English version of this page

Voldgift og partsautonomi (APA) (avsluttet)

Internasjonalt kommersielt samarbeid er stadig mer utbredt. Dette fører med seg behov for å avklare de juridiske rammene for samarbeidet, utover den materiellrettslige regulering som anvendes på interne juridiske forhold.

For fullstending informasjon om prosjektet, se prosjektets engelske nettsider.

Mål

Noe av det viktigste som juristen bør settes inn i er de internasjonalprivatrettslige regler som utpeker hvilket lands rett som skal anvendes på de forskjellige deler av rettsforholdet.

I Europa har den internasjonale privatretten blitt høyt prioritert i de siste årene som et av de viktigste verktøy i det indre markedet. I Norge er både lovgivning og rettspraksis innenfor internasjonal privatrett heller sparsom, hvilket gjør at forskningen innenfor faget har en enda større rolle enn ellers.

Gjennom det nære samarbeidet med samarbeidspartnerne sikrer prosjektet at forskningen har også praktisk relevans og aktualitet.

I tillegg til å ha stor aktualitet og praktisk relevans, er prosjektets problemstilling viktig fra et juridisk vitenskapelig synspunkt. Prosjektet forener metoder og kilder fra flere forskjellige fag og danner derfor grunnlag for tverrfaglig samarbeid. Prosjektet skal involvere UiOs og øvrig fagkompetanse innenfor følgende områder: Kontraktsrett, selskapsrett, tredjemannsvern, arbeidsrett, konkurranserett, internasjonal privatrett, komparativrett, folkerett og voldgiftsrett.

Bakgrunn

Hovedtema i prosjektet er hvilken rekkevidde partenes autonomi har i kommersielle internasjonale forhold som ikke er ren kontraktsrettslig. Kommersielle avtaler kan ha implikasjoner som går utover det bilaterale forhold mellom partene og kan ha relevans for tredje part (for eksempel kreditorer) eller spesiell betydning for samfunnet (for eksempel ved konkurransevridning).

Når disse aspekter av partenes juridiske forhold har en internasjonal dimensjon, må man avgjøre hvilket lands rett de er underlagt. Partenes lovvalg er ikke nødvendigvis relevant, ettersom rettsystemene ofte opererer med ufravikelige lovvalgsregler på disse områdene.

Rettssystemenes lovvalgsregler blir ofte oppfattet som ikke relevante hvis partenes kontrakt inneholder en voldgiftsklausul som forhindrer at nasjonale domstoler har domsmyndighet over tvister som kan oppstå mellom partene. Denne oppfatning er ikke nødvendigvis alltid riktig: Enkelte av reglene som ville ha blitt anvendt hvis voldgiftsretten hadde sett bort fra partenes valg og hadde anvendt lovvalgsreglene kan ha en slik karakter at en voldgiftsdom som er i strid med slike regler kan risikere å bli satt tilside eller nektet tvangsfullbyrdelse.

Prosjektet ser på problemstillingen fra et perspektiv som forener tre forskjellige tilnærminger - som tradisjonelt finnes hver for seg i adskilte juridiske disipliner:   

(i)    Den komparativrettslige tilnærmingen – Kontraktsreguleringer som er lovlig i ett system kan være i strid med andre systemers regler (for eksempel salgspant).

Prosjektet identifiserer konkrete kontraktsreguleringer og velger ut enkelte rettsystemer for å teste reguleringenes kompatibilitet. De konkrete eksemplene er hentet fra kommersiell praksis og finnes spesielt innenfor rettsområder som tredjemannsvern, selskapsrett, arbeidsrett og konkurranserett.

(ii)    Den internasjonalprivatrettslige tilnærmingen – Innenfor de nevnte rettsområder gjelder egne lovvalgsregler. Hvert land har forskjellige regler, og selv innenfor EU er lovvalgsreglene på disse områder ikke harmonisert.

Prosjektet kartlegger hvilke tilknytningsfaktorer som legges til grunn i de forskjellige lovvalgsregler og definerer hvilke som gjelder i norsk rett.

(iii)    Den voldgiftsrettslige tilnærmingen – Etter å ha avklart om kontraktreguleringen er kompatibel med andre rettssystemer (pkt (i)) og hvilket lands rett som skal anvendes (pkt (ii)) er det nødvendig å forske på hvorvidt en voldgiftsdom som kun følger partenes autonomi er virksom.

Prosjektet kartlegger i hvilken grad de materielle regler som er utpekt av lovvalgsreglene har en slik karakter at de må bli tatt hensyn til selv i rammen av internasjonal voldgift.

Organisasjon

Prosjektet skal ha en varighet på 4 år og forventes å omfatte 8 vitenskapelige assistenter.

Det skal organiseres flere workshops og seminarer som også skal trekke på utenlandsk kompetanse.

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er delfinansiert av og føres i nært samarbeid med

  • Statoil
  • Selmer
  • Orkla
  • Yara
  • DLA Piper

Prosjektets partnere og bidragsytere, som har utstrakt internasjonal virksomhet og daglig møter utfordninger knyttet til lovvalgsklausuler i internasjonale kontrakter, gjør det mulig for prosjektets medlemmer å få innsyn i erfaringer og problemer fra praksis.
 

 

 

Publisert 18. okt. 2009 23:14 - Sist endret 24. juni 2022 10:25

Kontakt

Prosjektleder: Professor Giuditta Cordero-Moss

 

Samarbeidspartnere

      

Selmer

Orkla

Yara