes inn i hjelpemidlene.

4. Det er tillatt å henvise til:
a. Hjelpemidler som er tillatt etter kapittel 1 og 3.
b. Nasjonale og internasjonale rettsavgjørelser, trygderettskjennelser og avgjørelser i Helsepersonellnemnda.
c. Traktater, erklæringer, resolusjoner, rådgivende uttalelser eller lignende fra internasjonale domstoler og organer.
d. Avgjørelser fra Likestillings- og diskrimineringsnemda
e. Norsk Standard (NS) kontraktsstandarder utgitt av Norges Standariseringsforbund

5. Det er tillatt å markere og understreke ord og setninger i flere farger.

6. Det er tillatt å sette vannrette og loddrette streker i margen.

7. Det er tillatt å nummerere de enkelte ledd i en paragraf og punktum i ledd i fortløpende rekkefølge.

8. Det er tillatt å lage et notesystem tilsvarende lovsamlingens eget notesystem. Det er likevel ikke tillatt å henvise til og fra eget notesystem.

9. Det er tillatt å korrigere egne henvisninger ved overstrykning eller korrekturlakk.

10. Henvisninger skal angis på følgende måte:
a. Henvisninger til lover og forskrifter skal kun inneholde tittel og / eller dato (evt. nummer), kapittel, paragraf og / eller ledd, punktum, nummer eller litra.
b. Vanlige forkortelser som grl., strl. og lignende kan brukes. En henvisning kan f.eks. lyde: strl.ikrl. § 25, opph. v.l. 25/2-72 nr. 3.
c. Henvisninger kan kun innledes med følgende ord: opphevet (opph.), endret (endr.), se, jevnfør (jf./ jfr.), konferer (cf. / cfr./ kfr.), sammenlign (sml.) eller kontra/contra. Det er ikke nødvendig å innlede en henvisning.

11. Henvisninger til norske rettsavgjørelser skal angis på følgende måte:
a. Rettsavgjørelser som er gjengitt i Rt., RG, NJA og UfR skal angis med årstall, sidetall og eventuelt bokstav f.eks. «jf. Rt. 1974 s. 222» eller "HR-2016-2357-A". Rettsavgjørelser fra Helsepersonellnemnda skal angis med forkortelsen HPN, årstall og nr.
b. Upubliserte rettsavgjørelser skal angis ved domstolens navn, dato og løpenummer.
c. Det er ikke tillatt å henvise til norske rettsavgjørelser ved kallenavn som f.eks. «Husmordommen».
d. Det er ikke tillatt å henvise til lovforarbeider

12. Henvisninger til norske trygderettskjennelser skal angis på følgende måte: TRR [årstall]/[nummer], f.eks: TRR 1993/2922, eller TRR-1993-2922

13. Henvisninger til internasjonale rettskilder skal angis på følgende måte:
a. Internasjonale og utenlandske rettsavgjørelser kan angis ved bruk av avgjørelsens navn, sakens parter, dato og / eller løpenummer (f.eks. «EMD, D. v. Storbritannia, 02.05.1997, Reports 1997-III»).
b. Det er tillatt å henvise til internasjonale og utenlandske rettsavgjørelser ved å bruke navnet til bare én av partene (f.eks. «Dassonville» i stedet for «Procureur du Roi mot Benoît og Gustave Dassonville»).
c. Ved henvisninger til traktater, erklæringer, resolusjoner, rådgivende uttalelser eller lignende fra internasjonale domstoler og organer kan det brukes engelsk eller norsk navn. Anerkjente forkortelser og betegnelser kan benyttes, f.eks. FN-pakten, EMK, CCPR, ICJs statutter, VCLT, UNCLOS, havrettstraktaten, DASR, menneskerettighetserklæringen og lignende. En henvisning kan f.eks. lyde: UNCLOS art. 21(1)(g) og «Atomvåpensaken».

Kapittel 3: Anbefalte/spesielle hjelpemidler for det enkelte valgemne

Almenn rettsteori/rettsfilosofi (JUS5500):
Ingen særskilte hjelpemidler. De ordinære hjelpemidlene er tillatt, se hjelpemidlene i kapittel 1 punkt 5 a-i.

Arbeidsrett - den individuelle del (JUR1511/JUS5511) og Arbeidsrett - den kollektive del (JUR1512/JUS5512):

- Stein Evju (red.), "Materialsamling i arbeidsrett - Hovedavtaler, overenkomster, direktiver". Institutt for privatrett Stensilserie B. Nr. 65 , 2014.

eller:

Johan Mulder (red.): Materialsamling, Serie B- Materialsamling nr 79.

- Til Arbeidsrett - den individuelle del: Doms- og kjennelsessamling i Individuell arbeidsrett (1. utgave).

- Til Arbeidsrett - den kollektive del: Doms- og kjennelsessamling i Kollektiv arbeidsrett (1. utgave).

Fra høsten 2018 kommer i tillegg:

1. Ernes/Neumann/Sundet, Lov- og regelsamling 2018–19, 2. utg. 2018, eller tidligere utg. (https://www.fagbokforlaget.no/Lov-og-regelsamling-i-arbeidsrett-2018-19/I9788245023626).

2. Fauchald/Tuseth, Global and regional treaties (https://www.akademika.no/global-and-regional-treaties-2016/fauchald-ole-kristian/tuseth-baard-sverre/9788280631237).


Barnerett (JUR1970/JUS5970):

- Syse, Aslak (red.): Lovsamling i helse- og sosialsektoren 2013-2014 Gyldendal Akademisk 2013 (eller senere utgaver).

Bygge - og entrepriserett (JUR1220/JUS5220):
Samtlige norske kontraktsstandarder utgitt av Norges Standariseringsforbund. Det er også tillatt å medbringe utskrift av PDF som er kjøpt på standard.no

Diskriminerings- og likestillingsrett (JUR1590/JUS5590):
Syse, Aslak (red.): Lovsamling i helse- og sosialsektoren 2013-2014 Gyldendal Akademisk 2013 (eller senere utgaver).

Ekspropriasjonsrett (JUS5251):
Doms- og kjennelsessamling i Ekspropriasjonsrett (1. utgave).

EØS-regelverket (EURO2101):

Hamre, Inger og Fredrik Sejersted (red.): EU- og EØS-relevante tekster, 6. utg., Universitetsforlaget 2012.

Forsikringsrett (JUS5420):
- Materialsamling i forsikringsrett (siste utgave eller tidligere utgave).

- Nordisk sjøforsikringsplan av 2013, Cefor 2013.
NB! Alle studenter registrert på emnet JUS5420 Forsikringsrett kan få kjøpt en studentutgave av Nordisk sjøforsikringsplan. Den kan ikke kjøpes i Akademika. OBS! Du kan ikke lenger bruke utgaver av Norsk sjøforsikringsplan på eksamen (2012 og eldre utgaver). Du kan kjøpe Nordisk sjøforsikringsplan til fullpris inne på Cefor sine nettsider: http://www.nordicplan.org/Translations/http://www.nordicplan.org/Translations/.

Helserett (JUR1550/JUS5550):
Syse, Aslak (red.): Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2016-2017 (tidligere og senere utgaver).Gyldendal Juridisk 2016.

Internasjonale menneskerettigheter (JUS5701):
Doms- og kjennelsessamling i Internasjonale menneskerettigheter (1. utgave).

Internasjonal privatrett (JUR1280/JUS5280):
Europeisk internasjonal privatrett, Institutt for privatretts Stensilserie B 74, 2016 (ISBN nr. 978-82-7236-254.5)

Konkurs- og panterett (JUS5860):
- EUs Insolvensforordninger nr. 1346/2000 og 2015/848; utskrift fra den elektroniske utgaven av EU-tidende på engelsk eller skandinavisk språk.

- Doms- og kjennelsessamling i Konkurs- og panterett (1. utgave).

Kommunalrett (JUR1580/JUS5580):
Ingen særskilte hjelpemidler. De ordinære hjelpemidlene er tillatt, se hjelpemidlene i kapittel 1 punkt 5 a-i.

Markedsrett (JUR1285):

  • Hefte: "Hjelpemidler i Markedsrett"
  • "Lovsamling i markedsrett" av Kjell Ove Ernes og Patrick Neumann


Naturressursrett i et miljøperspektiv (JUS5920):
Ingen særskilte hjelpemidler. De ordinære hjelpemidlene er tillatt, se hjelpemidlene i kapittel 1 punkt 5 a-i.

Offentlige anskaffelser (JUS5940):

Ingen særskilte hjelpemidler. De ordinære hjelpemidlene er tillatt, se hjelpemidlene i kapittel 1 punkt 5 a-i.

Opphavsrett (JUR1810/JUS5810):
IfP Stensilserie B 66 (Materialsamling i opphavsrett).

Patent- og varemerkerett (JUR1820/JUS5820):

  • Doms-, kjennelses- og materialsamling i Patent- og varemerkerett (1. utgave).
  • Stemplet kopi av patentforskriften (hentes på Infosenteret)

Petroleumsrett (JUS5410):
- Petroleumsrett Materialsamling. Sjørettsfondet 2013.
Fra våren 2013 er det tidligere tillegget innlemmet i materialsamlingen. Tidligere materialsamlinger og tillegg kan brukes under eksamen.

Petroleumskontrakter (JUR1430/JUS5430):
Petroleumskontrakter – Dynamisk kontraktsrett – Materialsamling, Sjørettsfondet  2013. 
I den nye utgaven er det tidligere tillegget til materialsamlingen inkorporert i materialsamlingen.

Tidligere utgaver av materialsamlingen og tillegg til materialsamlingen kan bli brukt på eksamen

Rettshistorie (JUR1901/JUS5901):
- År og hendingar i rettssoga og Gaius: Institusjoner (oversatt til norsk ved Lars Jacob Jorstad).

- Tilleggshefte: Kilder og årstall i forfatningshistorien. Utvalg ved Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen.


Rettssosiologi (JUR1100/JUS5110):
Ingen særskilte hjelpemidler. De ordinære hjelpemidlene er tillatt, se hjelpemidlene i kapittel 1 punkt 5 a-i.

Samerett (JUR1720/JUS5720):
Den norske teksten av IOL-169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Selskapsrett (JUS5801):
Jarøy, Jacob: Norsk skattelovsamling 1998/99 (og senere eller tidligere utgaver).
Gjems-Onstad, Ole (red): Skattelovsamlingen1998/99 (og senere eller tidligere utgaver).

Sjørett: Ansvar og forsikring (JUS5404):
- Materialsamling i sjørett / Collection of Documents in Maritime Law 2012 (and later editions). Tidligere utgaver av materialsamlingen kan også bli brukt: Materialsamling i sjørett - Documents used in Shipping, Sjørettsfondet

-Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013, Cefor 2013.
NB! Studentutgaven av Nordisk sjøforsikringsplan kan kjøpes av studenter som er registrert på emnet JUS5404 Sjørett: Ansvar og forsikring. Den kan ikke kjøpes i Akademika. Du må logge inn på Fronter og finne rommet for JUS5404 og følge instruksjonene der for å få kjøpt studentutgaven. OBS! Du kan ikke lenger bruke utgaver av Norsk sjøforsikringsplan på eksamen (2012 og eldre utgaver). Du kan kjøpe Nordisk sjøforsikringsplan til fullpris inne på Cefor sine nettsider: http://www.nordicplan.org/Translations/http://www.nordicplan.org/Translations/.

Sjørett: Kontrakter (JUS5403):
- Materialsamling i sjørett / Documents used in Shipping -, Sjørettsfondet 2012 (eller tidligere/senere utgaver)

Tidligere utgaver av materialsamlingen kan også bli brukt: Materialsamling i sjørett - Documents used in Shipping, Sjørettsfondet

Skatterett I, Grunnleggende skatterett (JUR1981/JUS5981), Skatterett II (JUS5980) og Skatterett III, Internasjonal skatterett (JUS5982):

- Jarøy, Jacob: Norsk skattelovsamling.

 - Gjems-Onstad, Ole (red): Skattelovsamlingen.

-  Gjems-Onstad, Ole (red.): skattelover og sentrale forskrifter. Studenthefte.

-  Skatteavtaler (traktater) og Stortingets skatte- og avgiftsvedtak.

Alle doms- og kjennelsessamlingene kan brukes i alle skatterettsemnene.

Sosialrett (JUR1950/JUS5950):

Syse, Aslak (red.): Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2010-2011 Gyldendal Akademisk 2010 (og senere utgaver).

Trygderett (JUR1960/JUS5960):

  • Syse, Aslak (red.): Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2010-2011 Gyldendal Akademisk 2010 (og senere utgaver).
  • Folketrygd samleutgave 2018

Utlendingsrett (JUR1120/JUS5120):
- Tuseth, Bård Sverre & Fauchald, Ole Kristian: «Global and Regional Treaties».

- Doms- og kjennelsessamling i Utlendingsrett (1. utgave).

Kapittel 4: Åpen bok eksamen

Du kan ta med deg det du ønsker av skriftlige hjelpemidler, dette som litteratur, notater, ordbøker o.l. Ingen elektroniske hjelpemidler er tillatt. 

Følgende emner har åpen bok eksamen:

JUS5880 Finansmarkedsrett

Kapittel 5: Emner med digitale hjelpemidler

På emner med digitale hjelpemidler i Lovdata Pro kan du ikke medbringe noen andre hjelpemidler enn de man får digital tilgang til under eksamen.

Høsten 2018 gjennomføres følgende emner med digitale hjelpemidler i Lovdata Pro:  

  • JUS1111 Privatrett I
  • JUS1211 Privatrett II
  • JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter 
  • JFEXFAC04 Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant 
Publisert 6. jan. 2012 16:21 - Sist endret 9. okt. 2018 09:18