annero

Image of person
Could not get user data from external service

Background

Cand jur 1976, many years as a practitioner (”advokat”), university research fellow 1994 - 1998, dr juris from 1999, post doc from 2001 and professor from 2006.

Field of research

Civil procedural law, in which I also teach.

Selected publications

  • Mellom tvekamp og inkvisisjon.Straffeprosessens grunnstruktur belyst ved fornærmedes stilling. Universitetsforlaget, Oslo 1999
  • "Er Høyesteretts dommer bindende?" i Tidsskrift for Rettsvitenskap nr 3-4/2000, s 504-524
  • Kontradiksjon og verdighet. Komparativ fremstilling av fornærmedes stilling i de nordiske land, med sikte på forslag om styrking av fornærmedes rettigheter i straffeprosessen. Oslo 2002
  • "Norske dommeres plikt til å veilede om EØS-retten" i Lov og Rett 2002, s 195-223
  • Bistandsadvokaten. 2. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2003
  • Rettskraft, Fagbokforlaget 2006
  • Sivilprosess, Fagbokforlaget 2009

Publications in Bibsys

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Mar. 12, 2010 11:24 AM