Nærmere regler for Det juridiske fakultet om utsatt studiestart, permisjon og utvidet studieprogresjon

Fastsatt 17.04.2007 av Dekanus med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo §§ 3-7 og 5-7. Sist endret 6.1.2020

English version

For ansatte ved Det juridiske fakultet: Instruks for eksamen og sensur

Kapittel 1 Utsatt studiestart, permisjon og utvidet studieprogresjon

§ 1-1 Generelt

  1. Søknadsfrist for søknad om utsatt studiestart, permisjon eller utvidet studieprogresjon er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i høstsemesteret.
  2. Ved søknad om permisjon må fakultetets skjema brukes.

§ 1-2 Utsatt studiestart

En student som har fått tilbud om opptak på et studieprogram ved Det juridiske fakultet, kan søke om utsatt studiestart i inntil to semestre ved:

  1. Avtjening av militær – eller siviltjeneste
  2. Fødsel/adopsjon
  3. Langvarig sykdom
  4. Andre særskilte forhold

Søknad må være vedlagt dokumentasjon.

Med innvilget utsatt studiestart menes at studenten gis anledning til å starte på programmet ved neste ordinære studiestart.

§ 1-3 Permisjon

  1. Kun studenter som har vært registrert som student på et studieprogram ved Det juridiske fakultet i minimum ett semester, og bestått 30 studiepoeng på det aktuelle studieprogrammet kan søke om permisjon.
  2. For alle studieprogram, unntagen engelskspråklige masterprogrammer med 1,5 til 2 års varighet kan permisjon i inntil to semestre innvilges uten at særskilt grunn oppgis. Slik permisjon kan ikke innvilges dersom det innebærer at studieløpet vil bli lengre enn 10 år. Dette gjelder uavhengig om studenten er gitt nytt opptak til studiet. Student som er gitt slik permisjon, kan ikke gis ny permisjon med mindre det foreligger særskilte forhold som begrunner behovet for ytterligere permisjon (f.eks sykdom, omfattende omsorgsoppgaver, studentpolitiske verv o.l). Slike forhold må dokumenteres.
  3. Det følgende gjelder engelskspråklige masterprogrammer med 1,5 til 2 års varighet: Permisjon kan kun innvilges dersom det foreligger særskilte forhold som begrunner behov for slik permisjon. Slike forhold må dokumenteres.
  4. Studenter i fødselspermisjon kan velge å semesterregistrere seg, betale semesteravgift og følge emner i samme tidsrom de er i fødselspermisjon. Slik permisjon kan kun innvilges der det foreligger dokumentasjon på egen eller partners graviditet.

§ 1-4 Utvidet studieprogresjon (deltidsstudier)

Studenter med særskilte behov kan søke om redusert krav til studieprogresjon, utover det som følger av Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 7.1 Slike søknader innvilges kun i særskilte tilfeller. Behovet må dokumenteres.

Kapittel 2 Endringshjemmel

§ 2-1 Endringshjemmel

Dekanus vedtar endringer i Nærmere regler for Det juridiske fakultetet.

Publisert 6. juli 2011 14:21 - Sist endret 6. jan. 2020 14:45