Tone Sverdrup

Professor
Image of Tone Sverdrup
Norwegian version of this page
Phone +47 - 22859781
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postal address Department of Private Law PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

About

Born in 1951 in Norway. Degree in Economics and Business Administration (siviløkonom) NHH Bergen, Norway 1972. Master degree in Law, University of Oslo 1977. Admitted to the bar 1984. Doctoral degree in Law 1997. Professor of Law at the University of Oslo since 2000. Acting Supreme Court Justice in five periods 2006 – 2019, The Supreme Court of Norway. Main fields of research are family law and property law. Author of several books in family law, among others a monograph on co-ownership in marriage and unmarried cohabitation, and – together with professor Peter Lødrup – the text book on family law used in the Law Faculties in Norway. Member of the Expert group of the Commission on European Family Law (CEFL) and the Coordinating group Family Law in Europe, (Fl-EUR). Co-editor and co-founder of Norway’s leading journal on family law (Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, Gyldendal). Member of the International Advisory Board for Child and Family Law Quarterly (England). Member of the Academia Europaea. Member of the Norwegian Academy of Science and Letters.

Curriculum Vitae

Publications in CRISTIN (Current Research Information System in Norway)

Publications

 • Sverdrup, Tone (2021). Fradømmelse av rett til deling av felleseie og andre endringer i ekteskapsloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 39- 51
 • Sverdrup, Tone (2021). Høyesterettsdom om skjevdeling av næringsvirksomhet, HR-2020-1760-A.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  19(2), s 164- 174
 • Sverdrup, Tone (2020). Bør pensjonsrettigheter deles ved skilsmisse?, I: Sigrid Eskeland Schütz; Ragna Aarli & Henriette Sinding Aasen (red.),  Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205538498.  Kapittel.
 • Sverdrup, Tone (2019). Er skilsmisseoppgjøret tilpasset par med vanlige inntekter?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965. . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-04-03
 • Sverdrup, Tone (2019). Familieretten, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  s 123 - 153 Show summary
 • Sverdrup, Tone (2019). Å skille seg til penger – eller gifte seg til fattigdom?, I: Trude Haugli; Siri Gerrard; Anne Hellum & Eva-Maria Svensson (red.),  Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  kapittel.
 • Sverdrup, Tone (2018). Felleseieordningen i prosessuelt barneperspektiv. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(2-3), s 177- 193 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-02-03-06
 • Sverdrup, Tone (2018). Gaver mellom ektefeller og kreditors krav etter ekteskapsloven § 51.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(1), s 67- 78 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-01-04
 • Sverdrup, Tone (2018). The Strengthening of Fathers' Rights in Norwegian Child Law and Other Recent Reforms, In Margaret Brinig (ed.),  International Survey of Family Law 2018.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-663-9.  Norway.  s 385 - 398
 • Sverdrup, Tone (2018). Valuation of care and housework in property law. A Norwegian perspective, In Charlotte Declerck & Leon Verstappen (ed.),  Valorisation of Household Labour in Family Property Law.  Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-859-0.  Chapter 6.  s 85 - 91
 • Sverdrup, Tone (2017). Contractual thinking in couple relationships, In Susan Millns & Simone Wong (ed.),  Wealth and Poverty in Close Personal Relationships. Money Matters.  Routledge.  ISBN 9781472469861.  Kapittel 6.  s 89 - 100
 • Sverdrup, Tone (2017). Gjeldsavleggelse på felleseieskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 40- 62 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-01-03
 • Sverdrup, Tone (2017). Prosessuelt barneperspektiv på deling av formue ved ekteskapets opphør., I: Caroline Adolphsen; Helle Isager; Eva Naur & Anne-Dorte Bruun Nielsen (red.),  Festskrift til Irene Nørgaard.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-3687-7.  Del I Familieformueret.  s 123 - 139
 • Sverdrup, Tone (2016). Bevismessige problemer i skjevdelingssaker - Rt. 2015 s. 710.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  14(1/2016), s 70- 81
 • Sverdrup, Tone (2016). The changing concept of "family" and challenges for family law in the Nordic countries, In Jens Scherpe (ed.),  European Family Law, Volume II.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785363023.  Chapter 9.  s 186 - 211
 • Sverdrup, Tone (2016). Transaksjon eller arbeidsdeling? To ulike tenkesett i familieretten, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Artikkel.  s 469 - 479
 • Sverdrup, Tone (2016). Ugyldighet i familieretten: Grensen mellom rene formuerettslige avtaler og avtaler om oppgjøret, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Artikkel.  s 455 - 480
 • Sverdrup, Tone (2015). Family solidarity and the mind-set of private law. Child and Family Law Quarterly.  ISSN 1358-8184.  27(3), s 237- 247
 • Sverdrup, Tone (2015). Høyesteretts rolle i rettsutviklingen innenfor familie- og arveretten, I: Tore Schei; Toril Marie Øie (red.),  Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02464-6.  Kapittel.  s 838 - 870
 • Sverdrup, Tone (2015). National Report: Norway, I: Katharina Boelki-Woelki; Charlotte Mol & Emma van Gleder (red.),  European Family Law in Action Volume V: Informal relationships.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-323-2.  kapittel.  s 1 - 25
 • Sverdrup, Tone (2014). Eierforholdets betydning for skjevdelingskravets størrelse. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  12(4), s 334- 351
 • Sverdrup, Tone (2014). Familieretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  Kapittel.  s 110 - 139
 • Sverdrup, Tone (2014). Samboerforholdets rettslige egenart og behovet for lovgivning, I:  Nordisk samboerrett.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-47517-5.  Kaptittel 6.  s 255 - 283
 • Sverdrup, Tone (2014). Statutory regulation of cohabiting relationships in the Nordic countries: recent developments and future Challenges, In Katarina Boele-Woelki; Nina Dethloff & Werner Gephart (ed.),  Family Law and Culture in Europe.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-159-7.  kapittel.  s 65 - 74
 • Sverdrup, Tone (2013). Likheter og forskjeller mellom særeie og skjevdeling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  11(3/2013), s 219- 234
 • Sverdrup, Tone (2013). Nye trender i familie- og arveretten, I: Asbjørn Kjønstad (red.),  Nye trender i rettsvitenskapen.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-45075-2.  kapittel.  s 80 - 91
 • Sverdrup, Tone (2013). Passer avtalemodellen til livsfellesskapets logikk?, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  kapittel.  s 575 - 601
 • Sverdrup, Tone (2012). Gyldigheten av avtale om formuesordningen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (3-4)
 • Sverdrup, Tone (2012). Norway : Equal rights at any cost?, In Elaine E. Sutherland (ed.),  The future of child and family law.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-00680-5.  Kapittel.  s 296 - 329
 • Sverdrup, Tone (2011). Citromízú házasság, I: Gro Hagemann (red.),  A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága.  Balassi Kiadó.  ISBN 9789635068524.  Citromízú hásság.  s 223 - 224
 • Sverdrup, Tone (2011). Familierett. Eierforhold og skjevdelingskrav - Agder lagmannsretts dom 3. januar 2011 (LA-2010-115371). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 14- 15
 • Sverdrup, Tone (2011). Familierett. Lemping og vederlagskrav i samboerforhold. Høyesteretts dom av 19. september 2011 (HR-2011-1739-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 13
 • Sverdrup, Tone (2011). Familierett. Skjevdeling og eierforhold - Borgarting lagmannsretts dom av 2. mai 2011 (LB-2010-77913). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3)
 • Sverdrup, Tone (2011). Indirekte bidrag, berikelse og livsfellesskapets logikk. En norsk kommentar til Lund-Andersens bok "Familieøkonomien". Tidsskrift for familie- og arveret.  ISSN 1397-4599.  (4), s 293- 302
 • Sverdrup, Tone (2011). «Nicht gekleidet, nicht nackend» Über das vertragsrechtliche Bewusstsein in Ehe und nichtehelicher Lebensgemeinschaft, I: Andrea Büchler & Markus Müller-Chen (red.),  Private Law - national - global - comparativeFestschrift für Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag.  Stämpfli Verlag.  ISBN 978-3-7272-2956-5.  Artikkel.
 • Sverdrup, Tone (2011). Norway. Equal Parenthood: Recent Reforms in Child Custody Cases, In Bill Atkin (ed.),  The International Survey of Family Law. 2011 Edition.  Jordan Publishing Limited.  ISBN 9781846612848.  Equal Parenthood.  s 303 - 312
 • Sverdrup, Tone (2011). Trenger vi en samboerlov?, I: Olaf Halvorsen Rønning (red.),  Med loven mot makta. Juss-Buss førti år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-648-3.  Trenger vi en samboerlov?.  s 226 - 242
 • Sverdrup, Tone (2011). Vederlagskrav og lemping i samboerforhold – to nye høyesterettsdommer. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (4)
 • Sverdrup, Tone (2010). Familie- og barnerett. Skjevdeling - spørsmålet om en samboeravtale om eierforhold kunne legges til grunn - Gulating lagmannsrett dom 23. februar 2010 (LG-2009-10459). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 11
 • Sverdrup, Tone (2009). An Ill-Fitting Garment: Why the Logic of Private Law Falls Short between Cohabitants, In Bea Verschraegen (ed.),  Family Finances.  Jan Sramek Verlag.  ISBN 978-3-902638-10-6.  An Ill-Fitting Garment.  s 355 - 368
 • Sverdrup, Tone (2009). Deling av formuen i samboerforhold, I: Lennard Lynge Andersen & Dorrit Sylvest Nielsen (red.),  Familieret og engagement. Hilsener til Svend Danielsen.  Forlaget Thomson.  ISBN 978-87-619-2562-6.  Deling av formue.  s 21 - 38
 • Sverdrup, Tone (2009). European Family Law in Action - Property relations between spouses, In Katharina Boele-Woelki; Bente Braat & Ian Curry-Sumner (ed.),  European Family Law in Action, Volume IV Property Relations between spouses.  Intersentia.  ISBN 978-90-5095-893-6.  Norway.
 • Sverdrup, Tone & Lødrup, Peter (2009). Familieretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  (§§16-24).  s 106 - 136
 • Sverdrup, Tone (2008). Skjevdeling når gavemidler benyttes til nedbetaling av boliglån, og tolkning av ektepakt - Høyesteretts dom 30. mai 2008. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3)
 • Sverdrup, Tone (2006). Deling av pensjonsrettigheter på skifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (1), s 3- 5
 • Sverdrup, Tone (2005). European Family Law in Action. Volume III: Parental Responsibilities, In Katharina Boele-Woelki; Bente Braat & Ian Curry-Sumner (ed.),  European Family Law in Action. Volume III.  Intersentia.  ISBN 90-5095-443-X.  Parental Responsibilities.
 • Sverdrup, Tone (2005). Familierett. Eierforhold til gårdsbruk og skjevdelingskrav: Frostating lagmannsretts dom 22. februar 2005 (LF-2004-85364). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 13- 15
 • Sverdrup, Tone (2005). Familierett. Presumpsjonsregelen i tvangsl. § 7-13 tredje ledd. Rt. 2005 s. 491. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 13- 15
 • Sverdrup, Tone (2005). Maintenance as a Separate Issue - The Relationship between Maintenance and Matrimonial Property, In Katharina Boele-Woelki (ed.),  Common Core and Better Law in European Family Law.  Intersentia.  ISBN 90-5095-475-8.  Maintenance as a Separate Issue -.  s 119 - 134

View all works in Cristin

 • Sverdrup, Tone & Lødrup, Peter (2021). Familieretten, 9. utgave. Peter Lødrup Tone Sverdrup 2004.  ISBN 978-82-91724-16-4.  477 s.
 • Sverdrup, Tone & Lødrup, Peter (2020). Oversikt over familieretten. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0261042-5.  103 s.
 • Sverdrup, Tone (2016). Oversikt over familieretten. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202534523.  115 s.
 • Sverdrup, Tone & Lødrup, Peter (2016). Familieretten. Peter Lødrup og Tone Sverdrup.  ISBN 9788291724157.  457 s.
 • Asland, John; Lind, Göran; Brattström, Margareta; Lund-Andersen, Ingrid; Singer, Anna & Sverdrup, Tone (2015). Nordic Cohabitation Law. Intersentia.  ISBN 978-1-78068-324-9.  290 s.
 • Sverdrup, Tone; Brattström, Margareta; Lund-Andersen, Ingrid; Lind, Göran; Singer, Anna & Asland, John (2015). Nordic Cohabitation Law. Intersentia.  ISBN 9781780683249.  290 s.
 • Sverdrup, Tone; Asland, John; Brattstrøm, Margareta; Lind, Gøran; Lund-Andersen, Ingrid & Singer, Anna (2014). Nordisk samboerrett. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-47517-5.  314 s.
 • Sverdrup, Tone & Lødrup, Peter (2014). Oversikt over familieretten, 4. utgave. CappelenDamm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40429-1.  142 s.
 • Sverdrup, Tone & Lødrup, Peter (2011). Familieretten, 7. utgave. Peter Lødrup og Tone Sverdrup.  ISBN 9788291724140.  443 s.
 • Sverdrup, Tone & Lødrup, Peter (2011). Oversikt over familieretten 3. utgave. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202349059.  143 s.
 • Lødrup, Peter & Sverdrup, Tone (2009). Familieretten, 6. utgave. Grafisk formidling AS.  ISBN 978-82-91724-13-3.  443 s.
 • Lødrup, Peter & Sverdrup, Tone (2009). Oversikt over familieretten, 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29957-6.  137 s.
 • Sverdrup, Tone & Boele-Woelki, Katharina (ed.) (2008). European Challenges in Contemporary Family Law. Intersentia.  ISBN 978-90-5095-692-5.  424 s.
 • Sverdrup, Tone & Lødrup, Peter (2008). Oversikt over familieretten. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 9788202299576.  125 s.
 • Sverdrup, Tone (2006). Compensating Gain and Loss in Marriage: A Scandinavian Comment on the ALI Principles, in Wilson (ed.). Reconceiving the Family. Critique on the American Law Institute's Principles of the Law of Family Dissolution,. Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-86119-9.  17 s.

View all works in Cristin

 • Sverdrup, Tone (2021). Kommentar til ekteskapsloven, Gyldendal Rettsdata. Norsk Lovkommentar. 1.
 • Sverdrup, Tone (2021). Update Report Norway.
 • Asland, John; Sverdrup, Tone & Syse, Aslak (2018). Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen!. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(2-3), s 103- 105
 • Sverdrup, Tone (2017). Gjeldsavleggelse på felleseieskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 42- 60 Full text in Research Archive.
 • Sverdrup, Tone (2017). Ny ekteskapslov i Danmark. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(4/2017), s 263- 264
 • Sverdrup, Tone (2016). Norway: New provisions allowing legal action on paternity, THE FAMILY LETTER: NEWSLETTER OF THE ISFL FALL 2016.
 • Sverdrup, Tone (2015). L04.07.1991 nr 47 Lov om ekteskap. Norsk Lovkommentar. 47.
 • Sverdrup, Tone (2014). Gyldigheten av avtaler mellom ektefeller - kommentar til dom fra Gulating lagmannsrett 26. juni 2014(LG-2013-161959) - Rt.2012 s.874. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  4, s 7- 8
 • Sverdrup, Tone (2014). Minnetale over Viggo Hagstrøm, I:  Årbok 2013.  Det Norske Videnskaps-Akademi.  ISBN 978-82-7099-789-3.  Kapittel.  s 103 - 107
 • Sverdrup, Tone (2013). Kreditors proforma-innsigelse mot samboeravtale. Borgarting lagmannsretts kjennelse (LB-2013-28578). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(4), s 9- 11
 • Sverdrup, Tone (2012). Gyldigheten av ektepakt om særeie - Rt. 2012 s. 401. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 12- 13
 • Sverdrup, Tone (2012). Gyldigheten av ektepakt-trapp og overføring av særeie - Rt.2012 s.874. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 10- 11
 • Sverdrup, Tone (2011). Litteratur. I. Lund-Andersen: Familieøkonomien, samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik. Jurist- og økonomforbundets forlag København 2011 (644 sider inkl. registre). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 11- 12
 • Sverdrup, Tone (2011). Samboere uten lovvern. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (4)
 • Asland, John & Sverdrup, Tone (2008). Uskifte. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. -.
 • Sverdrup, Tone (2008). Det økonomiske oppgjøret etter samboerforhold.
 • Sverdrup, Tone (2008). Ekteskap med sitronssmak. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (4), s 3- 4
 • Sverdrup, Tone (2008). Financial consequenses upon termination of cohabiting relationships.
 • Sverdrup, Tone (2008). Lov om ekteskap 2008. Ekteskapsloven (el.) 4. juli 1991 nr. 47, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Bind 2.  s 1925 - 1945
 • Sverdrup, Tone (2008). Lov om rett til felles bolig når husstandsfellesskap opphører (husfskl.) Husstandsfellesskapsloven 2008. Lov 4. juli 1991 nr. 45, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Bind 2.  s 1925 - 1926
 • Sverdrup, Tone (2008). Skjevdeling - herunder skjevdeling av foretak.
 • Sverdrup, Tone (2008). Utviklingslinjer i familie- og arveretten.
 • Sverdrup, Tone (2008). Litteratur. Anders Agell og Margareta Brattström: "Äktenskap Samboende Partnerskap", Fjärde upplagen,Iustus Förlag, Uppsala 2008. 309 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 16- 17
 • Sverdrup, Tone (2007). Avtaleinngåelser i familieretten.
 • Sverdrup, Tone (2007). Eierforhold og gjeldsansvar. Skjevdeling.
 • Sverdrup, Tone (2007). Skreddersøm av ektepakter og samboeravtaler.
 • Fosmark, Per Racin; Hambro, Peter & Sverdrup, Tone (2005). Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs i privatrett grunnfag. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 35.
 • Fosmark, Per Racin; Hambro, Peter & Sverdrup, Tone (2005). Familie- og arverett. Oppgaverog emneoversikter. Kurs i privatrett grunnfag. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 31.
 • Sverdrup, Tone (2005). Eierforhold i ekteskap og i samboerforhold.
 • Sverdrup, Tone (2005). Etablering av sameie og vederlagskrav i ugift samliv.
 • Sverdrup, Tone (2005). Gjeldsfradrag på skifte ved særeie og skjevdeling".
 • Sverdrup, Tone (2005). Kreditors beslagsrett i ektefellenes felles boligKommentar til Rt. 2005 s. 491.
 • Sverdrup, Tone (2005). Lov om ekteskap (Ekteskapsloven)(Lov av 04.07.1991 nr. 47), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  Ekteskapsloven.  s 1995 - 2011
 • Sverdrup, Tone (2005). Lov om registrering av partnerskap (Partnerskapsloven)(Lov av 30.04.1993 nr. 40), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  Partnerskapsloven.  s 2322 - 2323
 • Sverdrup, Tone (2005). Lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører (Husstandsfellesskapsloven)(Lov av 04.07.1991 nr. 45), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  Husstandsfellesskapsloven.  s 1994 - 1995
 • Sverdrup, Tone (2005). Margareta Brattström: "Makars pensionsrättigheter" (Justus Forlag 2004). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 9- 10

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 10:04 AM - Last modified Jan. 14, 2020 2:26 PM

Projects

No ongoing projects