Publikasjoner - Endre Stavang

01.01.1998 - 31.12.2007

Navn: Endre Stavang

Professor

Institutt for privatrett og Forskergruppe i naturressursrett, Det juridiske fakultet (UiO) 

Bøker og monografier utgitt på forlag

  • Opphør av servitutter. Cappelen Damm Akademisk. 2011.  ISBN 978-82-02-30816-2.  210 s.
  • Ekspropriasjon - noen sentrale emner. Cappelen Damm Akademisk. 2010. ISBN 978-82-02-32949-5.  511 s. Stavang, Endre; Andersen, Ingrid Wang; Eriksen, Johannes A.; Ankerud, Anja Kristin & Johansen, Jan Erik.
  • Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk. 2010. ISBN 978-82-02-33611-0.  309 s. Stavang, Endre; Røsæg, Erik & Schäfer, Hans-Bernd.
  • Erstatningsrettslig analyse – med særlig vekt på eiendom og miljø, Cappelen Akademisk Forlag Oslo 2007.
  • Rettsøkonomi I, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005 (medforfatter: Erling Eide).
  • Rettsøkonomi: Analyse for privatrett og miljørett, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2001 (medforfatter: Erling Eide)
 

 

Artikler i antologier på forlag

 

(1)   Eiendomsrett versus fellesressurs? I: Industribygging og rettsutvikling. Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum. Bergen: Fagbokforlaget 2005. ISBN 82-450-0379-4. s. 519-528.

 

(2)   Klimakvoter - noen økonomiske betraktninger og rettslige refleksjoner. I: Studier i rättsekonomi. Lund: Festskrift til Ingemar Ståhl 2005. ISBN 91-44-03786-4. s. 207-219

 

(3)   Rettsøkonomi  I: Jan Fritdtjof Bernt og David R. Doublet Juss, samfunn og rettsanvendelse 2. utg, Oslo 1999 s. 282-310.

 

(4)   Erstatningsansvar som virkemiddel i miljøretten I: Doublet, Krüger, Strandbakken (red) Festskrift til Per Stavang Bergen 1998 s. 165-184.

 

(5)   Løsninger på miljøproblemer: Reguleringer, avgifter og erstatningsrett (med Erling Eide) I: Rødseth og Riis (red) Markeder, ressurser og fordeling Artikler i anvendt økonomi Oslo 1998 s. 81-102.

 

Artikler i vitenskapelige tidsskrift

(1)   Det erstatningsrettslige skillet mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap, Tidsskrift for Erstatningsrett Hefte 3 2006 s. 163-193.

 

(2)   Bør vi bygge på alminnelige rettsgrunnsetninger? Et kritisk blikk på naturvernloven § 20b Lov og Rett 2000 s. 228-42.

 

(3)   Property in Emissions? Analysis of the Norwegian GHG ETS with references also to UK and the EU Environmental Law and Management 2005 pp. 209-217.

 

(4)   Explaining Welfare-Based Torts, Global Jurist Topics 2004;4(2) s. 1-31; Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP) 2005 Suppl 97:103-116.

 

(5)   Økonomisk tap som vilkår for et erstatningskrav. Tidsskrift for Erstatningsrett 2004;1(4):243-260.

 

(6)   Overveltning av disponeringskostnader knyttet til gassrørledninger på norsk sokkel. MarIus 2003(300):1-18.

 

Review-artikler og anmeldelser i vitenskapelige tidsskrifter

 

(1)   Carl August Fleicher Rettskilder og juridisk metode. Ad Notam Gyldendal, Oslo 1998 537s. Lov og Rett 1999 s. 378-381 (Bokanmeldelse)

(2)   Lena Gipperth: Miljøkvalitetsnormer. En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål. Repro Ekonomikum, Uppsala 1999. 272 sider. Tidsskrift for rettsvitenskap 2003 (3) s. 442-445

(3)   Jan Darpö: Eftertanke och förutseende. En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden. Tidsskrift for rettsvitenskap 2003 (5) s. 688-693

(4)   Björn Sandvik: Miljøskadeansvar. En skadeståndsrättslig studie med särskild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön. Åbo Akademis förlag, Åbo 2002. 469 s.. Tidsskrift for rettsvitenskap 2004 (1-2) s. 223-237
UiO

 

Skrifter, rapporter og arbeidspapirer

(1)   Erstatning for risiko for personskade ved overskridelse av grannelova § 2 - Høyesteretts dom 28. mars 2007 (HR-2007-00607-A). Nytt i privatretten 2007(2):19-20.

 

(2)   Erstatning for støy og andre ulemper fra Oslo Lufthavn Gardermoen. HR-2006-00731-A (sak nr. 2005/548). Nytt i privatretten 2006(2):21-22

 

(3)   Hvorvidt skal et eventuelt norsk pasientregister være personentydig? Nytt i privatretten 2006(1):18-19.

 

 

Doktorgradsavhandling

 

Naborettens forurensningsansvar – prinsipper for tålegrensevurderingen, Cappelen Akademisk Forlag Oslo 1999.

 

 

 

 

Publisert 27. feb. 2009 13:56 - Sist endret 4. feb. 2013 10:15