Tredjemannskonflikter i relasjon til rettigheter i immaterielle rettsgoder

Formålet med prosjektet er å analysere tredjemannsproblemene som kan oppstå i relasjon til rettigheter knyttet til immaterielle rettsgoder.

Illustrasjon: Colourbox.com

Om prosjektet

Det er særlig tre type rettighetshavere som kan tenke seg å ha helt eller delvis rett i immaterielle rettsgoder. Den første rettighetshaveren er selve innehaveren av den immaterielle rettigheten. Dette vil kunne være oppfinneren som har fått patent på sin oppfinnelse, eller kunstneren som har rett til sitt åndsverk. Innehaveren har som utgangspunkt en enerett til å utnytte det immaterielle rettsgodet kommersielt og til å gi andre delvise rettigheter til det. Den andre rettighetshaveren er lisenshaver. Ofte vil ikke innehaveren av en immateriell rettighet være i stand til fullt ut utnytte sin enerett på egenhånd, og det kan lønne seg å gi andre rett til å utnytte det immaterielle rettsgodet gjennom lisensavtaler. Den tredje rettighetshaveren som kan ha en rett i et immaterielt rettsgode er panthaver.  Videre kan det være flere lisenshavere og flere panthavere i det samme immaterielle rettsgodet.

Tredjemannsproblemene oppstår når en rettighet ikke kan oppfylles uten at dette er til fortrengsel for en annens rett, og i prosjektet skal det analyseres hvordan innehavere, lisenshavere og panthavere kan sikre sin rett i forhold til andre avtaleerververe og kreditorer. Videre omfatter prosjektet en analyse av innehaverens, lisenshaverens og panthaverens stilling i konkurssituasjoner. Hvilke av lisensavtalens rettigheter og plikter som konkursboet må respektere er sentrale problemstillinger for denne analysen.

Mål

Avhandlingen forventes ferdig 2021.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Universitetet i Oslo.

 

 

Publisert 9. jan. 2018 09:39 - Sist endret 9. jan. 2018 10:34