Dynamisk immaterialrett

Formålet med prosjektet er å analysere tredjemannsproblemene som kan oppstå i relasjon til rettigheter knyttet til immaterielle rettsgoder.

Illustrasjon: Colourbox.com

Om prosjektet

Temaet for avhandlingen er de dynamiske konfliktene der det omtvistede formuesgodet er en immaterialrettighet. De kommersielt viktigste immaterialrettighetene er antatt å være patentrettigheter, opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og designrettigheter.  Det er oftest disse immaterialrettighetene som er gjenstand for pantstillelser, lisensavtaler og overdragelser. Det er følgelig for disse rettighetene faren for tredjepersonskonflikter synes størst, og det blir naturlig å konsentrere seg om disse immaterialrettighetene. Det som kjennetegner tredjepersonskonfliktene er at de oppstår der to eller flere har uforenlige rettigheter til den samme immaterialrettigheten. Forskningsspørsmålet avhandlingen tar sikte på å svare på er hvordan slike rettighetskollisjoner bør analyseres og løses. De forskjellige immaterialrettighetene er nokså ulike, og de ivaretar forskjellige formål. Det kan følgelig ikke legges til grunn at det finnes ett sett med kollisjonsregler som bør gjelde for samtlige immaterialrettigheter, eller at det er like regler for alle de forskjellige konflikttypene. Svaret på hvordan rettighetskollisjoner skal eller bør løses, finnes først etter en gjennomgående analyse av de forskjellige konfliktene for de forskjellige rettighetene.

En slik analyse vil kunne bidra til å finne frem til forskjeller mellom rettigheter til ting, fordringer og fast eiendom på den ene siden, og immaterialrettigheter på den andre, som kan tilsi andre regler eller løsninger for rettighetskollisjoner i immaterialrettigheter. Avhandlingen tar særlig sikte på å avklare kjøpere, lisenstakere og kreditorenes stilling ved rettighetskollisjoner

Mål

Avhandlingen forventes ferdig august 2022.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Universitetet i Oslo.

 

 

Publisert 9. jan. 2018 09:39 - Sist endret 19. apr. 2022 10:39