hjelmeng_publikasjoner

Publikasjoner

01.01.1998 – 31.12.2007

Navn: Erling Hjelmeng
Stilling: Professor
Institutt for privatrett

Bøker og monografier utgitt på forlag
1997 Forsknings- og utviklingsavtaler under Romatraktatens artikkel 85 144 s.
2003  Privat håndhevelse av EØS-avtalens konkurranseregler, 622 s. (bearbeidet versjon av dr. avhandling), Bergen 2003
2004 Reversering av EF- og EØS-stridig statsstøtte, 197 s., Bergen 2004
2006 Konkurranseretten – Bind II Prosess og sanksjoner (med Hans Petter Graver) 200 s., Oslo 2006
2006 Revisors erstatningsansvar – en analyse av ansvarsnormen, 156 s., Bergen 2006 

Artikler i antologier på forlag
2005 Advokatprivilegiet i konkurransesaker, Festskrift til Norsk Hydros juridiske kontor, s. 393-408
2005 Håndhevelse av konkurransereglene – mot en definert rolle for private?, i Jens Fejø (red): Den ny EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv, Jurist- og økonomforbundets forlag, København
2007 Misbruk av forretningshemmeligheter – mellom konkurranserett og markedsføringslov, i Olav Kolstad (red.): Misbruk av dominerende stilling – studier i konkurranserett s. 312-329, Universitetsforlaget, Oslo

Artikler i vitenskapelige tidsskrift
1998 Endring av fusjonsforordningen, Tidsskrift for forretningsjus 1998.67-81
1998 Avtalers ugyldighet og gruppefritak under EØS-avtalen artikkel 53, Lov og Rett 1998.420-435
2004 Informasjonsutveksling mellom konkurrenter og kartellforbudet i EØS-avtalen, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2003.648-672
2005 Følgeavtaler i konkurranseretten – en kommentar til "Elleveransmålet", Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2005-2006, s. 27-44
2006 Virker konkurranseloven prisdrivende? (med Øystein Foros), Økonomisk forum 2006 nr 1 s. 16-24
2006 Medvirkningsansvar og EØS-harmonisering av konkurranseloven, Tidsskrift for forretningsjus 2006.131-156
2006 Allmenngjøringsloven og innsynsrett – EØS-rettslige problemstillinger (med Olav Kolstad), Arbeidsrett vol 3 nr 1 2006, s. 1-41
2007  Interessevern og rene formuesskader – i lys av Rt. 2007.425, Tidsskrift for erstatningsrett

Review-artikler og anmeldelser i vitenskapelige tidsskrifter
1999 Anmeldelse av Walter van Gerven m.fl. (eds.): Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Tort Law, Scope of Protection, TfR 1999 s. 232-234

2000 Anmeldelse av Veijo Heiskanen/Kati Kulovesi (red): Function and Future of European Law, Proceedings of the International Conference on the Present State, rationality and Direction of European Legal Integration, Retfærd 2000/4 s. 81-83

2000 Anmeldelse av Michael Hellner: Internationell konkurrensrätt, TfR 2000 s. 1105-1108

2003 Anmeldelse av Jens Fejø: EU-Konkurrenceret, Almindelig del. Jurist- og Økonomforbundets forlag, Tredje utgave, København 2003, TfR 2003 s. 394-397

2005 Anmeldelse av Søren Halling-Overgaard: Revisors erstatnings- & disciplinæransvar, 2. utg., Jurist- og økonomforbundets forlag, København 2003, TfR 2005 s. 205-206

2005 Anmeldelse av Lars Bo Langsted: Rådgivning – det professionelle erstatningsansvar, Forlaget Thomson, København 2004, Lov og Rett 2005 s.

2005 Anmeldelse av Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen, Mogens Christensen: Revisoransvar, Forlaget Thomson, 6. utgave København 2005, Utv. i skattesaker 2006 s. 497-499

Skrifter, rapporter og arbeidspapirer
2000 Medforfatter i "Sanksjonering – er det verdt prisen", Konkurransetilsynets skriftserie 01/2001
2003 Sivilrettslige aspekter ved konkurranselovgivningen, vedlegg til NOU 2003:12 Ny konkurranselov, s. 257-280
2006 Consumers' right of action in antitrust cases – current problems and future solutions, (studie utarbeidet på oppdrag fra Forbrukerrådet og finansiert av Nordisk Råd), TemaNord rapport, 2006:583

Redigerte bøker
1998/99 Domssamling i straffe- og straffeprosessrett med kommentarer, 1. utg. 1998, 2. utg. 1999 (sammen med Jon Øyvind Eide Midthjell), Universitetsforlaget

Doktorgradsavhandling
2002 Privat håndhevelse av EØS-avtalens konkurranseregler (den bearbeidede versjonen registrert ovenfor som bok)

 

Publisert 10. des. 2008 15:22 - Sist endret 10. des. 2008 15:31