Nærmere regler for Det juridiske fakultet

Fastsatt 17.04.2007 av Dekanus med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo §§ 3-7 og 5-7. Sist endret 27.06.2018

English version

For ansatte ved Det juridiske fakultet: Instruks for eksamen og sensur

Kapittel 1 Utsatt studiestart, permisjon og utvidet studieprogresjon

§ 1-1 Generelt

 1. Søknadsfrist for søknad om utsatt studiestart, permisjon eller utvidet studieprogresjon er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i høstsemesteret.
 2. Ved søknad om permisjon må fakultetets skjema brukes.

§ 1-2 Utsatt studiestart

En student som har fått tilbud om opptak på et studieprogram ved Det juridiske fakultet, kan søke om utsatt studiestart i inntil to semestre ved:

 1. Avtjening av militær – eller siviltjeneste
 2. Fødsel/adopsjon
 3. Langvarig sykdom
 4. Andre særskilte forhold

Søknad må være vedlagt dokumentasjon.

Med innvilget utsatt studiestart menes at studenten gis anledning til å starte på programmet ved neste ordinære studiestart.

§ 1-3 Permisjon

 1. Kun studenter som har vært registrert som student på et studieprogram ved Det juridiske fakultet i minimum ett semester, og bestått 30 studiepoeng på det aktuelle studieprogrammet kan søke om permisjon.
 2. For alle studieprogram, unntagen engelskspråklige masterprogrammer med 1,5 til 2 års varighet kan permisjon i inntil to semestre innvilges uten at særskilt grunn oppgis. Slik permisjon kan ikke innvilges dersom det innebærer at studieløpet vil bli lengre enn 10 år. Dette gjelder uavhengig om studenten er gitt nytt opptak til studiet. Student som er gitt slik permisjon, kan ikke gis ny permisjon med mindre det foreligger særskilte forhold som begrunner behovet for ytterligere permisjon (f.eks sykdom, omfattende omsorgsoppgaver, studentpolitiske verv o.l). Slike forhold må dokumenteres.
 3. Det følgende gjelder engelskspråklige masterprogrammer med 1,5 til 2 års varighet: Permisjon kan kun innvilges dersom det foreligger særskilte forhold som begrunner behov for slik permisjon. Slike forhold må dokumenteres.
 4. Studenter i fødselspermisjon kan velge å semesterregistrere seg, betale semesteravgift og følge emner i samme tidsrom de er i fødselspermisjon. Slik permisjon kan kun innvilges der det foreligger dokumentasjon på egen eller partners graviditet.

§ 1-4 Utvidet studieprogresjon (deltidsstudier)

Studenter med særskilte behov kan søke om redusert krav til studieprogresjon, utover det som følger av Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 7.1 Slike søknader innvilges kun i særskilte tilfeller. Behovet må dokumenteres.

 Kapittel 2 Eksamen

§ 2-1 Eksamensdagen

 1. Kandidatene må ha inntatt sine plasser og medbrakt alt som skal benyttes under eksamen til eksamensbordet før oppgavene deles ut. Kandidater som møter for sent, skal foreløpig gis adgang til eksamen, men overinspektøren må omgående kontakte eksamensadministrasjonen.
 2. Til eksamensbordet skal gyldig legitimasjon medbringes
 3. Til eksamensbordet kan følgende medbringes:
  a. Hjelpemidler som er godkjent for eksamen
  b. Matpakke, drikke, varme klær, penn/blyant ørepropper (ikke elektroniske) og lignende.
 4. Vesker/mapper undersøkes før kandidaten inntar sin plass. Alt som ikke dekkes av nr. 2 eller 3 oppbevares hos overinspektør, og kan ikke hentes før eksamen er fullført. Mobiltelefon skal være avslått og skal ikke oppbevares på eksamensbordet eller hos kandidaten.
 5. Hjelpemidler som brukes under eksamen må ikke fjernes fra kandidatenes plasser før etter eksamen er avsluttet
  a. Det følgende gjelder kun for emnet JUR4000P:
  Alle hjelpemidler skal forbli på eksamensbordet til besvarelsen er levert siste eksamensdag.
 6. Det følgende gjelder kun for kriminologiske, rettsosiologiske, forvaltningsinformatiske og rettsinformatiske emner(KRIM-, RSOS-, DRI-, FINF- og RINF ):
  I løpet av eksamen vil eksamensleder, eller faglærer som eksamensleder utpeker, komme til eksamenslokalet for å besvare eventuelle spørsmål fra kandidatene vedrørende forståelsen av oppgaveteksten (kalles ”trøsterunde”).
 7. Kandidater som trekker seg fra eksamen, kan ikke forlate lokalet før én time etter at eksamen har startet.
 8. Ved digital skoleeksamen er det ikke mulighet for utskrift under eksamen. En kopi av innlevert besvarelse vil bli sendt til kandidatenes UiO-epost kort tid etter innlevering. Kopi av egen besvarelse kan ikke innhentes på et senere tidspunkt.
 9. Ved eventuell gjennomføring av skriftlig eksamen med penn og papir:
  Skriveredskap som gir leselig gjennomslag, f.eks. kulepenn medbringes til eksamensbordet. Det gis inntil 15 min. ekstra for at kandidatene skal kunne skille original og gjennomslag. Ett av gjennomslagene skal tas med når kandidatene forlater lokalet for dagen.

§ 2-2 Kontroll av hjelpemidler til eksamen

 1. For hver eksamen opplyses det om tid for oppmøte til eksamen. Kandidater som møteretter opplyst oppmøtetidspunkt, risikerer at hjelpemidlene ikke blir kontrollert og at de derfor ikke kan medbringes til eksamensbordet.
 2. Annet skriftlig eller trykt materiale enn det som framgår av hjelpemiddellisten er ikke tillatt å medbringe til eksamensbordet.
 3. Kandidaten er selv ansvarlig for at hjelpemidler og annet som befinner seg på og ved eksamensbordet når hjelpemiddelkontrollen finner sted, er tillatt.
 4. Inndratte hjelpemidler:
  a. Liste over inndratte hjelpemidler blir slått opp på døren til eksamenslokalet umiddelbart etter avsluttet hjelpemiddelkontroll. Eventuell klage på inndragelsen må fremsettes skriftlig og leveres eksamensinspektøren. Studentrepresentanten bringer klagen og det inndratte hjelpemiddelet til eksamensadministrasjonen.
  b. Det følgende gjelder kun for emnet JUR4000P: 
  Liste over inndratte hjelpemidler blir slått opp på døren om morgenen andre eksamensdag. Eventuell klage på inndragelsen må fremsettes skriftlig og leveres eksamensinspektøren. Studentrepresentanten bringer klagen og det inndratte hjelpemiddelet til eksamensadministrasjonen.
 5. Det følgende gjelder kun for kriminologiske, rettsosiologiske, forvaltningsinformatiske og rettsinformatiske emner (KRIM-, RSOS-, DRI-, FINF- og RINF-):
  Kontroll av hjelpemidler foregår rett før eller under eksamen, dersom ikke annet er opplyst om på semestersiden.

§ 2-3 Gyldig forfall

 1. Legeerklæringer og annen dokumentasjon skal være poststemplet eller leveres senest tre dager etter siste eksamensdag ved forfall.

 2. Godkjent gyldig forfall ved eksamen:
  a. Sykdom.  Erklæringen skal eksplisitt si at kandidaten var ute av stand til å møte til eksamen den/de aktuelle dagen/e på grunn av sykdom. Likt med legeerklæring er erklæring fra tannlege, psykolog, psykiater.
  b. Nedkomst i tilknytning til eksamen.
  c. Militærtjeneste som ikke var kjent innen trekkfristen.
  d. Andre forhold utenfor kandidatens kontroll, se imidlertid nr. 3.

 3. Følgende regnes ikke som grunn til gyldig forfall, selv om det er utenfor kandidatens kontroll:
  a. Trafikkforsinkelse, herunder også forsinkelse i kollektivtrafikk, med mindre enn én time. 
  b. Villfarelse med hensyn til tid og sted for eksamen.
  c. Søvnløshet, nervøsitet og lignende, med mindre det dokumenteres med erklæring fra lege eller psykolog/psykiater.

 4. Ved hjemmeeksamen er det et vilkår at det dokumenteres at sykdommen, eller annen hindring som nevnt, har hatt en varighet tilsvarende minst en sjettedel av eksamensperioden. Kortere periode aksepteres ikke som gyldig forfall

 5. Ved gyldig forfall kan kandidaten velge om han/hun ønsker å gå opp til utsatt prøve dersom slik prøve avholdes, eller annullere eksamensmeldingen. Kandidaten kan fremstille seg til neste ordinære eksamen etter kandidatens eget ønske, men da må hele eksamen avlegges på ny.

 6. Annullering av eksamen innebærer at forsøket ikke teller i forhold til gjentaksreglene.

 § 2-4 Avbrutt eksamen

 1. I løpet av eksamensdagen:
  a. En kandidat som har vært til stede i eksamenslokalet etter at utdeling av eksamensoppgaver har begynt, men som ikke leverer noen eksamensbesvarelse, anses for å ha avbrutt eksamen.
  b. Avbrutt eksamen teller som et eksamensforsøk i forhold til gjentaksregelen.
  c. Det kan søkes om at avbrutt eksamen skal annulleres. For slik søknad stilles samme krav til dokumentasjon som i § 2-3.
  d. Avbrutt eksamen ved sykdom eller tilsvarende gir ikke adgang til utsatt eksamen når kandidaten har vært til stede når eksamensoppgaven ble delt ut, selv om eksamen annulleres.
 2. Det følgende gjelder kun for emnet JUR4000P:
  Mellom eksamensdagene og kun for skoleeksamen:
  Dersom kandidaten har levert eksamensbesvarelse for dag 1 eller dag 2, men har gyldig forfall for én av dagene, gis det anledning til å få eksamensforsøket annullert i sin helhet.

§ 2-5 Utsatt eksamen

 1. En kandidat som oppfyller kravene til gyldig forfall i § 2-3, gis anledning til å avlegge eksamen som utsatt eksamen dersom slik eksamen avholdes.
 2. Kun kandidater nevnt i nr. 1 har anledning til å avlegge utsatt eksamen. Andre kandidater henvises til neste ordinære eksamen.
 3. For hjemmeeksamen:
  Dersom kandidaten har levert besvarelse til hjemmeeksamen, og har gyldig forfall til muntlig eksamen, gis det anledning til å avlegge muntlig eksamen som utsatt eksamen.
 4. For mappeinnlevering og skoleeksamen/muntlig eksamen:
  Dersom kandidaten har levert mappeeksamen, men har gyldig forfall for skoleeksamen eller muntlig eksamen, gis det anledning til å avlegge skoleeksamen eller muntlig eksamen som utsatt prøve, dersom slik prøve avholdes. Kandidaten kan framstille seg til neste ordinære eksamen etter kandidatens eget ønske, men da må hele eksamen avlegges på nytt.

Kapittel 3 Tilrettelagt eksamen

§ 3-1 Generelt

 1. Frist for søknad om tilrettelagt eksamen er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i høstsemesteret.

 2. Dersom behov for tilrettelegging av eksamen oppstår etter søknadsfristen, skal søknad fremmes uten ugrunnet opphold. Dersom det oppstår akutt behov for tilrettelegging, må det med søknaden vedlegges legeattest som er datert tidligst syv dager før eksamensdato.

 3. Søknad om tilrettelagt eksamen skal være vedlagt nødvendig dokumentasjon. Dokumentasjonen skal beskrive behovet, og fortrinnsvis foreslå hvordan det kan dekkes.

 4. Det juridiske fakultet vil, så langt råd er, gjennomføre de tiltak som er nødvendige for at kandidater med tilretteleggingsbehov kan avlegge eksamen ved fakultetet.

§ 3-2 Kandidatens ansvar

Kandidaten fremmer selv de krav han/hun mener seg berettiget til å få innfridd på bakgrunn av dokumentasjon. Legeattest skal som hovedregel vedlegges hver søknad. For kroniske lidelser kan det gjøres unntak. Legeattesten bør opplyse om hva slags dispensasjonsordning det er behov for.

Det juridiske fakultet kommer i samråd med kandidaten, og eventuelt Tilretteleggingstjenesten, frem til hvilke tiltak som bør iverksettes.

§ 3-3 Anonymitet

Ved sensur av eksamensbesvarelsene skal kandidatens anonymitet ivaretas så langt det er mulig.

§ 3-4 Tiltak

Tiltak for tilrettelegging av eksamen må ivareta alle faglige og formelle hensyn den aktuelle eksamen er underlagt.

Fakultetet forsikrer seg om at kandidaten på forhånd er blitt kjent med bruken av de hjelpemidler som skal benyttes under eksamen, det være seg tekniske hjelpemidler, skrivehjelp, døvetolk eller annen hjelp.

Kapittel 4 Instruks for eksamensvakter og studentrepresentanter

§ 4-1 Eksamensvaktene

 1. Generelt
  a. Den som har påtatt seg vakt, må møte personlig. Forfall må meldes snarest. Ved forfall utenom sykdom skal det i samråd med eksamensseksjonen stilles skikket vikar.
  b. Eksamenstiden varierer avhengig av hvilken type eksamen som arrangeres. Tidspunktene oppgis ved innkalling. Vaktene møter en halv time før eksamen starter hver dag. De melder seg for overinspektøren, som anviser plass. Vaktene skal følge overinspektørens instrukser.
 2. På eksamenssalen
  a. Overinspektør har det overordnete ansvaret på salen 
  b. Overinspektøren er ansvarlig for at de forseglede konvoluttene med eksamensoppgaver ikke brytes tidligere enn et kvarter før eksamen starter hver dag. Det gis et passende antall oppgaver til vaktene, som må påse at oppgaveteksten ikke er synlig for kandidatene før utdelingen foretas når eksamen starter.
  c. Vaktene skal sørge for at det er ro og orden i eksamenslokalet. De må ikke ha samtaler seg i mellom, ikke lese kandidatenes besvarelser og ikke spise i eksamenslokalet.
  d. Overinspektøren avgjør når vaktene skal ta spisepause.
  e. Vaktene skal påse at kandidatene ikke medbringer annet enn det som er tillatt til eksamensbordet. Hva som er tillatt fremgår av § 2-1 nr.2 og 3.
  f. Vaktene skal sørge for at kandidatene snarest får oppfylt rimelige ønsker og levere ut ekstra papir ved behov. Under lufteturene er det ikke tillatt å snakke om eksamensoppgaver eller fag. Samtaler mellom kandidaten og andre enn vakten, også per telefon, er forbudt.
  g. Kandidater som ønsker å benytte toalettet følges av en vakt som passer på at det ikke tas med vesker og lignende ut til toalettet. Inspektøren velger avlukke som kandidaten skal bruke, og undersøker det for å sikre at det ikke er plassert beskjeder og lignende. Når kandidaten forlater avlukket, foretas en tilsvarende undersøkelse.
 3. Evakueringsplan og evakuering av eksamenssal  
  a. Overinspektør plikter å lage en evakueringsplan for sin eksamenssal ved oppstart av vakten. Evakueringsplanen skal orienteres om til vaktlaget før eksamens starter. Merk at eventuelle rømningsveier skal brukes ved evakuering. Evakueringsplanen skal dele opp eksamenskandidatene i tydelige grupper, hvor hver vakt for ansvar for en liten gruppe hver.
  b. Ved brannalarm plikter vaktlaget å evakuere umiddelbart. Hver vakt skal ha ansvar for én gruppe av eksamenskandidatene, lede disse ut, og opprettholde ro og orden. Kandidatene skal ikke snakke sammen under evakueringen slik at eksamen eventuelt kan fortsette hvis lokalet kan tas i bruk igjen forholdsvis snart.
 4. Studentrepresentant
  Alle eksamenslokaler er dekket av en studentrepresentant. Studentrepresentanten er oppnevnt av JSU med godkjennelse av eksamensadministrasjonen. I enhver konflikt mellom kandidater og vakt/overinspektør skal studentrepresentanten orienteres. Vaktene kan ikke besvare spørsmål fra kandidatene som omhandler oppgavene. Overinspektøren og studentrepresentanten må her kontaktes.
 5. Mistanke om fusk
  Mistanke om fusk skal straks meddeles overinspektøren og studentrepresentanten. Overinspektøren melder fra til eksamensadministrasjonen.
 6. Tilleggstid
  Det er kun eksamensadministrasjonen som kan innvilge tilleggstid for kandidater. Ved spørsmål om tilleggstid kontakter overinspektøren eksamensadministrasjonen.
 7. Vaktenes kontrollarbeid ved digital eksamen
  Kandidatene leverer selv besvarelsen digitalt. Merk at kandidatnummer, emnekode og dato fylles ut automatisk etter innlevering. Etter innlevering må kandidaten ta kontakt med overinspektøren for å signere for innlevert besvarelse.
 8. Ved eventuell gjennomføring av skriftlig eksamen med penn og papir
  Når en kandidat gir tegn til vakten på at han/hun ønsker å levere besvarelsen, går vakten til eksamensbordet og kontrollerer at alle skrivearkene er påført de nødvendige data. Dette gjelder rubrikkene for eksamen, semester, år, oppgavenummer, kandidatnummer og sidetall. Vedrørende oppgavenummer skal det bare settes ett tall for hver av dagene selv om det i oppgaveteksten er flere spørsmål eller deler. Etter kontrollen skal kandidatene selv ta med besvarelsen til overinspektøren. Vakten skal påse at kandidaten ikke tar med seg hjelpemidler ut av lokalet i strid med § 2-1, nr. 5 a.

§ 4-2 Studentrepresentantene i eksamenslokalet

 1. Studentrepresentantene oppnevnes av JSU og godkjennes av eksamensadministrasjonen.
 2. Studentrepresentanten møter en halv time før eksamen starter.
 3. De dagene det har vært bokkontroll kvelden i forveien skal studentrepresentanten møte en time før eksamen starter. (Dette gjelder kun annen eksamensdag for emnet JUR4000P)
 4. Studentrepresentanten kontakter overinspektøren i lokalet og får anvist plass.
 5. Er studentrepresentanten tillagt oppgaver i flere lokaler, må han/hun sørge for at overinspektøren(e) i det/de andre lokalet(ene) er kjent med hans/hennes plassering.
 6. Studentrepresentanten er underlagt eksamensadministrasjonens leder.
 7. Studentrepresentanten har taushetsplikt med hensyn til innholdet i eksamensoppgaven helt til slutten av den eksamensdag oppgaven er gitt.
 8. Studentrepresentanten skal bistå overinspektøren (eller eksamensvakten) når en eksamenskandidat ønsker å stille spørsmål i forbindelse med oppgaven og ved uregelmessigheter.
 9. Det er ikke tillatt å svare på spørsmål angående tolkning av oppgaven.
 10. Studentrepresentanten bør sette seg inn i reglene om forfall og utsatt eksamen i eksamensreglementet for å være forberedt på spørsmål i forbindelse med sykdom.
 11. Det må alltid være overinspektør eller assistent til stede når studentrepresentanten svarer på henvendelse fra en eksamenskandidat.
 12. Dersom det oppstår spørsmål om eventuelle feil i oppgaven, skal studentrepresentanten umiddelbart ta kontakt med eksamensadministrasjonen.
 13. Når det gjelder klage på forholdene i eksamenslokalet, sykdom og lignende, skal studentrepresentanten ta kontakt med overinspektøren i lokalet med anmodning om at denne straks kontakter eksamensadministrasjonen. Eksamensadministrasjonen kontakter faglig eksamensleder hvis dette er nødvendig.
 14. Studentrepresentanten har plikt til å være til stede i eksamenslokalet hele eksamenstiden (unntatt lunsjpause og nødvendige turer til eksamensadministrasjonen).
 15. Når studentrepresentanten må forlate eksamenslokalet, skal overinspektør informeres.
 16. Studentrepresentanten retter seg for øvrig etter samme instruks som eksamensvakter.

Kapittel 5 Endringshjemmel

§ 5-1 Endringshjemmel

Dekanus vedtar endringer i Nærmere regler for Det juridiske fakultetet.

Publisert 6. juli 2011 14:21 - Sist endret 27. juni 2018 10:30