Margrethe Buskerud Christoffersen

Image of Margrethe Buskerud Christoffersen
Norwegian version of this page
Phone +47-22859735
Mobile phone +47-91864768
Room 209
Username
Visiting address Karl Johans gt. 47 Domus Media Vest
Postal address PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Special Fields

 • Contract law

 • Company Law

 • Prosess

Background

2012-2015   Associated partner, Thommessen

2008-2011   Lawyer, Thommessen

2002-2007   Research fellow, Department of Private Law, University of Oslo

1998-2007   Lawyer, BAHR

1996-1997   Lecturer, University of Oslo (contract Law and human rights)

1995-1998   Assistant lawyer, Lund, Gundersen & Co.

Other

Deputy Head of the Department of Private Law from 2019.

Tags: Contract Law, Company Law, Prosessrett

Publications

 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Ansvarsgjennombrudd – kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og aksjeselskapsrettslige prinsipper. MarIus.  ISSN 0332-7868. Full text in Research Archive.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Lojalitetspliktens utvikling i nyere norsk rettspraksis, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  kapittel.  s 153 - 182
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud & Berge, Stig (2015). KJØPESUMSBEREGNING I AKSJEKJØPSAVTALER – ER REVISORS AVGJØRELSER UNDERLAGT VOLDGIFTSLOVEN?, I: Borgar Høgetveit Berg & Ola Ø. Nisja (red.),  Avtalt prosess.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02420-2.  kapittel.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud & Berge, Stig (2014). Førtidig betaling av aksjeinnskudd; garantiansvaret i asl. § 2-19. Revisjon og Regnskap.  ISSN 0332-7795.  (8), s 37- 42
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2008). Mangler og ugyldighet ved virksomhet som tingsinnskudd. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 301- 324
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2005). Virksomhetsoverdragelser - noen kjøpsrettslige spørsmål i lys av Rt. 2002 s. 1110 (Bodum-dommen). Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (Vol. 40, h. 1), s 19- 40
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2004). Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 373- 406

View all works in Cristin

 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2008). Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38626-6.  687 s.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (1995). Beskyttelsen av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - med linjer til norsk rett. Juristforbundets forlag.  ISBN 8278330042.  128 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Asland, John; Tørum, Amund; Christoffersen, Margrethe Buskerud & Sund, Eirik Wold (2021). Gratulerer med dagen, Trygve!. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  26(1), s 3- 5 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9510-2021-01-01
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2018). Aksjeloven § 10-9 tredje ledd ble tolket innskrenkende for ikke å komme i strid med grunnleggende kontraktsrettslige prinsipper – HR-2018-111-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2)
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2018). Daglig leders erstatningsansvar overfor selskapets kontraktspart, basert på aksjeloven § 17-1 (HR-2017-2375-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2018). Styremedlemmers erstatningsansvar, generelt og i konsern.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Aksjeeiernes lojalitetsplikt overfor selskapet.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Ansvarsgjennombrudd, kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og selskapsrettslige prinsipper.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). HR-2017-33 (Sønnichsen/Forusstranda).
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Om avtalt forkjøpsrett ble utløst ved fusjon (HR-2017-1664-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 15- 15
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). PRINSIPPER FOR BEREGNING AV AKSJERS VIRKELIGE VERDI VED INNLØSNING AV AKSJER.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Shareholders duties towards the company and other shareholders.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Aksjeeiers ansvar for selskapets forpliktelser.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Anders H. Liland: Fusjon og fisjon av selskaper,. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4)
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Boets erstatningskrav etter akjseloven kapittel 17.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Erstatningsansvar for styreleder/aksjeeier i underkapitalisert selskap – Håheller-dommen (HR-2016-1440-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 22- 23
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Jukka Mähönen og Seppo Villa: Aktiebolag I. Allmänna läror,. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4)
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Noen tanker om den formuerettslige kompetansen i norske domstoler. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 216- 223
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Revisors kjøpesumsberegninger - er de voldgiftsdommer?.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Selskapsrettslig regulering av konsernspørsmål.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2015). Innløsning og utelukkelse av aksjonær.
 • Bruserud, Herman & Christoffersen, Margrethe Buskerud (2013). Grensen mellom direkte og indirekte tap.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2012). Bokanmeldelse: Ole Kristian Aabø-Evensen: Om oppkjøp av selskaper og virksomhet. En praktisk tilnærming til prosessene, verktøyene og eksemplene. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 442- 445

View all works in Cristin

Published Aug. 13, 2015 1:21 PM - Last modified Feb. 26, 2020 2:39 PM

Research groups