Endre Stavang

Professor
Image of Endre Stavang
Norwegian version of this page
Phone +47-22859719
Username
Visiting address Karl Johans gt. 47 0162 Oslo
Postal address Departement of Private law PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

Research interests

 • Property
 • Environment
 • Torts
 • Economic analysis of law

Teaching and supervision

 • Property in land
 • Economic analysis of law
 • Legal methods and ethics

Background

 • University of Oslo (1993-1999 and 2003-)
 • Legal counsel at Norsk Hydro (1999-2003)
 • Appellate court judge (Borgarting (2003-2004)

See also: CV


Selected publications

Downloadable articles

Publications

 • Røsæg, Erik & Stavang, Endre (2022). Rett til å la hus på fremmed grunn bli stående mot vederlag - HR-2022-1119-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stavang, Endre; Parchomovsky, Gideon & Eide, Erling (2021). Auksjoner i teori og praksis -- frekvenser og havbruk. In Hauge, Katrine Broch & Stokke, Knut Bjørn (Ed.), Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv. . Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04508-5. p. 504–518.
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2016). Konstitusjonell kontroll med tomtefesteloven - tre tilfeller. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 443–453.
 • Stavang, Endre & Parchomovsky, Gideon (2015). The Green Option. Minnesota law review. ISSN 0026-5535. 99(3), p. 967–1015.
 • Stavang, Endre; Parchomovsky, Gideon & Helman, Lital (2014). Dynamic Regulation and Technological Competition: A New Legal Approach to Carbon Capture and Storage. In Zillman, Donald N. (Eds.), The Law of Energy Underground. Oxford University Press. ISSN 9780198703181. p. 295–308. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198703181.003.0015.
 • Stavang, Endre (2014). Some thougths on economic reasoning in appellate courts and legal scholarship : with Norwegian illustrations in three legal dimensions. In Mathis, Klaus (Eds.), Law and economics in Europe : foundations and applications. Springer. ISSN 978-94-007-7109-3. p. 125–148. doi: 10.1007/978-94-007-7110-9_6.
 • Stavang, Endre & Parchomovsky, Gideon (2013). Contracting Around Tort Defaults: The Knock-for-Knock Principle and Accident Costs. CREE Working Papers. ISSN 1892-9680. 2013(14), p. 1–31.
 • Stavang, Endre & Parchomovsky, Gideon (2013). The Environmental Option. CREE Working Papers. ISSN 1892-9680. 2013(3), p. 1–42. doi: 10.2139/ssrn.2233744.
 • Stavang, Endre (2012). Noen tanker om samfunnsøkonomiens forhold til domstoler og rettsvitenskap, Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. p. 468–481.
 • Stavang, Endre (2011). Fast eiendom. Eiendomsretten i naboforhold. Den nye vindmøllesaken, Høyesteretts dom 27. mai 2011 (HR-2011-01071-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stavang, Endre (2010). Erstatningsansvar for krenkelser ved "selvtekt" av private rådighetsforbud av typen villaklausuler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 12(3), p. 21–23.
 • Stavang, Endre (2010). Om opphør av servitutter - Til belysning av noen forskningsutfordringer i fast eiendoms rettsforhold ("fastighetsrätt"). In Brattström, Margareta & Strömgren, Peter (Ed.), Forskningsutmaningar för fastighetsrätten. En antologi. Iustus förlag. ISSN 978-91-7678-758-8. p. 169–270.
 • Stavang, Endre (2010). Two Challenges for the ECJ when examining the Environmental Liability Directive. Environmental Liability. ISSN 0966-2030. p. 198–201.
 • Stavang, Endre (2010). Some (in)consistencies in environmental and natural resources law, Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-33611-0. p. 237–256.
 • Stavang, Endre (2010). Nokre Stavang-ord om Einar Stavang. In Hæreid, Gunnar O; Lilleholt, Kåre; Skeie, Ingvild Risnes & Tollefsen, Merete (Ed.), Mål og Rett - Juristmållaget 75 år. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7236-207-1. p. 133–139.
 • Stavang, Endre (2010). Ansvarsgrunnlaget når reguleringsplan griper inn i servitutter :. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 70, årg. 103(3), p. 182–193.
 • Stavang, Endre (2009). On keeping promises. ISBN 978-82-7553-491-8 (printed) ISBN 978-82-7553-492-5 (online). Norges banks skriftserie. ISSN 0802-7188. p. 17–22.
 • Stavang, Endre (2009). Litteratur. Øyvind Ravna: Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder. En undersøkelse med henblikk på jordskiftelovgivningens virkemidler. Oslo 2008. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 30–30.
 • Stavang, Endre (2008). Forskning knyttet til fast eiendoms rettforhold ved Institutt for privatrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 10(2), p. 1–2.
 • Stavang, Endre (2008). Tingsrett-servitutter-villaklausul: når faller strøkservitutt om eksempelvis villamessig bebyggelse bort som følge av en reguleringsplan? - Høyesteretts dom 11. mars 2008 (HR-2008-484-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 10(2), p. 24–26.
 • Stavang, Endre & Eide, Erling (2007). Rettsøkonomiske analyser av tingsrett og beslektede emner. Stensilserie. Serie B. ISSN 1501-052X.
 • Stavang, Endre (2007). Tingsrett. Erstatning for risiko for personskade ved overskridelse av grannelova § 2 - Høyesteretts dom 28. mars 2007 (HR-2007-00607-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 19–20.
 • Stavang, Endre (2006). Bør vi bygge på alminnelige rettsgrunnsetninger? Et kritisk blikk på naturvernloven § 20b. In Hambro, Cathrine (Eds.), Praktisk miljørett. Fagbokforlaget. ISSN 8245003840. p. 151–167.
 • Stavang, Endre (2006). Det erstatningsrettslige skillet mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. 3(3), p. 163–193.
 • Stavang, Endre (2005). Klimakvoter - noen økonomiske betraktninger og rettslige refleksjoner. In Dahlman, Christian (Eds.), Studier i rättsekonomi. Christian Dahlman. ISSN 91-44-03786-4. p. 207–219.
 • Stavang, Endre (2005). Eiendomsrett versus fellesressurs? In Biller, Odd Ivar; Brannsten, Erik; Brautaset, Are & Hasaas, Olav (Ed.), Industribygging og rettsutvikling. Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0379-4. p. 519–528.
 • Stavang, Endre (2005). Welfare-Based Private Law: The Case of Norwegian Torts. ARSP. Archiv für Rechts- und Socialphilosophie. ISSN 0001-2343. p. 103–116.
 • Stavang, Endre (2005). Property in Emissions? Analysis of the Norwegian GHG ETS with referances also to the UK and the EU. Environmental law and management. ISSN 1067-6058. 17, p. 209–217.
 • Stavang, Endre (2004). Mangelfull lydisolering av flerfamiliehus, Rt. 2003 side 1312. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 2–3.
 • Stavang, Endre (2004). Explaining Welfare-Based Torts. Global Jurist Topics. ISSN 1535-167X. 4(2).
 • Stavang, Endre (2004). Økonomisk tap som vilkår for et erstatningskrav. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. 1(4), p. 243–260.
 • Stavang, Endre (2003). Overveltning av disponeringskostnader knyttet til gassrørledninger på norsk sokkel. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 1–18.

View all works in Cristin

 • Ognedal, Tone & Stavang, Endre (2021). Jus og samfunnsøkonomi. Privatrettsfondet . ISBN 978-82-7236-275-0. 198 p.
 • Stavang, Endre (2019). Ekspropriasjon. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202596811. 916 p.
 • Stavang, Endre & Eide, Erling (2018). Rettsøkonomi 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202494971. 655 p.
 • Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2016). Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205464568. 316 p.
 • Stavang, Endre (2015). Ekspropriasjon. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43820-3. 732 p.
 • Eide, Erling; Lando, Henrik & Stavang, Endre (2014). Rettsøkonomi i nordiske dommer. Institutt for privatrett. ISBN 978-82-7236-236-1.
 • Stavang, Endre (2011). Opphør av servitutter. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-30816-2. 210 p.
 • Stavang, Endre; Røsæg, Erik & Schäfer, Hans-Bernd (2010). Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-33611-0. 309 p.
 • Stavang, Endre; Andersen, Ingrid Wang; Eriksen, Johannes A.; Ankerud, Anja Kristin & Johansen, Jan Erik (2010). Ekspropriasjon - noen sentrale emner. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-32949-5. 511 p.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-24122-3. 615 p.
 • Stavang, Endre (2007). Erstatningsrettslig analyse med særlig vekt på eiendom og miljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-26692-9. 297 p.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2005). Rettsøkonomi I. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-24121-9. 292 p.

View all works in Cristin

 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2020). Naborett i koronaens tid. Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495. 16(1).
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2020). Tingsrett – impulser til og fra Forskergruppe i naturressursrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2020). Auksjon av laksekvoter som en slags grunnrenteskatt. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59(7), p. 447–448.
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2018). Constitutional Property Law.
 • Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2013). "Framleis lite innsiktsfullt frå OED". Nationen. ISSN 0805-3782. p. 19–19.
 • Stavang, Endre (2013). Ny Jordskiftelov. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 15(4), p. 14–14.
 • Stavang, Endre (2013). Rettsøkonomi: Domsseminar. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 15(2), p. 25–26.
 • Stenseth, Geir; Stavang, Endre & Hauge, Katrine Broch (2013). Svekkje eigedomsvernet? Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Stavang, Endre (2012). Tomtefeste - Lindheim-dommen (EMD) av 12. juni 2012. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 18–18.
 • Stavang, Endre (2012). Tingrettens grense mot obligasjonsrett - eiendomsretten foreldes ikke - Rt. 2012 s.506. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 15–15.
 • Stavang, Endre (2012). HRD 26.10.2011 - uthuling av tomtefestelova § 15 på basis av avtaleloven § 36? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 16–16.
 • Stavang, Endre (2012). UNCLOS, the UN Fish Stocks Agreement, and Fisheries Property Rights –Where to Now? (by Reed Watson) -- A Comment.
 • Stavang, Endre (2012). The Knock for Knock Principle ("k4k").
 • Stavang, Endre (2012). Economics in appellate courts and legal scholarship.
 • Stavang, Endre (2012). Economic Reasoning in Three Legal Dimensions.
 • Stavang, Endre (2012). Some Thoughts on Economic Reasoning in Courts and Legal Scholarship -- with Norwegian Illustrations.
 • Stavang, Endre (2012). Economic Reasoning in Courts and Legal Scholarship -- Norwegian Thoughts and Illustrations.
 • Stavang, Endre (2012). “DVD-Jon” and the relevance of economic analysis of law.
 • Stavang, Endre (2010). Litteratur. Professor Erling Eide 70 år. Law and Economics og samfunnsøkonomiens stilling ved Det juridiske fakultet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 22–22.
 • Stavang, Endre (2010). Professor Erling Eide - 70 år. "Law and Economics" og samfunnsøkonomiens stilling ved Det juridiske fakultet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 12(4), p. 22–22.
 • Stavang, Endre (2010). Erling Eide and Economic Analysis of Law, Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-33611-0. p. 13–20.
 • Stavang, Endre (2010). Introduksjon, Ekspropriasjon - noen sentrale emner. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-32949-5. p. 19–21.
 • Stavang, Endre (2010). Forord, Ekspropriasjon - noen sentrale emner. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-32949-5.
 • Stavang, Endre & Reusch, Marianne (2010). Naturmangfold og privatrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 12(2), p. 20–22.
 • Røsæg, Erik & Stavang, Endre (2009). Reform av reformene? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 212–213.
 • Stavang, Endre (2009). Om å holde ord. En juridisk kommentar. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 26(1), p. 56–59.
 • Stavang, Endre (2009). Bør kommuner rå grunnen alene? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 1–2.
 • Stavang, Endre (2009). Litteratur. Peter Lødrup, med bistand av Morten Kjelland: Lærrebok i erstatningsrett, 6. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2009, 599 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 15–15.
 • Stavang, Endre (2009). Markedsrett. Litteratur. Erling Hjelmeng: Offentlig regulering og konkurranseretten. En analyse av "state compulsion"-forsvaret. Fagbokforlaget, Oslo 2009, 157 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 13–13.
 • Stavang, Endre (2008). Om å holde ord - en juridisk kommentar med eksempler fra naturressursretten.
 • Stavang, Endre (2008). Virkemidler i naturressursretten.
 • Stavang, Endre (2008). Forskningsutfordringer i norsk naturressursrett (servitutter og utmark).
 • Stavang, Endre (2008). Opphør av servitutter - en tekst til diskusjon.
 • Stavang, Endre (2008). Opphør av servitutter - fremdriftsrapport.
 • Stavang, Endre (2008). Former for konsistens i naturressursretten.
 • Stavang, Endre (2008). Presentasjon av faggruppen for tingsrett (fast eiendom).
 • Stavang, Endre (2008). Opphør av servitutter - oppstartsseminar.
 • Stavang, Endre (2006). Hvorvidt skal et eventuelt norsk pasientregister være personentydig? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 18–19.
 • Stavang, Endre (2006). Erstatning for støy og andre ulemper fra Oslo Lufthavn Gardermoen. HR-2006-00731-A (sak nr. 2005/548). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 21–22.
 • Stavang, Endre (2006). EF-domstolen og miljøansvar.
 • Stavang, Endre (2006). The European Court of Justice and Environmental Liability.
 • Stavang, Endre (2006). Erstatningsvern for redusert bruksnytelse?
 • Stavang, Endre (2006). Rettigheter til bruk av arealer og andre naturressurser - tanker om aktuelle forskningsoppgaver knyttet til erstatningsspørsmålene.
 • Stavang, Endre (2006). Privatrettslige og offentligrettslige virkemidler i miljøretten.
 • Stavang, Endre (2006). Anders Hessners naborettslige prosjekt - noen randmerknader.
 • Stavang, Endre (2005). Bruk av rettsøkonomi i juridisk forskning.
 • Stavang, Endre (2005). Eiendomsrett versus fellesressurs.
 • Stavang, Endre (2005). Eiendomsrett versus fellesressurs.
 • Stavang, Endre (2005). Property in Emissions?
 • Stavang, Endre (2005). Property in Emissions.
 • Stavang, Endre (2004). Björn Sandvik: Miljøskadeansvar. En skadeståndsrättslig studie med särskild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön. Åbo Akademis förlag, Åbo 2002. 469 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 223–237.
 • Stavang, Endre (2003). Lena Gipperth: Miljøkvalitetsnormer. En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål. Repro Ekonomikum, Uppsala 1999. 272 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 442–445.
 • Stavang, Endre (2003). Jan Darpö: Eftertanke och förutseende. En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 688–693.
 • Stavang, Endre (2003). Økonomisk tap som vilkår for et erstatningskrav.
 • Stavang, Endre (2003). Welfare-based Private Law: the case of Norwegian Torts.
 • Stavang, Endre (2003). Bruk av rettsøkonomi i juridisk forskning, særlig doktorgradsavhandlinger.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 11:27 AM - Last modified Oct. 24, 2014 10:06 AM

Projects