Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor
Bilde av Margrethe Buskerud Christoffersen
English version of this page
Telefon 22859735
Mobiltelefon 91864768
Rom 209
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Kontraktsrett

 • Selskapsrett

 • Prosess

Bakgrunn

2012-2015   Assosiert partner i Thommessen

2008-2011   Fast advokat i Thommessen

2002-2007   Universitetsstipendiat på Institutt for Privatrett, UiO.

1998-2007   Advokat i BAHR

1996-1997   Foreleser på UiO i kontraktsrett, forvaltningsrett og menneskerettigheter

1995-1998   Advokatfullmektig hos Lund, Gundersen & Co.

Annet

Nestleder og forskningsleder ved Institutt for privatrett fra 2019

Studieårsansvarlig på tredje studieår

Emneord: Selskapsrett, Kontraktsrett, Sivilprosess

Publikasjoner

Bok 2019, Aksjeeiers lojalitetsplikt – samspillet mellom aksjeselskapsretten og den alminnelige formueretten

 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Ansvarsgjennombrudd – kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og aksjeselskapsrettslige prinsipper. MarIus.  ISSN 0332-7868. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Lojalitetspliktens utvikling i nyere norsk rettspraksis, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  kapittel.  s 153 - 182
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud & Berge, Stig (2015). KJØPESUMSBEREGNING I AKSJEKJØPSAVTALER – ER REVISORS AVGJØRELSER UNDERLAGT VOLDGIFTSLOVEN?, I: Borgar Høgetveit Berg & Ola Ø. Nisja (red.),  Avtalt prosess.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02420-2.  kapittel.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud & Berge, Stig (2014). Førtidig betaling av aksjeinnskudd; garantiansvaret i asl. § 2-19. Revisjon og Regnskap.  ISSN 0332-7795.  (8), s 37- 42
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2008). Mangler og ugyldighet ved virksomhet som tingsinnskudd. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 301- 324
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2005). Virksomhetsoverdragelser - noen kjøpsrettslige spørsmål i lys av Rt. 2002 s. 1110 (Bodum-dommen). Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (Vol. 40, h. 1), s 19- 40
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2004). Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 373- 406

Se alle arbeider i Cristin

 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2008). Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38626-6.  687 s.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (1995). Beskyttelsen av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - med linjer til norsk rett. Juristforbundets forlag.  ISBN 8278330042.  128 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John; Tørum, Amund; Christoffersen, Margrethe Buskerud & Sund, Eirik Wold (2021). Gratulerer med dagen, Trygve!. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  26(1), s 3- 5 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9510-2021-01-01
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2018). Aksjeloven § 10-9 tredje ledd ble tolket innskrenkende for ikke å komme i strid med grunnleggende kontraktsrettslige prinsipper – HR-2018-111-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2)
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2018). Daglig leders erstatningsansvar overfor selskapets kontraktspart, basert på aksjeloven § 17-1 (HR-2017-2375-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2018). Styremedlemmers erstatningsansvar, generelt og i konsern.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Aksjeeiernes lojalitetsplikt overfor selskapet.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Ansvarsgjennombrudd, kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og selskapsrettslige prinsipper.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). HR-2017-33 (Sønnichsen/Forusstranda).
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Om avtalt forkjøpsrett ble utløst ved fusjon (HR-2017-1664-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 15- 15
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). PRINSIPPER FOR BEREGNING AV AKSJERS VIRKELIGE VERDI VED INNLØSNING AV AKSJER.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Shareholders duties towards the company and other shareholders.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Aksjeeiers ansvar for selskapets forpliktelser.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Anders H. Liland: Fusjon og fisjon av selskaper,. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4)
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Boets erstatningskrav etter akjseloven kapittel 17.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Erstatningsansvar for styreleder/aksjeeier i underkapitalisert selskap – Håheller-dommen (HR-2016-1440-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 22- 23
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Jukka Mähönen og Seppo Villa: Aktiebolag I. Allmänna läror,. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4)
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Noen tanker om den formuerettslige kompetansen i norske domstoler. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 216- 223
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Revisors kjøpesumsberegninger - er de voldgiftsdommer?.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2016). Selskapsrettslig regulering av konsernspørsmål.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2015). Innløsning og utelukkelse av aksjonær.
 • Bruserud, Herman & Christoffersen, Margrethe Buskerud (2013). Grensen mellom direkte og indirekte tap.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2012). Bokanmeldelse: Ole Kristian Aabø-Evensen: Om oppkjøp av selskaper og virksomhet. En praktisk tilnærming til prosessene, verktøyene og eksemplene. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 442- 445

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2015 13:08 - Sist endret 26. feb. 2020 14:30