Endre Stavang

Professor
Bilde av Endre Stavang
English version of this page
Telefon +47-22859719
Mobiltelefon +47-97179848
Rom DMV 211
Treffetider er tilgjengelig for samtaler om rettsøkonomi når som helst, etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Fast eiendoms tingsrett, herunder ekspropriasjonsrett
 • Miljørett, først og fremst de privatrettslige samt de rettsøkonomiske aspekter
 • Erstatningsrett, især den tingsskade- og/eller miljøskaderelaterte
 • Rettsøkonomi, spesielt på naturessursrettens område samt dens muligheter og begrensninger i relasjon til dømmende virksomhet

Leder av forskergruppe for Naturressursrett

Undervisning og veiledning

 • Fast eiendoms rettsforhold 
 • Ekspropriasjonsrett
 • Rettsøkonomi
 • Veileder innenfor hele spekteret av egne faglige interesser, se ovenfor

Bakgrunn

Universitetsstipendiat og -lektor, UiO 1993-1999.
Advokat ved Juridisk Kontor i Norsk Hydro1999-2003.
Konstituert dommer i Borgarting 2003-2004.
Postdoktor og førsteamanuensis, UiO 2003-2009.
Professor (fast eiendoms tingsrett, ekspropriasjon, naturressurser), UiO 2009-

Forskningsopphold ved Senter for grunnforskning (Oslo), Yale Law School, University of Pennsylvania og University of Arizona.

Se nærmere: CV
 

Utvalgte publikasjoner

Nedlastbare artikler:

Verv

 • Medlem av Regional Etisk Komitè (REK) for medisinsk/helsefaglig forskning (2005-2012).
 • Medlem av Springers Editorial Board for bokserien Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship (EALELS).
Emneord: Tingsrett, Erstatningsrett, Naturressurser, Rettsøkonomi

Publikasjoner

Naborettens forurensningsansvar (Oslo 1999)

Erstatningsrettslig analyse (Oslo 2007)

Opphør av servitutter (Oslo 2011)

Some Thoughts on Economic Reasoning in Appellate Courts and Legal Scholarship 
Klaus Mathis (ed.), Law and Economics in Europe. Foundations and Applications, Dordrecht/Heidelberg/London/New York: Springer (2014).

 

 • Stavang, Endre; Parchomovsky, Gideon & Eide, Erling (2021). Auksjoner i teori og praksis -- frekvenser og havbruk. I Hauge, Katrine Broch & Stokke, Knut Bjørn (Red.), Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv. . Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04508-5. s. 504–518.
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2016). Konstitusjonell kontroll med tomtefesteloven - tre tilfeller. I Hjelmeng, Erling Johan (Red.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. s. 443–453.
 • Stavang, Endre & Parchomovsky, Gideon (2015). The Green Option. Minnesota law review. ISSN 0026-5535. 99(3), s. 967–1015.
 • Stavang, Endre; Parchomovsky, Gideon & Helman, Lital (2014). Dynamic Regulation and Technological Competition: A New Legal Approach to Carbon Capture and Storage. I Zillman, Donald N. (Red.), The Law of Energy Underground. Oxford University Press. ISSN 9780198703181. s. 295–308. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198703181.003.0015.
 • Stavang, Endre (2014). Some thougths on economic reasoning in appellate courts and legal scholarship : with Norwegian illustrations in three legal dimensions. I Mathis, Klaus (Red.), Law and economics in Europe : foundations and applications. Springer. ISSN 978-94-007-7109-3. s. 125–148. doi: 10.1007/978-94-007-7110-9_6.
 • Stavang, Endre & Parchomovsky, Gideon (2013). Contracting Around Tort Defaults: The Knock-for-Knock Principle and Accident Costs. CREE Working Papers. ISSN 1892-9680. 2013(14), s. 1–31.
 • Stavang, Endre & Parchomovsky, Gideon (2013). The Environmental Option. CREE Working Papers. ISSN 1892-9680. 2013(3), s. 1–42. doi: 10.2139/ssrn.2233744.
 • Stavang, Endre (2012). Noen tanker om samfunnsøkonomiens forhold til domstoler og rettsvitenskap, Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. s. 468–481.
 • Stavang, Endre (2011). Fast eiendom. Eiendomsretten i naboforhold. Den nye vindmøllesaken, Høyesteretts dom 27. mai 2011 (HR-2011-01071-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stavang, Endre (2010). Erstatningsansvar for krenkelser ved "selvtekt" av private rådighetsforbud av typen villaklausuler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 12(3), s. 21–23.
 • Stavang, Endre (2010). Om opphør av servitutter - Til belysning av noen forskningsutfordringer i fast eiendoms rettsforhold ("fastighetsrätt"). I Brattström, Margareta & Strömgren, Peter (Red.), Forskningsutmaningar för fastighetsrätten. En antologi. Iustus förlag. ISSN 978-91-7678-758-8. s. 169–270.
 • Stavang, Endre (2010). Two Challenges for the ECJ when examining the Environmental Liability Directive. Environmental Liability. ISSN 0966-2030. s. 198–201.
 • Stavang, Endre (2010). Some (in)consistencies in environmental and natural resources law, Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-33611-0. s. 237–256.
 • Stavang, Endre (2010). Nokre Stavang-ord om Einar Stavang. I Hæreid, Gunnar O; Lilleholt, Kåre; Skeie, Ingvild Risnes & Tollefsen, Merete (Red.), Mål og Rett - Juristmållaget 75 år. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7236-207-1. s. 133–139.
 • Stavang, Endre (2010). Ansvarsgrunnlaget når reguleringsplan griper inn i servitutter :. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 70, årg. 103(3), s. 182–193.
 • Stavang, Endre (2009). On keeping promises. ISBN 978-82-7553-491-8 (printed) ISBN 978-82-7553-492-5 (online). Norges banks skriftserie. ISSN 0802-7188. s. 17–22.
 • Stavang, Endre (2009). Litteratur. Øyvind Ravna: Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder. En undersøkelse med henblikk på jordskiftelovgivningens virkemidler. Oslo 2008. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 30–30.
 • Stavang, Endre (2008). Forskning knyttet til fast eiendoms rettforhold ved Institutt for privatrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 10(2), s. 1–2.
 • Stavang, Endre (2008). Tingsrett-servitutter-villaklausul: når faller strøkservitutt om eksempelvis villamessig bebyggelse bort som følge av en reguleringsplan? - Høyesteretts dom 11. mars 2008 (HR-2008-484-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 10(2), s. 24–26.
 • Stavang, Endre & Eide, Erling (2007). Rettsøkonomiske analyser av tingsrett og beslektede emner. Stensilserie. Serie B. ISSN 1501-052X.
 • Stavang, Endre (2007). Tingsrett. Erstatning for risiko for personskade ved overskridelse av grannelova § 2 - Høyesteretts dom 28. mars 2007 (HR-2007-00607-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 19–20.
 • Stavang, Endre (2006). Bør vi bygge på alminnelige rettsgrunnsetninger? Et kritisk blikk på naturvernloven § 20b. I Hambro, Cathrine (Red.), Praktisk miljørett. Fagbokforlaget. ISSN 8245003840. s. 151–167.
 • Stavang, Endre (2006). Det erstatningsrettslige skillet mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. 3(3), s. 163–193.
 • Stavang, Endre (2005). Klimakvoter - noen økonomiske betraktninger og rettslige refleksjoner. I Dahlman, Christian (Red.), Studier i rättsekonomi. Christian Dahlman. ISSN 91-44-03786-4. s. 207–219.
 • Stavang, Endre (2005). Eiendomsrett versus fellesressurs? I Biller, Odd Ivar; Brannsten, Erik; Brautaset, Are & Hasaas, Olav (Red.), Industribygging og rettsutvikling. Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0379-4. s. 519–528.
 • Stavang, Endre (2005). Welfare-Based Private Law: The Case of Norwegian Torts. ARSP. Archiv für Rechts- und Socialphilosophie. ISSN 0001-2343. s. 103–116.
 • Stavang, Endre (2005). Property in Emissions? Analysis of the Norwegian GHG ETS with referances also to the UK and the EU. Environmental law and management. ISSN 1067-6058. 17, s. 209–217.
 • Stavang, Endre (2004). Mangelfull lydisolering av flerfamiliehus, Rt. 2003 side 1312. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 2–3.
 • Stavang, Endre (2004). Explaining Welfare-Based Torts. Global Jurist Topics. ISSN 1535-167X. 4(2).
 • Stavang, Endre (2004). Økonomisk tap som vilkår for et erstatningskrav. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. 1(4), s. 243–260.
 • Stavang, Endre (2003). Overveltning av disponeringskostnader knyttet til gassrørledninger på norsk sokkel. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 1–18.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ognedal, Tone & Stavang, Endre (2021). Jus og samfunnsøkonomi. Privatrettsfondet . ISBN 978-82-7236-275-0. 198 s.
 • Stavang, Endre (2019). Ekspropriasjon. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202596811. 916 s.
 • Stavang, Endre & Eide, Erling (2018). Rettsøkonomi 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202494971. 655 s.
 • Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2016). Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205464568. 316 s.
 • Stavang, Endre (2015). Ekspropriasjon. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43820-3. 732 s.
 • Eide, Erling; Lando, Henrik & Stavang, Endre (2014). Rettsøkonomi i nordiske dommer. Institutt for privatrett. ISBN 978-82-7236-236-1.
 • Stavang, Endre (2011). Opphør av servitutter. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-30816-2. 210 s.
 • Stavang, Endre; Røsæg, Erik & Schäfer, Hans-Bernd (2010). Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-33611-0. 309 s.
 • Stavang, Endre; Andersen, Ingrid Wang; Eriksen, Johannes A.; Ankerud, Anja Kristin & Johansen, Jan Erik (2010). Ekspropriasjon - noen sentrale emner. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-32949-5. 511 s.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-24122-3. 615 s.
 • Stavang, Endre (2007). Erstatningsrettslig analyse med særlig vekt på eiendom og miljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-26692-9. 297 s.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2005). Rettsøkonomi I. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-24121-9. 292 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2020). Naborett i koronaens tid. Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495. 16(1).
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2020). Tingsrett – impulser til og fra Forskergruppe i naturressursrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2020). Auksjon av laksekvoter som en slags grunnrenteskatt. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59(7), s. 447–448.
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2018). Constitutional Property Law.
 • Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2013). "Framleis lite innsiktsfullt frå OED". Nationen. ISSN 0805-3782. s. 19–19.
 • Stavang, Endre (2013). Ny Jordskiftelov. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 15(4), s. 14–14.
 • Stavang, Endre (2013). Rettsøkonomi: Domsseminar. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 15(2), s. 25–26.
 • Stenseth, Geir; Stavang, Endre & Hauge, Katrine Broch (2013). Svekkje eigedomsvernet? Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Stavang, Endre (2012). Tomtefeste - Lindheim-dommen (EMD) av 12. juni 2012. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 18–18.
 • Stavang, Endre (2012). Tingrettens grense mot obligasjonsrett - eiendomsretten foreldes ikke - Rt. 2012 s.506. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–15.
 • Stavang, Endre (2012). HRD 26.10.2011 - uthuling av tomtefestelova § 15 på basis av avtaleloven § 36? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 16–16.
 • Stavang, Endre (2012). UNCLOS, the UN Fish Stocks Agreement, and Fisheries Property Rights –Where to Now? (by Reed Watson) -- A Comment.
 • Stavang, Endre (2012). The Knock for Knock Principle ("k4k").
 • Stavang, Endre (2012). Economics in appellate courts and legal scholarship.
 • Stavang, Endre (2012). Economic Reasoning in Three Legal Dimensions.
 • Stavang, Endre (2012). Some Thoughts on Economic Reasoning in Courts and Legal Scholarship -- with Norwegian Illustrations.
 • Stavang, Endre (2012). Economic Reasoning in Courts and Legal Scholarship -- Norwegian Thoughts and Illustrations.
 • Stavang, Endre (2012). “DVD-Jon” and the relevance of economic analysis of law.
 • Stavang, Endre (2010). Litteratur. Professor Erling Eide 70 år. Law and Economics og samfunnsøkonomiens stilling ved Det juridiske fakultet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 22–22.
 • Stavang, Endre (2010). Professor Erling Eide - 70 år. "Law and Economics" og samfunnsøkonomiens stilling ved Det juridiske fakultet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 12(4), s. 22–22.
 • Stavang, Endre (2010). Erling Eide and Economic Analysis of Law, Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-33611-0. s. 13–20.
 • Stavang, Endre (2010). Introduksjon, Ekspropriasjon - noen sentrale emner. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-32949-5. s. 19–21.
 • Stavang, Endre (2010). Forord, Ekspropriasjon - noen sentrale emner. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-32949-5.
 • Stavang, Endre & Reusch, Marianne (2010). Naturmangfold og privatrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 12(2), s. 20–22.
 • Røsæg, Erik & Stavang, Endre (2009). Reform av reformene? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 212–213.
 • Stavang, Endre (2009). Om å holde ord. En juridisk kommentar. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 26(1), s. 56–59.
 • Stavang, Endre (2009). Bør kommuner rå grunnen alene? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 1–2.
 • Stavang, Endre (2009). Litteratur. Peter Lødrup, med bistand av Morten Kjelland: Lærrebok i erstatningsrett, 6. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2009, 599 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–15.
 • Stavang, Endre (2009). Markedsrett. Litteratur. Erling Hjelmeng: Offentlig regulering og konkurranseretten. En analyse av "state compulsion"-forsvaret. Fagbokforlaget, Oslo 2009, 157 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 13–13.
 • Stavang, Endre (2008). Om å holde ord - en juridisk kommentar med eksempler fra naturressursretten.
 • Stavang, Endre (2008). Virkemidler i naturressursretten.
 • Stavang, Endre (2008). Forskningsutfordringer i norsk naturressursrett (servitutter og utmark).
 • Stavang, Endre (2008). Opphør av servitutter - en tekst til diskusjon.
 • Stavang, Endre (2008). Opphør av servitutter - fremdriftsrapport.
 • Stavang, Endre (2008). Former for konsistens i naturressursretten.
 • Stavang, Endre (2008). Presentasjon av faggruppen for tingsrett (fast eiendom).
 • Stavang, Endre (2008). Opphør av servitutter - oppstartsseminar.
 • Stavang, Endre (2006). Hvorvidt skal et eventuelt norsk pasientregister være personentydig? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 18–19.
 • Stavang, Endre (2006). Erstatning for støy og andre ulemper fra Oslo Lufthavn Gardermoen. HR-2006-00731-A (sak nr. 2005/548). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 21–22.
 • Stavang, Endre (2006). EF-domstolen og miljøansvar.
 • Stavang, Endre (2006). The European Court of Justice and Environmental Liability.
 • Stavang, Endre (2006). Erstatningsvern for redusert bruksnytelse?
 • Stavang, Endre (2006). Rettigheter til bruk av arealer og andre naturressurser - tanker om aktuelle forskningsoppgaver knyttet til erstatningsspørsmålene.
 • Stavang, Endre (2006). Privatrettslige og offentligrettslige virkemidler i miljøretten.
 • Stavang, Endre (2006). Anders Hessners naborettslige prosjekt - noen randmerknader.
 • Stavang, Endre (2005). Bruk av rettsøkonomi i juridisk forskning.
 • Stavang, Endre (2005). Eiendomsrett versus fellesressurs.
 • Stavang, Endre (2005). Eiendomsrett versus fellesressurs.
 • Stavang, Endre (2005). Property in Emissions?
 • Stavang, Endre (2005). Property in Emissions.
 • Stavang, Endre (2004). Björn Sandvik: Miljøskadeansvar. En skadeståndsrättslig studie med särskild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön. Åbo Akademis förlag, Åbo 2002. 469 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 223–237.
 • Stavang, Endre (2003). Lena Gipperth: Miljøkvalitetsnormer. En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål. Repro Ekonomikum, Uppsala 1999. 272 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 442–445.
 • Stavang, Endre (2003). Jan Darpö: Eftertanke och förutseende. En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 688–693.
 • Stavang, Endre (2003). Økonomisk tap som vilkår for et erstatningskrav.
 • Stavang, Endre (2003). Welfare-based Private Law: the case of Norwegian Torts.
 • Stavang, Endre (2003). Bruk av rettsøkonomi i juridisk forskning, særlig doktorgradsavhandlinger.
 • Stavang, Endre (2003). "Property Rights" in GHG Emission Allowances.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 11:26 - Sist endret 9. feb. 2022 11:25

Prosjekter