Disputas: Anders Mikelsen

Cand.jur. Anders Mikelsen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Vilkårene for hindringsfritak i kjøpsforhold (kontrollansvaret).

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Dekan Hans Petter Graver

Veileder

Sammendrag

Avhandlingen er en analyse av vilkårene for erstatningsansvar i kjøpsloven § 27, jf. § 40. Regelen kalles gjerne kontrollansvaret, men er i avhandlingen omtalt som et hindringsfritak.

Kjøpsloven gjennomfører den internasjonale løsørekonvensjonen - CISG - til norsk rett, og kjøpsloven § 27 tilsvarer CISG artikkel 79. Konvensjonen gjelder bare for internasjonale kjøp, mens kjøpsloven § 27 er en felles bestemmelse for både nasjonale og internasjonale kjøp. I avhandlingen er det skilt mellom den internasjonale regel, den norske regel for internasjonale kjøp og den norske regel for nasjonale kjøp. Det tas som utgangspunkt at den internasjonale tolkningen av CISG art. 79 bør tillegges betydelig vekt ved tolkningen av kjøpsloven § 27 i både internasjonale og nasjonale kjøp.   

Den sentrale tese tar utgangspunkt i et skille mellom typiske og ekstraordinære hindringssituasjoner. I begge tilfelle foreligger det en situasjon der oppfyllelse ikke kan forventes, men tesen forutsetter at det bare er der det har inntruffet noe ekstraordinært, at det kan være grunnlag for fritak. Et skille mellom ekstraordinære og typiske hindringssituasjoner har betydelig støtte i internasjonale rettskildefaktorer om CISG art. 79, men mindre støtte i de spesifikke norske rettskildefaktorer. Det må derfor foretas en harmonisering. Videre drøftes betydningen av at selger kunne ha forhindret eller unngått situasjonen ved tiltak i forkant (kontrollvilkåret), eller at han kunne ha tatt den i betraktning på avtaletiden (betraktningsvilkåret).

Det foreligger en rekke tilsvarende ansvarsbestemmelser i norsk kontraktsrettslovgivning, og spørsmålet blir om tolkningen av kjøpsloven § 27 har overføringsverdi ved tolkningen av disse, og om regelen kan anvendes analogisk på ulovfestede områder. Også regelens betydning ved tolkning av force majeure-klausuler er drøftet.

Summary

The thesis discusses seller’s responsibility in damages according to the Norwegian Sale of Goods Act Section 27, cf. Section 40. This provision is usually described as a "Control-liability", but the term is not used in this thesis.

The Norwegian Sale of Goods Act transforms the Vienna Convention on the International Sales of Goods (CISG) into Norwegian law, and Section 27 corresponds with CISG Article 79. CISG only regulates international sales contracts, but the Norwegian Sales of Goods Act has common provisions for international and national sales. A distinction is made between the international interpretation of CISG Article 79, the interpretation of Section 27 in international sales, and the interpretation of Section 27 in national sales Contracts. As a starting-point it is assumed that the international interpretation of CISG Article 79 should normally be decisive for the Norwegian interpretation of Section 27 in both international and national sales.

A key question is whether there should be a distinction between typical and extraordinary impediments. In both cases the impediment has caused a situation where performance cannot reasonably be expected, but the thesis discusses whether only extraordinary impediments can lead to an exemption from damages. The international interpretation of CISG Article 79 seems to support this distinction, but it finds less support in the specific Norwegian legal resources. A harmonization is necessary. Further, the thesis discusses the requirement that the impediment has to be beyond the seller’s control, and that he could not reasonable be expected to have taken it into account at the time of the conclusion of the Contract.

There are many similar provisions to Section 27 in Norwegian Contract law, and the question therefore arises whether the interpretation of Section 27 can have an impact on the interpretation of similar provisions. Another question discussed is whether Section 27 can be applied by analogy if there are no statutory background law for such kind of obligation. The influence on the interpretation of Force Majeure Clauses is also discussed in the thesis.

Publisert 26. mai 2010 09:54 - Sist endret 18. mai 2015 20:29