Retningslinjer for digital eksamen ved Det juridiske fakultet

Vedtatt av Dekanus 24.08.12.

 1. Ved enhver eksamen ved Det juridiske fakultet gjelder reglene for eksamen, se Nærmere regler for Det juridiske fakultet, kapittel 2 og 3. Kandidater som gjennomfører digital eksamen må innrette seg etter de generelle reglene for eksamen og retningslinjene for digital eksamen.
   
 2. Ved digital eksamen skal eksamenskandidatene benytte fakultetets PC`er.

  Eksamenskandidatene skal sørge for at:
  i.  besvarelsen blir skrevet i besvarelsesmalen som ligger lagret på PCen.
  ii. all skriving opphører når eksamenstiden er avsluttet.
  iii. det ikke medbringes eget utstyr/enheter som kan kobles til PC med mindre det er innvilget spesiell tilrettelegging. Hvis kandidaten likevel medbringer slikt utstyr, kan kandidaten få utstyret inndratt og fakultetet kan åpne fuskesak.
   
 3. Eksamenskandidaten skal:
  i. beherske de tekstbehandlingsprogram som fakultetet benytter på sine PC`er.
  ii. beherske lagring på en PC og andre lagringsmedier.
  iii. ta hensyn til andre i eksamenslokalet. Det må påregnes støy fra PC`er under eksamenstiden f.eks. ved skriving på tastatur.
   
 4. Dersom eksamenskandidaten av spesielle årsaker får innvilget bruk av egen PC, må kandidaten sørge for:
  i. at maskinen blir transportert til eksamenslokalet og satt opp senest to virkedager før eksamensdagen
  ii. å kontrollere at maskinen med tilhørende utstyr virker
  iii. filer og data som ikke er knyttet til operativsystem eller tekstbehandlingsprogram er slettet. Filer og data som ikke er knyttet til operativsystem eller tekstbehandlingssystem vil bli slettet.
  iv. at alt annet av nødvendig utstyr som f.eks. skjøteledninger medbringes.
  v. at eventuelle forsikringer og nødvendige reservekopier av programmer og data er i orden
  vi. å være disponibel for fakultetet i forbindelse med kontroll av maskinutstyr, programmer og lagringsmedia.
   
 5. Fakultetet overtar ikke ansvar for skade på eksamenskandidatens egen PC med eventuell tilhørende utstyr, data eller programvare i forbindelse med bruk under eksamensavviklingen, eller mens utstyret er i Universitetets lokaler.
   
 6. Oppstår det problemer med utstyr eller programmer under eksamensavviklingen skal eksamenskandidaten straks varsle overinspektøren i eksamenslokalet. Eksamenskandidaten kan ikke påregne at problemer med utstyr eller programvare vil kunne begrunne adgang til å gå opp til ny eksamen.
   
 7. Fakultetet avgjør i hvert enkelt tilfelle, om nødvendig, om typen utstyr, programvare og programfunksjoner kan tillates brukt under eksamen.
   
 8. Ved digital eksamen vil det ikke være mulighet for utskrift under eksamen. Eksamenskandidatens besvarelse vil etter innlevering konverteres til PDF-format, og kandidaten vil få tilsendt en sertifisert kopi av besvarelsen til sin UiO-epost i etterkant av eksamen. Dette anses som kandidatens kopi av egen besvarelse.
Publisert 28. aug. 2012 10:59 - Sist endret 27. nov. 2012 13:44