Aksjeklasser: Formål, rettslig regulering og praktisk bruk i Norge, Sverige, Storbritannia og USA (avsluttet)

Forskningsprosjektet omhandler bruk av aksjeklasser i noterte og unoterte aksjeselskaper. Bruk av aksjeklasser gir et selskap mulighet til å dele rettigheter og plikter mellom aksjeeiere ved å dele aksjene inn i forskjellige klasser. Bruk og regulering av aksjeklasser reiser en rekke juridiske problemstillinger.

Erlend Eriksen Gjein

Foto: Advokatfirmaet Selmer

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å analysere den rettslige reguleringen relatert til aksjeklasser (selskapsrett, verdipapirrett, børsregelverk og corporate governance) i jurisdiksjonene Norge, Sverige, Storbritannia og USA. Avhandlingen vil også undersøke hvilke selskaper som benytter aksjeklasser, og formålene med bruken.

Avhandlingen vil analysere den faktiske bruken av aksjeklasser, så vel som de negative og positive konsekvensene av bruken, samt hvem som blir påvirket. Denne delen vil også inneholde kvantitative undersøkelser.

Mål

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2019.

Finansiering

Finansiert av UiO.

 

 

Publisert 8. des. 2016 15:58 - Sist endret 18. mars 2020 16:12