Publications published and under publishing at Women’s Law 2006

Shaheen Sardar Ali (Ed.): Conceptualising Islamic law, CEDAW and Women’s Human Rights in Plural Legal Settings: A Comparative Analysis of application of CEDAW in Bangladesh, India and Pakistan (2006) UNIFEM Regional Office: Delhi pp.245.

Shaheen Sardar Ali: A Comparative Analysis of application of CEDAW in Bangladesh, India and Pakistan (2006) UNIFEM Regional Office: Delhi pp.245 (Report for UN Agencies).

Shaheen Sardar Ali: Report on the Mission to Afghanistan on the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 26-30th August 2006 (2006)UN Division for the Advancement of Women, Women’s Rights Section, New York, pp. 35 (Report for UN Agencies).

Shaheen Sardar Ali: “Rights of the Child under Islamic Law and Laws of Pakistan: A Thematic Overview” (2006) Vol. 2 Journal of Islamic State Practices in International Law, pp. 1– 16.

Shaheen Sardar Ali: “Legacies of Common Law: ‘Crimes of Honour’ in India and Pakistan” (2006) Vol. 27 Third World Quarterly. Co-authored with Pratiksha Baxi and Shirin M Rai.

Trine Gamst: ”Kvinners rett til ikke å bli diskriminert innen helsevesenet. En rettslig fortolkning av FNs kvinnekonvensjon art 12, sett i lys av norsk rett”, Kvinnerettslig skriftserie nr 61, Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo.

Ingunn Ikdahl & Kristin B. Sandvik: ”Legitimering av Uenighet: Et blikk på debatten om Samkjønnede ekteskap, Kritisk Juss 2006 nr.1, s.4-20.

Anne Hellum: ”Frihet og likhet. Tove Stang Dahls forfatterskap i et nøtteskall”. Prosa 2006(6):17-19.

Anne Hellum: ”Hva foregår av kvinne- og kjønnsforskning på fakultetene og instituttene ved UiO?” Bulletine / Senter for kvinne- og kjønnsforskning 2006(2):30-31.

Anne Hellum: ”Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon”, i Dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. Oslo: Universitetsforlaget 2006. ISBN 82-15-00960-3.

Anne Hellum: The Indivisibility of Water, Land and Food in Local, National and International Human Rights Law: The Case of Women´s Gardens in Mhondoro, Zimbabwe. I: Food and Human Rights in Development. Volume 2: Envolving issues and emerging applications.. Antwerp and Oxford: Intersentia 2006. ISBN 90-5095-459-6. 28 s.

Anne Hellum; Knudsen, Anne Lene Staib: “From Human Development to Human Rights. A Southern African Perspective on Women's and Teenage Girls' Right to Reproductive Choice”. Forum for Development Studies 2006; 33(1):53-82.

Kristin Bergtora Sandvik: ”Rase og klasse i USA: På vei mot økt mobilisering eller økt fragmentering?” Kronikk, Klassekampen 4.5.2006.

Kristin Bergtora Sandvik: ”Internasjonal Strafferett: Rettferdighet som Tilskuersport”, Samtiden 3:2006.

Rannveig Sørskaar: Årsberetning 2005, Kvinnerettslig skriftserie nr 65, Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo.

Kaja Moe Winter:”Forced Marriages. In a Human Rights and Women’s Rights Perspective,
Exemplified through Norwegian and Pakistani Legislation”, Kvinnerettslig skriftserie nr 60, Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo.

Tone Linn Wærstad: ”Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse. En rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge”, Kvinnerettslig skriftserie nr 64, Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo.

 

Under publishing:
Ingunn Alvik: ”Familiehensynsprinsippet i arbeidslivet - familiebeskyttelse og barns rett til omsorg i rettslig perspektiv”, Kvinnerettslig skriftserie nr 62, Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo.

Janne M. Gillesen: ”Barnesoldater.Den folkerettslige reguleringen av mindreåriges deltagelse i væpnede konflikter”, Kvinnerettslig skriftserie nr 63, Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo.

Published Oct. 28, 2008 3:00 PM - Last modified Oct. 27, 2009 3:11 PM