Om Oslo senter for kommersiell rett

Formueretten omhandler i stor grad en kommersiell virkelighet. Samtidig vil de rettsspørsmålene som oppstår i kommersiell virksomhet ofte inneholde elementer både av privatrettslig og offentligrettslig karakter. Eksempelvis kan internasjonale kommersielle kontrakter gi opphav til forskningsspørsmål innen bl.a. kontraktsrett, internasjonal privatrett, konsesjonsrett, forsikringsrett, skatterett, selskapsrett, risikostyring og voldgift. Oslo senter for kommersiell rett skal være en felles arena for forskning og formidling innen rettsområder som i dag bør ses i sammenheng, uavhengig av tradisjonelle skiller.

Innen kommersiell rett er samvirket mellom rettsforskning og praksisfeltet særlig viktig, og en uttalt målsetting for senteret er å styrke kontaktflaten mot praktisk rettsliv og næringsliv, for slik å forsterke samvirket mellom rettsforskning og rettsliv. Senteret skal være møteplass for akademikere, advokater, dommere, næringsliv og myndigheter, og fremme diskusjoner om sentrale og aktuelle rettsspørsmål – analysert fra ulike ståsteder og med ulike tilnærminger. En felles, løpende diskusjon mellom akademia, praktikerfeltet og næringslivet skal inspirere til at relevante forskningsspørsmål behandles og samtidig sikre at forskningsresultater formidles ut til praktikere og berørte næringer. Det er en selvstendig målsetting at et dynamisk forskningsmiljø med utadrettet virksomhet skal inspirerer yngre generasjoner til en karrierevei ved universitetet.

Senteret har en nordisk profil og søker aktivt å styrke samarbeidet med nordiske sentre for kommersiell rett. Formålet er å styrke det nordiske rettsfellesskapet innen kommersiell rett og være en nordisk stemme i europeiske og internasjonale sammenhenger. Samlet vil sentrene bedre kunne tiltrekke seg internasjonale forskere og samarbeid med ledende universiteter internasjonalt. Også europeiske nettverk for forskning og formidling innenfor kommersiell rett er en viktig del av Senterets virksomhet.

Publisert 13. aug. 2019 10:38 - Sist endret 23. okt. 2019 13:15