Utvalgte publikasjoner

 

Navn: Ole-Andreas Rognstad
Tittel: Professor
Institutt for privatrett, Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo
 

Bøker og monografier

Ole-Andreas Rognstad, i samarbeid med Birger Stuevold Lassen: Opphavsrett (Oslo 2009).

Ole-Andreas Rognstad, Bagatellavtaler i EFs konkurranserett. I USEF nr.5, Oslo 1992

Ole-Andreas Rognstad, Spredning av verkseksemplar. Om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk (Oslo 1999), 807 s.

Fredrik Sejersted, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad, Sten Foyn og Olav Kolstad, EØS–rett, (Oslo 2004), 683 s. Rognstad har skrevet kap. 15-17 (s.253-327) samt kap. 22 (s.461-468) og dessuten hatt ansvar for koordineringen av samtlige forfatteres bidrag. 
 

Artikler i antologier på forlag

Ole-Andreas Rognstad, Parallellimport. Tendenser og perspektiver i lys av den EF rettslige innflytelse på norsk rett. I Förhandlingarne vid Det 34:e nordiska juristmötet, Stockholm 1996.

Ole-Andreas Rognstad,”The Conflict Between Internal Market and Third Country Policy Considerations in the EEA. Maglite vs. Silhouette” i EC/EEA Relations, Peter Chr. Müller Graff and Erling Selvig (ed.) (Berlin 1999) pp. 131–143

Ole-Andreas Rognstad, ”Computer Software – Infringements and Actions” i Trade Relations and Intellectual Property Rights in the Baltic Region, Ministry of Foreign Affairs in Sweden (ed.) (Stockholm 2000) pp. 70–76

Ole-Andreas Rognstad og Are Stenvik, ”Hva er immaterialretten verd? – Om erstatning og annen kompensasjon ved immaterialrettskrenkelser” i Bonus Pater Familias, Festskrift for Peter Lødrup, 70 år, Kirsti Strøm Bull, Viggo Hagstrøm og Steinar Tjomsland (red.) (Oslo 2002) s. 511–548. Arbeidet er fullt ut et fellesarbeid.

Ole-Andreas Rognstad, ”Konsumpsjon og digitale overføringer. Forslag til en alternativ løsningsmodell” i Festskrift til Mogens Koktvedgaard, Mads Bryde Andersen, Caroline Heide Jørgensen, Jens Schovsbo (København 2003) s. 447–472

Ole-Andreas Rognstad, ”Rettsvalget i opphavsrettslige tvister”, i Rett og toleranse, Festskrift for Helge Thue, Torstein Frantzen, Johan Giertsen og Giuditta Cordero Moss (Oslo 2007) s. 411–422

Ole-Andreas Rognstad, Opphavsrettens balanse. Avtale eller lovregler?. I: Festskrift till Marianne Levin.(Stockholm 2008) s. 521-546

Ole-Andreas Rognstad, The exhaustion/competition interface in EC law - is there room for a holistic approach?. I: Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law. (Northampton/Chelterham 2008) s. 427-450
 

Artikler i vitenskapelige tidsskrift
Ole-Andreas Rognstad, ”Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjonale regler om markedsføring”, Nordiskt Immateriellt Rätsskydd 2000 s. 320–335

Ole-Andreas Rognstad, ”Mot en ny immaterialrettsprosess i Europa”, Nordiskt Immateriellt Rätsskydd 2000 s. 594–601

Ole-Andreas Rognstad, ”Konkurranserett og parallellimport”, Europarättslig Tidskrift 2000 s. 469–477

Ole-Andreas Rognstad, ”Re–eksportforbud”, Europarättslig Tidskrift 2001 s. 63–71

Ole-Andreas Rognstad, ”Parallellimport og opphavsretten i et nordisk perspektiv”, Tidsskrift for Forretningsjuss 2001 s. 3–13

Ole-Andreas Rognstad, ”EF–domstolens og EFTA–domstolens praksis som rettskilder ved tolkningen av EØS–avtalen”, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2001 s. 435–463

Ole-Andreas Rognstad, ”Avtalelisenser”, Nordiskt Immateriellt Rätsskydd 2004 s. 151–159

Ole-Andreas Rognstad, ”Opphavsrettslig ansvar for linker på Internett. Noen betraktninger i lys av norsk Høyesteretts dom i Napster.no–saken”, Nordiskt Immateriellt Rätsskydd 2005 s. 344–370

Ole-Andreas Rognstad, ”Parallellimport, ”co–branding” og domenenavn. En analyse av Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og Rt. 2004 s. 1474 (Volvoimport.no)”, Nordiskt Immateriellt Rätsskydd 2006 s. 23–46

Ole-Andreas Rognstad, ”Kommentar til Sø– og Handelsrettens dom av 24.02.2006 (Ofir–dommen) II: Faller boligdatabaser utenfor databasevernet, og kan vernet suppleres av markedsføringsloven?”, Nordiskt Immateriellt Rätsskydd 2007 s. 411–417


Review–artikler og anmeldelser i vitenskapelige tidsskrifter
Ole-Andreas Rognstad, ”Anmeldelse av Dan Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens. Särskilt om tvångslicensiering”. Juridisk Tidskrift 2005 (3) s. 711-721


Redigerte bøker
Ole-Andreas Rognstad (red.), Studiemateriale i opphavsrett, Institutt for privatretts stensilserie B nr. 28, Oslo 2004
 

Doktorgradsavhandling
Spredning av verkseksemplar. Om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk (se ovenfor i a)
 

Publisert 29. okt. 2008 11:10 - Sist endret 2. des. 2009 09:57