4. Crimes

128 treaties in this category.

Title Date Enacted Region
28 Jan 2003 eu
18 Dec 1997 eu
15 May 2003 eu
17 Mar 1978 eu
06 Jan 2004 as
11 Jul 2003 af
14 Jun 1985 eu
18 May 1999 bi
08 Aug 1945 gl
04 May 1949 gl
10 Sep 2002 gl
13 Jan 2007 as
08 Aug 1945 gl
04 Nov 1999 eu
22 Mar 2005 gl
10 Dec 1984 gl
29 May 1982 af
03 Jul 1977 af
14 May 1954 gl
21 Mar 1950 gl
23 Sep 1971 gl
10 Mar 1988 gl
16 Dec 1970 gl
14 Oct 2005 gl
19 Jun 1990 eu
01 Jul 1999 as
21 Nov 1997 gl
23 Nov 2001 eu
26 Dec 1933 am
20 Apr 1989 eu
08 Nov 1990 eu
14 Sep 1963 gl
21 Feb 1971 gl
01 Mar 1991 gl
14 Nov 1970 gl
26 Nov 1968 gl
26 Oct 1979 gl
14 Dec 1973 gl
09 Dec 1948 gl
04 Nov 1998 eu
26 Jul 1995 eu
21 Mar 1983 eu
18 Oct 1907 gl
18 Oct 1907 gl
18 Oct 1907 gl
02 Feb 1971 am
25 Sep 1926 gl
16 May 2005 eu
16 May 2005 eu
11 May 2011 eu
16 May 2005 eu
25 Oct 2007 eu
27 Jan 1999 eu
26 Nov 1987 eu
13 Dec 1957 eu
20 Apr 1959 eu
23 Jun 1985 eu
19 Aug 1985 eu
24 Nov 1983 eu
28 Jun 1978 eu
30 Nov 1964 eu
27 Jan 1977 eu
14 May 1954 gl
12 Aug 1949 gl
12 Aug 1949 gl
12 Aug 1949 gl
13 Jun 1956 gl
29 Mar 1996 am
03 Jun 2002 am
14 Nov 1997 am
25 Feb 1981 am
09 Jun 1994 am
18 Mar 1994 am
23 May 1992 am
09 Jun 1993 am
30 Jan 1975
06 Sep 1994 am
09 Dec 1985 am
04 Dec 1989 gl
17 Dec 1979 gl
20 Dec 2006 gl
15 Dec 1997 gl
09 Dec 1999 gl
13 Apr 2005
09 Jun 1977 gl
30 Nov 1973 gl
19 Jan 1946 gl
11 May 2000 eu
14 Dec 1990 gl
14 Dec 1990 gl
14 Jul 1999 af
11 Jun 1993 am
25 May 2000 gl
29 Jul 1950 gl
13 Dec 2007
08 Jun 1977 gl
08 Jun 1977 gl
31 May 2001 gl
15 Nov 2000 gl
15 May 2003 eu
10 Mar 1988 gl
24 Feb 1988 gl
22 Nov 1984 eu
14 Aug 2001 af
17 Feb 1940 am
15 Nov 2000 gl
08 Jul 2004 af
11 Nov 2004 as
17 Jul 1998 gl
29 Sep 2003 gl
14 Aug 2001 af
24 Aug 1996 af
08 Nov 2001 eu
26 Mar 1999 gl
30 Mar 1961 gl
08 Nov 1994 gl
25 May 1993 gl
16 Jan 2002 gl
07 Sep 1956 gl
05 Jan 2002 as
04 Nov 1987 as
22 Apr 1998 as
10 Nov 2010 eu
04 Jun 1999 as
29 Nov 2004 as
31 Oct 2003 gl
20 Dec 1988 gl
15 Nov 2000 gl

This document as an RSS-feed