Geir Woxholth

Bilde av Geir Woxholth
English version of this page
Telefon +47 22859766
Mobiltelefon +47 90201525
Treffetider Se Geir Woxholth på Facebook under rubrikken "Notes"
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Øst Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Født 1953, dr juris 1992, professor i formuerett 1992, dommerfullmektig 1986, visiting scholar University of San Diego, 1987, konsulent og senere lovrådgiver i Justisdepartementets Lovavdeling, 1981-1991.
Formann i Norges Fondsmeglerforbunds Etiske Råd.
Betydelig praksis som voldgiftsdommer.

Faglige kompetanseområder

 • Kontraktsrett
 • Avtalerett
 • Stiftelsesrett
 • Foreningsrett
 • Idrettsjuss
Emneord: Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Foreningsrett, Kontraktsrett, Avtalerett, Stiftelsesrett

Publikasjoner

 • Woxholth, Geir (2022). Advokaters profesjonsansvar. Avklaring av faktiske forutsetninger. Forbehold – HR-2022-2010-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–5.
 • Woxholth, Geir & Sunde, Jørn Øyrehagen (2022). Realjus, historie og rettshistorisk metode. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 28(1), s. 23–36.
 • Woxholth, Geir (2021). Noen spørsmål om indre (stille) selskap, særskilt med henblikk på organisering av advokatvirksomhet. I Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Red.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. s. 401–415.
 • Woxholth, Geir (2021). Rettsvillfarelser en masse – Noen bemerkninger om Forfatterforeningens Æresretten, dens virksomhet og avgjørelser – og ettertidens forståelse av æresrettsoppgjøret. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 117–134.
 • Kjørven, Marte Eidsand; Høgberg, Alf Petter & Woxholth, Geir (2021). BankID-opplysninger på avveie – om vilkårene for aktivering av forsettsansvaret etter finansavtaleloven § 35 (3) og ny finansavtalelov § 4-30 (4). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(6), s. 335–366. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-06-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Woxholth, Geir (2017). Inngåelse av provisjonsavtale – HR-2017-971-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Woxholth, Geir (2017). Tilbakekallelse re integra (HR-2017-1782-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 12–15.
 • Woxholth, Geir (2016). Ugyldighet som koblingsord i avtaleretten. I Hjelmeng, Erling Johan (Red.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. s. 481–495.
 • Boe, Erik M & Woxholth, Geir (2013). Forvaltning eller kontrakt: Det ene, det annet, begge deler eller ingen av delene? I Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland & Rasmussen, Ørnulf (Red.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1253-8. s. 81–97.
 • Woxholth, Geir (2013). Taushetsplikt og offentlighet i voldgiftsprosessen. I Stub, Marius & Kraby, Ida Hjort (Red.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02201-7. s. 382–403.
 • Woxholth, Geir (2013). Forvaltning eller kontrakt: Den ene, det annet, begge deler eller ingen av delene? I Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland & Rasmussen, Ørnulf (Red.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1253-8. s. 81–99.
 • Woxholth, Geir (2012). Avtaletolkning. Obligasjonsrett. Saken gjelder spørsmålet om en avgitt garanti er en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti. Rt 2012 s 1267. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Woxholth, Geir (2012). Avtaleloven § 36. Lempning av avtale som selv inneholder en lempningsklausul - Rt 2012 s 393. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Woxholth, Geir (2012). Avtalerett. Tolkning av garantierklæring- Rt 2011 s 1553. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Woxholth, Geir (2012). Kontraktsrett. Avtalerett. Tolking av garantierklæring - Rt. 2011 s. 1553. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 21–24.
 • Woxholth, Geir (2011). Erstatningsrett. Erstatningsansvar for styreleder i stiftelse. Rt. 2011 s. 562. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–10.
 • Woxholth, Geir (2011). Avtalerett. Høyesteretts dom 17. mai 2011 (HR-2011-581-A) "Optimogården". Kombinasjonsfullmakt. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–13.
 • Woxholth, Geir (2011). Avtalerett. Når er bindende avtaler inngått? - Høyesteretts dom 3. desember 2010 (HR-2010-2060-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–10.
 • Woxholth, Geir (2010). Forholdet mellom avtalelovens § 36 og kontraktshjemlede lempningsgrunnlag. I Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. s. 331–343.
 • Woxholth, Geir (2010). Foran De olympiske leker i Vancouver 2010: OL-symbolenes vern mot uautorisert anvendelse i reklamen mv. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–2.
 • Woxholth, Geir (2008). Kontraktsrett. Disputas. Cand. jur. Margrethe Buskerud Christoffersen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 22–22.
 • Woxholth, Geir (2008). Avtalerett. Kontraktsrett. Agenturforhold - Høyesteretts dom 7. desember 2007 (HR-2007-02063-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–8.
 • Woxholth, Geir (2007). Avtalerett. Avtaleinngåelse. Avtaletolkning. Høyesteretts dom 8. desember 2006 (HR-2006-02061-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–12.
 • Woxholth, Geir (2006). Stiftelser. Ikrafttredelse av stiftelsesloven 15. juni 2001 nr. 59. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 18–19.
 • Woxholth, Geir (2006). Avtaleloven må revideres. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 461–462.
 • Woxholth, Geir (2003). Kontraktsrett. Avtalerett. Spørsmål om det er inngått bindende avtale om salg av en hyttetomt og - i bekreftende fall - om kjøperens krav på tomten er foreldet. Her omtales kun bindingsspørsmålet. Høyesteretts dom 2003-02-03. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 3–4.
 • Woxholth, Geir (2002). Erstatningsansvar for skade påført alpinister i alpinanlegg, Bonus Pater Familias. Festskrift til Peter Lødrup. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30060-7. s. 781–801.
 • Woxholth, Geir (2002). Selskapsrett. Tildeling av akskjer mot tingsinnskudd. Ugyldighet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–9.
 • Woxholth, Geir (2002). Kontraktsrett. Avtalerett. Avtaleinngåelse m.v. Rt. 2001 s. 1288. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–2.
 • Woxholth, Geir (2002). Erstatningsrett. Høyesterettsdom av 10. juni 2002. Staten mot Fred. Olsen m.fl. Ptarmigan Trust. Skatterett. Stiftelsesrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 5–7.
 • Woxholth, Geir (2002). Selskapsrett. Rt. 2002 s. 819. Stiftelsesrett. Stiftelsen Evangeliesenteret mot Aust-Agder fylkeskommune. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 7–8.
 • Woxholth, Geir (2001). Selskapsrett. Foreningsrett. Oslo namsretts kjennelse i saken Dag Danielsen m.fl. mot Fremskrittspartiet (00-2065D). Borgarting lagmannsretts kjennelse (00-03772 K/04), Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse (2001/122). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 11–12.
 • Woxholth, Geir (2001). Kontraktsrett. Foreningsrett. Vedtektssensur. Avtaleloven § 36. Høyesteretts dom 26. april 2001, sak nr. 2000/328. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 3–4.
 • Woxholth, Geir (2000). Forutsetningslæren og avtaleloven § 36. Jussens venner. ISSN 0022-6971. s. 109–131.
 • Woxholth, Geir (2000). Berikelsesfradrag ved ineffektive kommersielle kontrakter. Jussens venner. ISSN 0022-6971. s. 180–198.

Se alle arbeider i Cristin

 • Woxholth, Geir (2021). Avtalerett. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205529731. 582 s.
 • Woxholth, Geir (2021). Selskapsrett i et nøtteskall . Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205529717. 213 s.
 • Woxholth, Geir (2021). Avtalerett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205529755. 255 s.
 • Woxholth, Geir (2021). Kjøpsrett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205552173. 295 s.
 • Woxholth, Geir (2021). Selskapsrett. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205529694. 470 s.
 • Woxholth, Geir (2020). Foreningsrett. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-54181-8. 735 s.
 • Woxholth, Geir (2018). Selskapsrett. Gyldendal Akademiske. ISBN 978-82-05-49770-2. 441 s.
 • Woxholth, Geir (2018). God advokatskikk. Gyldendal Akademiske. ISBN 978-82-05-51492-8. 504 s.
 • Woxholth, Geir (2017). Selskapsrett i et nøtteskall, tredje utgave. Gyldendal akademiske. ISBN 978-82-05-49772-6. 192 s.
 • Woxholth, Geir (2017). Avtalerett i et nøtteskall, tredje utgave. Gyldendal akademiske. ISBN 978820549776-4. 240 s.
 • Woxholth, Geir (2017). Avtalerett, 10 utgave. Gyldendal Akademiske. ISBN 978-82-05-49774-0. 506 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Selskapsrett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-47049-1. 170 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Avtalerett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46197-0. 244 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Selskapsrett. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45721-8. 406 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Avtalerett. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45719-5. 480 s.
 • Woxholth, Geir (2013). Voldgift. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45180-3. 1136 s.
 • Woxholth, Geir (2012). Avtalerett, 8 utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42288-9. 448 s.
 • Woxholth, Geir (2012). Selskapsrett, 4 utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42487-6. 412 s.
 • Woxholth, Geir (2011). Forvaltningsloven med kommentarer, femte utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205409606. 770 s.
 • Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (2010). Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40066-5. 356 s.
 • Woxholth, Geir (2010). Selskapsrett 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205400115.
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Oppgavesamling. 3. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39226-7. 45 s.
 • Woxholth, Geir (2009). Avtalerett, 7. utg. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39578-7. 506 s.
 • Woxholth, Geir (2008). Foreningsrett - med samvirkeloven. 3. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38599-3. 678 s.
 • Woxholth, Geir (2007). Selskapsrett 2. utg. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-37590-1. 366 s.
 • Woxholth, Geir (2006). Avtalerett. 6. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-36299-4. 508 s.
 • Woxholth, Geir (2006). Forvaltningsloven med kommentarer. 4. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-34208-8. 725 s.
 • Woxholth, Geir (2004). Selskapsrett. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-05-32907-9. 313 s.
 • Woxholth, Geir & Knudsen, Gudmund (2004). Stiftelsesloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-05-30188-3. 297 s.
 • Woxholth, Geir & Wilhelmsen, Jan-Fredrik (2003). Juristetikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31489-6. 237 s.
 • Woxholth, Geir (2001). Stiftelser etter stiftelsesloven 2001. Monografi om stiftelser. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-417-1003-8. 616 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine & Woxholth, Geir (2020). Sivilisasjonens minstekrav. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Woxholth, Geir & Kierulf, Anine (2020). Forfatterforeningens æresrett manglet rettssikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine; Woxholth, Geir & Hjeltnes, Guri (2020). To sider av samme sak. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Woxholth, Geir (2012). Kontraktsrett. Litteratur. Markus Hoel Lie "Kommunalrettslig representasjon", Tromsø 2011 (ISBN 978-82-15-01910-9). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 24–24.
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Litteratur. Bjarte Eide: Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer. Gyldendal Akademisk, Oslo 2009, 494 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 21–21.
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Litteratur. Knut Bergo: Børs- og verdipapirrett. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008, 357 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 21–22.
 • Woxholth, Geir (2009). Kjøpsrett. Litteratur. Margrethe Buskerud Christoffersen: Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler.. Gyldendal Akademisk , Oslo 2008, 687 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 26–26.
 • Woxholth, Geir (2008). Litteratur. Skriftserie 171 - 2008. Stian Kahr Revheim: Byggherrens brukstakelse av kontraktsarbeidet - etter NS 8405. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 22–22.
 • Woxholth, Geir (2008). Hovedkronikk. Rettssikkerhet i fare. [Avis]. Aftenposten.
 • Woxholth, Geir (2003). Om utviklingen innen norsk stiftelsesrett.
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2007). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7236-183-8.
 • Woxholth, Geir (2007). Selskapsrett: Oppgavesamling. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37465-2.
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2006). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-181-7. (ISSN 1501-052X)(nr. 37).
 • Woxholth, Geir (2005). Prosjektoppgaven for 3. avdeling - Masterstudiet i Rettsvitenskap. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-176-0. (ISSN 1501-052X)(nr. 33).
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-179-5. (ISSN 1501-052X)(nr. 36).
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Vårsemesteret 2005. Revidert utgave. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-173-6. (ISSN 1501-052X)(nr. 29).
 • Irgens-Jensen, Harald ; Woxholth, Geir & Kolstad, Olav (2004). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett .
 • Woxholth, Geir (2004). Prosjektoppgaven for 3. avdeling - Masterstudiet i Rettsvitenskap nr. 30 - 2004. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-170-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 10:09 - Sist endret 29. apr. 2016 14:55