Margrethe Buskerud Christoffersen

Image of Margrethe Buskerud Christoffersen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859735
Mobile phone +47-91864768
Room 270 B
Username
Visiting address Karl Johans gt. 47 Domus Media Øst
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Special Fields

 • Contract law

 • Company Law

 • Prosess

Background

2012-2015   Associated partner, Thommessen

2008-2011   Lawyer, Thommessen

2002-2007   Research fellow, Department of Private Law, University of Oslo

1998-2007   Lawyer, BAHR

1996-1997   Lecturer, University of Oslo (contract Law and human rights)

1995-1998   Assistant lawyer, Lund, Gundersen & Co.

Other

Deputy Head of the Department of Private Law from 2019.

Tags: Contract Law, Company Law, Prosessrett

Publications

 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Ansvarsgjennombrudd – kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og aksjeselskapsrettslige prinsipper. MarIus. ISSN 0332-7868. Full text in Research Archive
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Lojalitetspliktens utvikling i nyere norsk rettspraksis. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 153–182.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud & Berge, Stig (2015). KJØPESUMSBEREGNING I AKSJEKJØPSAVTALER – ER REVISORS AVGJØRELSER UNDERLAGT VOLDGIFTSLOVEN? In Høgetveit Berg, Borgar & Nisja, Ola Ø. (Ed.), Avtalt prosess. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02420-2.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud & Berge, Stig (2014). Førtidig betaling av aksjeinnskudd; garantiansvaret i asl. § 2-19. Revisjon og Regnskap. ISSN 0332-7795. p. 37–42.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2008). Mangler og ugyldighet ved virksomhet som tingsinnskudd. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. p. 301–324.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2005). Virksomhetsoverdragelser - noen kjøpsrettslige spørsmål i lys av Rt. 2002 s. 1110 (Bodum-dommen). Jussens venner. ISSN 0022-6971. p. 19–40.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2004). Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. p. 373–406.

View all works in Cristin

 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2008). Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38626-6. 687 p.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (1995). Beskyttelsen av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - med linjer til norsk rett. Juristforbundets forlag. ISBN 8278330042. 128 p.

View all works in Cristin

 • Asland, John; Tørum, Amund; Christoffersen, Margrethe Buskerud & Sund, Eirik Wold (2021). Gratulerer med dagen, Trygve! Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 26(1), p. 3–5. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2021-01-01.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2018). Styremedlemmers erstatningsansvar, generelt og i konsern.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2018). Aksjeloven § 10-9 tredje ledd ble tolket innskrenkende for ikke å komme i strid med grunnleggende kontraktsrettslige prinsipper – HR-2018-111-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2018). Daglig leders erstatningsansvar overfor selskapets kontraktspart, basert på aksjeloven § 17-1 (HR-2017-2375-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Shareholders duties towards the company and other shareholders.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Ansvarsgjennombrudd, kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og selskapsrettslige prinsipper.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). HR-2017-33 (Sønnichsen/Forusstranda).
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). PRINSIPPER FOR BEREGNING AV AKSJERS VIRKELIGE VERDI VED INNLØSNING AV AKSJER.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Aksjeeiernes lojalitetsplikt overfor selskapet.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Om avtalt forkjøpsrett ble utløst ved fusjon (HR-2017-1664-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 15–15.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Revisors kjøpesumsberegninger - er de voldgiftsdommer?
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Selskapsrettslig regulering av konsernspørsmål.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Boets erstatningskrav etter akjseloven kapittel 17.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Aksjeeiers ansvar for selskapets forpliktelser.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Jukka Mähönen og Seppo Villa: Aktiebolag I. Allmänna läror, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Anders H. Liland: Fusjon og fisjon av selskaper, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Noen tanker om den formuerettslige kompetansen i norske domstoler. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 216–223.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Erstatningsansvar for styreleder/aksjeeier i underkapitalisert selskap – Håheller-dommen (HR-2016-1440-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 22–23.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2015). Innløsning og utelukkelse av aksjonær.
 • Bruserud, Herman & Christoffersen, Margrethe Buskerud (2013). Grensen mellom direkte og indirekte tap.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2012). Bokanmeldelse: Ole Kristian Aabø-Evensen: Om oppkjøp av selskaper og virksomhet. En praktisk tilnærming til prosessene, verktøyene og eksemplene. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 442–445.

View all works in Cristin

Published Aug. 13, 2015 1:21 PM - Last modified Jan. 7, 2022 9:19 AM