Geir Woxholth

Professor
Image of Geir Woxholth
Norwegian version of this page
Phone +47-22859766
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postal address Department of Private Law PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

Publications

 • Woxholth, Geir (2021). Noen spørsmål om indre (stille) selskap, særskilt med henblikk på organisering av advokatvirksomhet. In Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Ed.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. p. 401–415.
 • Woxholth, Geir (2021). Rettsvillfarelser en masse – Noen bemerkninger om Forfatterforeningens Æresretten, dens virksomhet og avgjørelser – og ettertidens forståelse av æresrettsoppgjøret. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. p. 117–134.
 • Kjørven, Marte Eidsand; Høgberg, Alf Petter & Woxholth, Geir (2021). BankID-opplysninger på avveie – om vilkårene for aktivering av forsettsansvaret etter finansavtaleloven § 35 (3) og ny finansavtalelov § 4-30 (4). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(6), p. 335–366. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-06-03. Full text in Research Archive
 • Woxholth, Geir (2017). Inngåelse av provisjonsavtale – HR-2017-971-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Woxholth, Geir (2017). Tilbakekallelse re integra (HR-2017-1782-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 12–15.
 • Woxholth, Geir (2016). Ugyldighet som koblingsord i avtaleretten. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 481–495.
 • Boe, Erik M & Woxholth, Geir (2013). Forvaltning eller kontrakt: Det ene, det annet, begge deler eller ingen av delene? In Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland & Rasmussen, Ørnulf (Ed.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1253-8. p. 81–97.
 • Woxholth, Geir (2013). Taushetsplikt og offentlighet i voldgiftsprosessen. In Stub, Marius & Kraby, Ida Hjort (Ed.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02201-7. p. 382–403.
 • Woxholth, Geir (2013). Forvaltning eller kontrakt: Den ene, det annet, begge deler eller ingen av delene? In Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland & Rasmussen, Ørnulf (Ed.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1253-8. p. 81–99.
 • Woxholth, Geir (2012). Avtaletolkning. Obligasjonsrett. Saken gjelder spørsmålet om en avgitt garanti er en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti. Rt 2012 s 1267. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Woxholth, Geir (2012). Avtaleloven § 36. Lempning av avtale som selv inneholder en lempningsklausul - Rt 2012 s 393. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Woxholth, Geir (2012). Avtalerett. Tolkning av garantierklæring- Rt 2011 s 1553. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Woxholth, Geir (2012). Kontraktsrett. Avtalerett. Tolking av garantierklæring - Rt. 2011 s. 1553. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 21–24.
 • Woxholth, Geir (2011). Erstatningsrett. Erstatningsansvar for styreleder i stiftelse. Rt. 2011 s. 562. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 10–10.
 • Woxholth, Geir (2011). Avtalerett. Høyesteretts dom 17. mai 2011 (HR-2011-581-A) "Optimogården". Kombinasjonsfullmakt. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 10–13.
 • Woxholth, Geir (2011). Avtalerett. Når er bindende avtaler inngått? - Høyesteretts dom 3. desember 2010 (HR-2010-2060-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 8–10.
 • Woxholth, Geir (2010). Forholdet mellom avtalelovens § 36 og kontraktshjemlede lempningsgrunnlag. In Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Ed.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. p. 331–343.
 • Woxholth, Geir (2010). Foran De olympiske leker i Vancouver 2010: OL-symbolenes vern mot uautorisert anvendelse i reklamen mv. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 1–2.
 • Woxholth, Geir (2008). Kontraktsrett. Disputas. Cand. jur. Margrethe Buskerud Christoffersen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 22–22.
 • Woxholth, Geir (2008). Avtalerett. Kontraktsrett. Agenturforhold - Høyesteretts dom 7. desember 2007 (HR-2007-02063-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 8–8.
 • Woxholth, Geir (2007). Avtalerett. Avtaleinngåelse. Avtaletolkning. Høyesteretts dom 8. desember 2006 (HR-2006-02061-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 9–12.
 • Woxholth, Geir (2006). Stiftelser. Ikrafttredelse av stiftelsesloven 15. juni 2001 nr. 59. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 18–19.
 • Woxholth, Geir (2006). Avtaleloven må revideres. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 461–462.
 • Woxholth, Geir (2003). Kontraktsrett. Avtalerett. Spørsmål om det er inngått bindende avtale om salg av en hyttetomt og - i bekreftende fall - om kjøperens krav på tomten er foreldet. Her omtales kun bindingsspørsmålet. Høyesteretts dom 2003-02-03. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 3–4.
 • Woxholth, Geir (2002). Erstatningsansvar for skade påført alpinister i alpinanlegg, Bonus Pater Familias. Festskrift til Peter Lødrup. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30060-7. p. 781–801.
 • Woxholth, Geir (2002). Selskapsrett. Tildeling av akskjer mot tingsinnskudd. Ugyldighet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 8–9.
 • Woxholth, Geir (2002). Kontraktsrett. Avtalerett. Avtaleinngåelse m.v. Rt. 2001 s. 1288. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 1–2.
 • Woxholth, Geir (2002). Erstatningsrett. Høyesterettsdom av 10. juni 2002. Staten mot Fred. Olsen m.fl. Ptarmigan Trust. Skatterett. Stiftelsesrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 5–7.
 • Woxholth, Geir (2002). Selskapsrett. Rt. 2002 s. 819. Stiftelsesrett. Stiftelsen Evangeliesenteret mot Aust-Agder fylkeskommune. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 7–8.
 • Woxholth, Geir (2001). Selskapsrett. Foreningsrett. Oslo namsretts kjennelse i saken Dag Danielsen m.fl. mot Fremskrittspartiet (00-2065D). Borgarting lagmannsretts kjennelse (00-03772 K/04), Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse (2001/122). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 11–12.
 • Woxholth, Geir (2001). Kontraktsrett. Foreningsrett. Vedtektssensur. Avtaleloven § 36. Høyesteretts dom 26. april 2001, sak nr. 2000/328. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 3–4.
 • Woxholth, Geir (2000). Forutsetningslæren og avtaleloven § 36. Jussens venner. ISSN 0022-6971. p. 109–131.
 • Woxholth, Geir (2000). Berikelsesfradrag ved ineffektive kommersielle kontrakter. Jussens venner. ISSN 0022-6971. p. 180–198.

View all works in Cristin

 • Woxholth, Geir (2021). Avtalerett. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205529731. 582 p.
 • Woxholth, Geir (2021). Selskapsrett i et nøtteskall . Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205529717. 213 p.
 • Woxholth, Geir (2021). Avtalerett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205529755. 255 p.
 • Woxholth, Geir (2021). Kjøpsrett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205552173. 295 p.
 • Woxholth, Geir (2021). Selskapsrett. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205529694. 470 p.
 • Woxholth, Geir (2020). Foreningsrett. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-54181-8. 735 p.
 • Woxholth, Geir (2018). Selskapsrett. Gyldendal Akademiske. ISBN 978-82-05-49770-2. 441 p.
 • Woxholth, Geir (2018). God advokatskikk. Gyldendal Akademiske. ISBN 978-82-05-51492-8. 504 p.
 • Woxholth, Geir (2017). Selskapsrett i et nøtteskall, tredje utgave. Gyldendal akademiske. ISBN 978-82-05-49772-6. 192 p.
 • Woxholth, Geir (2017). Avtalerett i et nøtteskall, tredje utgave. Gyldendal akademiske. ISBN 978820549776-4. 240 p.
 • Woxholth, Geir (2017). Avtalerett, 10 utgave. Gyldendal Akademiske. ISBN 978-82-05-49774-0. 506 p.
 • Woxholth, Geir (2014). Selskapsrett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-47049-1. 170 p.
 • Woxholth, Geir (2014). Avtalerett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46197-0. 244 p.
 • Woxholth, Geir (2014). Selskapsrett. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45721-8. 406 p.
 • Woxholth, Geir (2014). Avtalerett. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45719-5. 480 p.
 • Woxholth, Geir (2013). Voldgift. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45180-3. 1136 p.
 • Woxholth, Geir (2012). Avtalerett, 8 utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42288-9. 448 p.
 • Woxholth, Geir (2012). Selskapsrett, 4 utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42487-6. 412 p.
 • Woxholth, Geir (2011). Forvaltningsloven med kommentarer, femte utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205409606. 770 p.
 • Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (2010). Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40066-5. 356 p.
 • Woxholth, Geir (2010). Selskapsrett 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205400115.
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Oppgavesamling. 3. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39226-7. 45 p.
 • Woxholth, Geir (2009). Avtalerett, 7. utg. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39578-7. 506 p.
 • Woxholth, Geir (2008). Foreningsrett - med samvirkeloven. 3. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38599-3. 678 p.
 • Woxholth, Geir (2007). Selskapsrett 2. utg. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-37590-1. 366 p.
 • Woxholth, Geir (2006). Avtalerett. 6. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-36299-4. 508 p.
 • Woxholth, Geir (2006). Forvaltningsloven med kommentarer. 4. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-34208-8. 725 p.
 • Woxholth, Geir (2004). Selskapsrett. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-05-32907-9. 313 p.
 • Woxholth, Geir & Knudsen, Gudmund (2004). Stiftelsesloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-05-30188-3. 297 p.
 • Woxholth, Geir & Wilhelmsen, Jan-Fredrik (2003). Juristetikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31489-6. 237 p.
 • Woxholth, Geir (2001). Stiftelser etter stiftelsesloven 2001. Monografi om stiftelser. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-417-1003-8. 616 p.

View all works in Cristin

 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine & Woxholth, Geir (2020). Sivilisasjonens minstekrav. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Woxholth, Geir & Kierulf, Anine (2020). Forfatterforeningens æresrett manglet rettssikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine; Woxholth, Geir & Hjeltnes, Guri (2020). To sider av samme sak. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Woxholth, Geir (2012). Kontraktsrett. Litteratur. Markus Hoel Lie "Kommunalrettslig representasjon", Tromsø 2011 (ISBN 978-82-15-01910-9). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 24–24.
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Litteratur. Bjarte Eide: Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer. Gyldendal Akademisk, Oslo 2009, 494 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 21–21.
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Litteratur. Knut Bergo: Børs- og verdipapirrett. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008, 357 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 21–22.
 • Woxholth, Geir (2009). Kjøpsrett. Litteratur. Margrethe Buskerud Christoffersen: Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler.. Gyldendal Akademisk , Oslo 2008, 687 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 26–26.
 • Woxholth, Geir (2008). Litteratur. Skriftserie 171 - 2008. Stian Kahr Revheim: Byggherrens brukstakelse av kontraktsarbeidet - etter NS 8405. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 22–22.
 • Woxholth, Geir (2008). Hovedkronikk. Rettssikkerhet i fare. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Woxholth, Geir (2003). Om utviklingen innen norsk stiftelsesrett.
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2007). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7236-183-8.
 • Woxholth, Geir (2007). Selskapsrett: Oppgavesamling. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37465-2.
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2006). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-181-7. (ISSN 1501-052X)(nr. 37).
 • Woxholth, Geir (2005). Prosjektoppgaven for 3. avdeling - Masterstudiet i Rettsvitenskap. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-176-0. (ISSN 1501-052X)(nr. 33).
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-179-5. (ISSN 1501-052X)(nr. 36).
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Vårsemesteret 2005. Revidert utgave. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-173-6. (ISSN 1501-052X)(nr. 29).
 • Irgens-Jensen, Harald ; Woxholth, Geir & Kolstad, Olav (2004). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett .
 • Woxholth, Geir (2004). Prosjektoppgaven for 3. avdeling - Masterstudiet i Rettsvitenskap nr. 30 - 2004. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-170-1.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 10:10 AM - Last modified Oct. 24, 2014 11:41 AM