Boe Erik

Professor emeritus
Image of Boe Erik
Norwegian version of this page
Phone +47 22859442
Username
Visiting address Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Erik Magnus Boe was born in 1943. He graduated as cand.jur. from The University of Oslo in 1970. His doctoral thesis from 1979, “Distriktenes utbyggingsfond - En kritisk rettslig/rettssosiologisk studie av DUF’s generelle forvaltningsrettslige stilling” (Oslo 1979), was accepted for the degree of doctor juris in 1980. The thesis deals with general aspects of administrative law and of legal reasoning as well as with the relationship between legal studies and sociology of law, applied on a public body (DUF) entrusted with power to convey financial support to the business community for the purpose of developing marginal regions in Norway. The work on the thesis commenced when Boe was employed as assistant professor at The University of Tromsø, Institute of Social Science, during the period from 1972 to1976. In 1986 Boe was appointed as professor of law at The Law Faculty, University of Oslo, with a particular duty to teach Public Law.

Among his posts at The Law Faculty in Oslo Boe has been vice depute at Institute of Public Law from 1992 to 2000, and in charge of The Board of Education and Exams from 1995 to 1999. Boe represented The Law Faculty when The University of Oslo in 1996 established and carried out common scholarly ground for freshmores as well as additional studies dealing with main aspects of legal science (“examen facultatum”). His sabbaticals abroad has been with New South Wales University, Sydney, Columbia University, New York, Stanford University, California, University of Europe, Firenze, and The Law Faculty, Copenhagen.

Field of research

Primarily General Administrative Law and Legal Method and Reasoning, but also Constitutional law and Privacy Law, as well as the common ground and interrelationship between various disciplines of Public Law (cf Articles, papers and books 1966-1999 and Listed articles, papers and books 2000 - ).

Publications

 • Boe, Erik (2020). Forsvarlig systeminnretning i forvaltningen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  80(3), s 129- 140 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2020-03-02
 • Boe, Erik (2020). Systemhensyn kan være så mangt, I:  Festskrift til Karsten Revsbech.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-4357-8.  Almindelig forvaltningsret.  s 73 - 87
 • Boe, Erik M (2016). Lovgivningsutvikling og IKT, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Artikkel.  s 98 - 110
 • Boe, Erik M (2016). NAVs veilednings- og opplysningsplikt, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Artikkel.  s 89 - 100
 • Boe, Erik M (2015). Minstekrav til aktivitet ved myndighetenes systeminnretning. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  (2), s 55- 68
 • Boe, Erik M (2014). God forvaltningsskikk og krav til forsvarlig forvaltning, I: Peter Blume & Carsten Henrichsen (red.),  Forvaltning og retssikkerhed: Festskrift til Steen Rønsholdt.  DJØF Forlag.  ISBN 9788757431391.  Kapittel.  s 131 - 145
 • Boe, Erik M (2014). Personvernbiomatene, I:  Jon Bing: En Hyllest/A Tribute.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205468504.  Personvern i faresonen.  s 16 - 38
 • Boe, Erik M (2013). Minstekrav til aktivitet ved myndighetenes systeminnretning, I: Alf Petter Høgberg; Trond Eirik Schea & Runar Torgersen (red.),  Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  Kapittel.  s 13 - 30
 • Boe, Erik M (2013). Nye trender i rettskildelæren/allmenn rettsteori, I: Asbjørn Kjønstad (red.),  Nye trender i rettsvitenskapen.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-45075-2.  Kapittel.  s 43 - 48
 • Boe, Erik M (2013). Omkamptyranniet, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Artikkel.  s 77 - 93
 • Boe, Erik M & Woxholth, Geir (2013). Forvaltning eller kontrakt: Det ene, det annet, begge deler eller ingen av delene?, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  Kapittel.  s 81 - 97
 • Boe, Erik M (2012). Når miljøgaver ikke er rene gaver : skulpturparken på Ekeberg til illustrasjon, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  s 96 - 107
 • Boe, Erik M (2010). Anskaffelsesoffentlighet, I: Jan Einar Barbo & Lasse Simonsen (red.),  På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40067-2.  Kapittel.  s 21 - 43
 • Boe, Erik M (2009). Nye toner om offentlig ansattes ytringsfrihet og varslerrett, I: Helga Aune; Ole Kristian Fauchald; Kåre Lilleholt & Dag Michalsen (red.),  Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  Bidrag.  s 67 - 92
 • Boe, Erik M (2009). "Sterke menneskelige hensyn" - for sterke for Høyesterett?. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (1), s 9- 31
 • Boe, Erik M (2008). Systemsmøring: Hvor langt kan private "kjøpe" seg goodwill hos det offentlige?, I: Helle Tegner Anker & Birgitte Egelund Olsen (red.),  Miljøretlige emner: Festskrift til Ellen Margrethe Basse.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1918-4.  Kapittel 12.  s 221 - 236
 • Boe, Erik M (2007). Hvem bestemmer - domstolene eller forvaltningen?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (1), s 67- 88
 • Boe, Erik M (2007). Skaper e-forvaltningen behov for reform av forvaltningslovgivningen?, I: Dag Wiese Schartum (red.),  Elektronisk forvaltning i NordenPraksis, lovgivning og rettslige utfordringer.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0554-7.  Kapittel 17.  s 289 - 302
 • Boe, Erik M (2006). Utviklingen mot skjerpet kontroll med forvaltningens lovanvendelse, sett med en nordmanns øyne, I: Carsten Henrichsen; Steen Rønsholdt & Peter Blume (red.),  Forvaltningsretlige perspektiver.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-1416-5.  kapittel.  s 197 - 221
 • Boe, Erik M (2004). Lovregulering av utbyggingsavtaler - to konkurrerende lovforslag. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (9), s 515- 531
 • Boe, Erik M (2004). Slemme barn kommer ikke til himmelen. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  (3), s 143- 151
 • Boe, Erik M (2002). Forholdet mellom privatrett og offentlig rett - nye tendenser, I:  Rettsteori og rettsliv, Festskrift til Carsten Smith.  Universitetsforlaget 2002.  s 113 - 137 Show summary
 • Boe, Erik M (2002). Helseregisterloven, I:  Norsk Lovkommentar.  Gyldendal 2002.  ISBN 82-05-30946-9.  s 3331 - 3340 Show summary

View all works in Cristin

 • Boe, Erik (2021). Rettskildelære under debatt, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03130-9.  757 s.
 • Boe, Erik (2020). Grunnleggende juridisk metode, 4.utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1503654-0.  218 s.
 • Boe, Erik (2018). Forsvarlig forvaltning. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03116-3.  196 s.
 • Boe, Erik M (2013). Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02162-1.  276 s.
 • Boe, Erik M (2012). Grunnleggende juridisk metode. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02080-8.  182 s.
 • Boe, Erik M (2012). Rettskildelære under debatt. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01794-5.  460 s.
 • Boe, Erik M (2010). Grunnleggende juridisk metode. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01718-1.  182 s.
 • Boe, Erik M (2010). Innføring i juss. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01634-4.  483 s.
 • Boe, Erik M (2010). Innføring i juss - Juridisk tenkning og rettskildelære. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016344.  480 s.
 • Boe, Erik M (2005). Grunnleggende juridisk metode: en introduksjon til rett og rettstenkning. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00862-3.  187 s.

View all works in Cristin

 • Boe, Erik (2021). Klimadommen mellom juss og politikk. Juridika Innsikt.
 • Boe, Erik (2020, 05. august). Jussprofessor om offentlighet i mulige bedragerisaker: - Tar alvorlig feil.  Avisen Agder.
 • Boe, Erik (2020). Offentlighetsloven - en villet "halvveislov"?, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Offentlighetsloven - en villet "halvveislov"?.  s 109 - 126
 • Boe, Erik (2019). Få rettslig systemsvikt på den juridiske dagsorden. Rett24.
 • Boe, Erik (2019). Lovforslag uten spenst. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.  s 16- 17
 • Boe, Erik (2019). Offentlighet - langt mellom liv og lære. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.  s 16- 17
 • Boe, Erik (2019, 25. november). Professor betegner KS-advokatens vurdering "hinsides faglig fornuft". [Fagblad].  Kommunal rapport.
 • Boe, Erik (2019, 04. november). Professor mener KS-advokatenes råd til kommunen er basert på gal juss. [Fagblad].  Kommunal rapport.
 • Boe, Erik (2019, 15. november). Strid om betent varslersak: Ordfører er åpenbart inhabil.  Glåmdalen Avis.
 • Boe, Erik (2019). Systemsvikt rammer fellesinteresser. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.  s 16- 17
 • Boe, Erik (2019). Utkast til ny forvaltningslov - NOU 2019:5. NOU - Norges offentlige utredninger.  ISSN 0333-2306.
 • Boe, Erik (2018). Forsvarlig forvaltning handler om mer enn å unngå menneskelige feil. Hva hvis selve systemet ikke følger loven? Hva gjør vi når forvaltningen bryter reglene?. Dagens Perspektiv.
 • Boe, Erik (2018). Norsk forvaltning: Systemsvikt og ulovligheter får pågå i årevis uten at noen griper inn. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (2/2018), s 8- 11
 • Boe, Erik M; Russell, Kristoffer; Remme, Espen W.; Gjesdal, Ola; Smiseth, Otto A. & Skulstad, Helge (2012). Pacing improves left ventricular filling in narrow QRS and pulmonary hypertension. European Heart Journal.  ISSN 0195-668X.  33, s 533- 533
 • Boe, Erik (2010, 03. januar). Arnesen og Skoghøy er fremstilt unyansert.  Aftenposten.
 • Boe, Erik M (2010, 09. januar). Forsvarer sin hardt pressede minister laksekrim.  Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2010, 16. februar). Frykter helseinfor på avveie - Professor vil anonymisere.  Aftenposten.
 • Boe, Erik M (2010, 20. april). Habilitet i saken om Prostneset.  Stavanger Aftenblad.
 • Boe, Erik M (2010, 26. mars). Kreditt gebyrsaken.  Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2010, 14. januar). Lyses satsing på natuirressurser: Inhasbilitet er bare en formalitet.  Stavanger Aftenblad.
 • Boe, Erik M (2010, 16. februar). Skal alle vite alt?.  Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2010, 09. november). Stiller spørsmål ved systemet.  Hallingdølen.
 • Boe, Erik M (2010). Systemsvikt - og hva så?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (9), s 513- 514
 • Boe, Erik M (2009, 28. mai). Bedre enn fylkesmannen.  Tromsø.
 • Boe, Erik M (2009, 28. mai). Fangel kjent inhabil av juridisk ekspert.  Nordlys.
 • Boe, Erik M (2009, 25. oktober). Fangel slo tilbake.  Tromsø.
 • Boe, Erik M (2009, 05. mars). Feil fra første sekund - Tyder på uryddighet.  Bergens Tidende.
 • Boe, Erik M (2009, 13. mai). Full krig om habilitet.  Tromsø.
 • Boe, Erik M (2009, 16. mai). I beste fall uheldig.  Romerikes Blad.
 • Boe, Erik M (2009). Instituttlunsj: Rt 2008 s 681, Sterke menneskelige hensyn - for sterke for Høyesterett?.
 • Boe, Erik M (2009, 27. april). Reagerer på Røkke-koblinger.  Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2009, 20. oktober). Storfavoritt til stillingen.  Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2009, 12. mars). Tar seg usedvanlig dårlig ut.  Akershus Amtstidende.
 • Boe, Erik M (2009, 05. mars). Tyder på uryddighet.  Aftenposten.
 • Boe, Erik M (2009, 23. oktober). Vi kan ikke bruke innbyggernes penger på dette.  Aftenposten.
 • Boe, Erik M & Smith, Eivind (2009, 05. mars). Intervju: – Tyder på uryddighet.  Aftenposten.
 • Boe, Erik M (2008, 05. november). Jens' mørke hemmelighet.  Dagsavisen.
 • Boe, Erik M (2008, 29. oktober). Krever dokumentet utlevert.  Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2008, 10. februar). Kritisk til dobbeltroller.  VG.
 • Boe, Erik M (2008, 06. november). Mener hysj-notatets innhold kan bli misforstått.  VG.
 • Boe, Erik M (2008, 28. oktober). Nekter å journalføre.  Dagens næringsliv.
 • Boe, Erik M (2008, 29. januar). Offentleglovkommentar.  Jærbladet.
 • Boe, Erik M (2008, 25. januar). Omstridt rådmann går av.  VG.
 • Boe, Erik M (2008, 06. november). Oversender hemmelig notat.  Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2008, 28. oktober). Presses til åpenhet.  VG.
 • Boe, Erik M (2008, 25. oktober). Refser hemmelighold.  Dagens næringsliv.
 • Boe, Erik M (2008, 26. oktober). Statsministerem refses for hemmelighold.  VG.
 • Boe, Erik M (2008, 27. oktober). Statsministeren fortsetter hemmeligholdet.  NTBtekst.
 • Boe, Erik M (2008, 28. oktober). Stattsministeren fortsetter hemmelighold.  Nationen.
 • Boe, Erik M (2008, 30. januar). UNE melder til politiet.  Klassekampen.
 • Boe, Erik M (2008, 31. oktober). Unødig prinsipprytteri.  Dagsavisen.
 • Boe, Erik M (2008, 05. september). Urimeleg hemmelighald.  Klassekampen.
 • Boe, Erik M (2008, 25. april). Var de inhabile i Foruis-saken?.  Stavanger Aftenblad.
 • Boe, Erik M (2008, 07. november). Vil ha Jens for retten.  Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2007, 26. januar). Habilitetskommentar.  Adresseavisen.
 • Boe, Erik M (2007, 29. mars). Habilitetskommentar.  Stavanger Aftenblad.
 • Boe, Erik M (2007, 15. juni). Habilitetskommentar.  VG.
 • Boe, Erik M (2007, 22. juni). Habilitetskommentar.  Brønnøysund Avis.
 • Boe, Erik M (2007, 13. desember). Habilitetskommentar.  VG.
 • Boe, Erik M (2007, 24. desember). Habilitetskommentar.  Fædrelandsvennen.
 • Boe, Erik M (2007, 29. desember). Habilitetskommentar.  VG.
 • Boe, Erik M (2007, 10. januar). Habilitetskommentar. [Radio].  NRK.
 • Boe, Erik M (2007, 11. juni). Intervju om rettslige sider ved universitetsbudsjettet i saken "Så til de grader feilvurdert" (s.16-17).  Forskerforum.
 • Boe, Erik M (2007, 10. september). Lovtolkingskommentar.  Aftenposten.
 • Boe, Erik M (2007, 07. juni). Offentleglovkommentar.  Nettavisen.
 • Boe, Erik M (2006). Innlegg om regulering av Norsk pasientregister.
 • Boe, Erik M (2004). Slemme barn kommer ikke til himmelen, I: Arne m fl Fliflet (red.),  Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-0963-3.  artikkel.  s 57 - 68

View all works in Cristin

Published Mar. 14, 2008 8:44 AM - Last modified Sep. 10, 2020 11:25 AM