Morten Kjelland

Image of Morten Kjelland
Norwegian version of this page
Phone +47 22845902
Mobile phone +47 91682025
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

 • Kjelland, Morten (2016). Kapittel 3. Forsvarlighetskravet i helseretten, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 3. Forsvarlighetskravet i helseretten.  s 79 - 103
 • Kjelland, Morten (2016). Kapittel 4. Tilsyn og ansvar, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 4. Tilsyn og ansvar.  s 104 - 134
 • Kjelland, Morten (2011). Hjemmearbeidserstatning : forholdet til velferdsrettslige, skatterettslige og bevisrettslige sider ved utmålingen. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  8(1/2), s 4- 49
 • Kjelland, Morten (2011). Utmåling av pasientskadeerstatning, I: Aslak Syse; Morten Kjelland & Rolf Gunnar Jørstad (red.),  Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205315488.  Kapittel 11.  s 351 - 560
 • Kjelland, Morten (2011). Årsakskravet i pasientskaderetten, I: Aslak Syse; Morten Kjelland & Rolf Gunnar Jørstad (red.),  Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205315488.  Kapittel 6.  s 247 - 277
 • Kjelland, Morten (2007). Årsakssammenheng, I: forsikring BI (red.),  Personskadeoppgjør.  Handelshøyskolen BI.  ISBN 978-82-7042-828-1.  Kapittel 3.  s 43 - 94
 • Kjelland, Morten (2006). Personskade. Arbeidsulykkebegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 8- 10
 • Kjelland, Morten (2006). Personskade. Arbeidsulykkesbegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a). Skyggedommen(Rt. 2005 s. 1757). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 8- 10
 • Kjelland, Morten (2006). Personskade. Årsaksbegrepet i folketrygdloven § 5-25. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 14
 • Kjelland, Morten (2005). Personskade. Grensen mellom eierinntekt (utbytte) og lønn. Rt. 2004 s. 1816 "Messel-dommen". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 13- 16

View all works in Cristin

 • Kjelland, Morten (2019). Erstatningsrett - en lærebok (2. utg.). Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022352.  500 s.
 • Kjelland, Morten (red.) (2018). Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett (2. utg.). Origami forlag.  ISBN 9788269035629.  512 s.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (2017). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter. rettssikkerhet og tvang. 6. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497429.  597 s.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (red.) (2017). Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  536 s.
 • Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (red.) (2016). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  626 s.
 • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (red.) (2016). Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  343 s.
 • Kjelland, Morten (red.) (2012). Kurshefte i forvaltningsrett: et tematisert utvalg av sentrale rettskilder. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42960-4.  368 s.
 • Kjelland, Morten (2012). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten (oppdatert kap. 3, 2012). Handelshøyskolen BI Forsikring.  ISBN 978-82-8247-010-0.  82 s.
 • Syse, Aslak; Kjelland, Morten & Jørstad, Rolf Gunnar (red.) (2011). Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205315488.  597 s.
 • Kjelland, Morten (red.) (2009). Kurshefte i erstatningsrett : et tematisert utvalg av sentrale rettskilder. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39427-8.  348 s.
 • Kjelland, Morten (red.) (2009). Kurshefte i erstatningsrett. Et temetiskutvalg av sentrale rettskilder. Privatrettsfondet.  ISBN 978-82-7236-196-8.  518 s.
 • Lødrup, Peter & Kjelland, Morten (2009). Lærebok i erstatningsrett, 6. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39348-6.  599 s.
 • Kjelland, Morten (2008). Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten. En analyse av generelle og spesielle regler om årsakssammenheng. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0538-498-9.  525 s.

View all works in Cristin

 • Kjelland, Morten (2016). Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser – en analyse av høyesterettspraksis og sentrale utviklingslinjer, I:  Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026091.  kapittel.  s 703 - 758
 • Kjelland, Morten (2014). Grunnprinsipper i personskadeerstatningsretten – og utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2014). Helsepersonelloven – hovedlinjer og utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2014). Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2014). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2014). Lie-kriteriene i Rt. 1998 s. 1565 – hovedlinjer og utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2014). Lie-kriteriene i Rt. 1998 s. 1565 – hovedlinjer og utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2014). Lie-kriteriene i Rt. 1998 s. 1565 – hovedlinjer og utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2014). Norsk erstatningsrett - forelesninger og kurs (40 timer; heldekkende ifht. pensum) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL).
 • Kjelland, Morten (2014). Rettighetsbegrepet - belyst med systematiserte eksempler fra erstatnings- og forsikringsretten.
 • Kjelland, Morten (2014). Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2014). To nyere dommer om yrkessykdom, Otterengen-dommen i Rt. 2012 s. 929 og Sønneland-dommen i Rt. 2012 s. 1864.
 • Kjelland, Morten (2014). Årsakskrav i erstatningsretten og trygderetten - noen utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2014). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – en populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de særskilte kriterier for vurdering av nakkeslengskader (ny utgave). Nordisk Försäkringstidskrift (NFT).  s 1- 46
 • Strandberg, Magne & Kjelland, Morten (2014). Årsakskrav i erstatningsretten og trygderetten - utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2013). Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering.
 • Kjelland, Morten (2013). Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2013). Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2013). Grunnprinsipper i personskadeerstatningsretten – og utvalgte emner. Kurs; 2014-05-08 - 2014-05-10.
 • Kjelland, Morten (2013). Helsepersonelloven – hovedlinjer og utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2013). Hovedlinjer i erstatningsutmålingen, med integrerte arbeidshefter.
 • Kjelland, Morten (2013). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2013). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2013). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver.
 • Kjelland, Morten (2013). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver.
 • Kjelland, Morten (2013). To nye yrkesskadedommer – Otterengen (Rt. 2012 s. 929) og Sønneland (Rt. 2012 s. 1864).
 • Kjelland, Morten (2013). Årsakssammenheng og bevis – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver.
 • Kjelland, Morten (2013). Årsakssammenheng og bevis – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver.
 • Kjelland, Morten (2013). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – med utarbeidelse av et arbeidsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2013). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten– utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2013). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten– utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2012). «Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – med utvalgte emner: inntektstaperstatning, merutgiftserstatning, hjemmearbeidserstatning. Utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy».
 • Kjelland, Morten (2012). «Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – med utvalgte emner: inntektstaperstatning, merutgiftserstatning, hjemmearbeidserstatning. Utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy» (ca. 4 timer, med integrerte gruppeoppgaver og veiledning).
 • Kjelland, Morten (2012). «Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten» (2 timer), Kompensasjonsrettskurset (JUS).
 • Kjelland, Morten (2012). «Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten» (ca. 2 timer).
 • Kjelland, Morten (2012). «NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – hovedlinjer og utvalgte modeller, samt en oversikt over gjeldende rett-beskrivelsene» (ca. 1,5 timer).
 • Kjelland, Morten (2012). NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Hovedlinjer og utvalgte temaer.
 • Kjelland, Morten (2012). Nettressurs for Erstatningsrett (NfE), oppdatert og tilbygget versjon (april 2012).
 • Kjelland, Morten (2012). Nettressurs for Forvaltningsrett (NfF).
 • Kjelland, Morten (2012). «Tolkning og anvendelse av dommer – og utvalgte andre kilder» (ca. 2 timer, med integrerte gruppeoppgaver og veiledning).
 • Kjelland, Morten (2012). «Årsakssammenheng og bevis – utarbeidelse av «saksbehandlingsverktøy» basert på nyere rettspraksis» (4 timer).
 • Kjelland, Morten (2012). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – en populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de særskilte kriterier for vurdering av nakkeslengskader. Nordisk Försäkringstidskrift (NFT).  (2), s 1- 44
 • Kjelland, Morten (2012). «Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy» (ca. 4 timer).
 • Kjelland, Morten & Hambro, Peter (2012). NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2012(2), s 11- 13
 • Kjelland, Morten (2011). «Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – med vekt på årsakssammenheng og utmåling» (ca. 2,5 timer).
 • Kjelland, Morten (2011). «NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – hovedlinjer og utvalgte modeller, samt en oversikt over gjeldende rett-beskrivelsene» (ca. 1 time), Det årlige personskadeerstatningsrettskurset, JUS.
 • Kjelland, Morten (2011). «NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – hovedlinjer og utvalgte modeller, samt en oversikt over gjeldende rett-beskrivelsene» (4,5–5 timer).
 • Kjelland, Morten (2011). «Nyere rettspraksis – dybdemodul: Ask (Rt. 2010 s. 1547) og etterfølgende praksis/kilder» (ca. 1 time).
 • Kjelland, Morten (2011). «Nyere rettspraksis – dybdemodul: Ask (Rt. 2010 s. 1547) og etterfølgende praksis/kilder» (ca. 1,5 timer), Det årlige personskadeerstatningsrettskurset, i regi av Juristenes Utdanningssenter.
 • Kjelland, Morten (2011). «Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – generelle og spesielle årsaksregler» (ca. 3 time).
 • Kjelland, Morten (2009). Nettressurs for erstatningsrett (NfE) : supplement til Lærebok i erstatningsrett [av Peter Lødrup, 6. utg.] grunnleggende erstatningsrett på nett.
 • Kjelland, Morten (2007). De juridiske hovedspørsmålene i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2007). Erstatning ved sjokkskader - oversikt over rettsutvikling, gjeldende rett og enkelte komparative linjer.
 • Kjelland, Morten (2007). Særlig sårbarhet i personerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle regler om årsakssammenhenger.
 • Kjelland, Morten (2006). Erstatning for merutgifter, med vekt på behandlingsutgifter. Analyse av rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2006). Generelle og spesielle prinsipper om årsakssammenheng.
 • Kjelland, Morten (2006). Generelle og spesielle prinsipper om årsakssammenheng - en analyse av argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2006). Generelle og spesielle prinsipper om årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2006). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2006). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten. En analyse av de grunnvilkårene for erstatning, med vekt på kravet til faktisk og rettslig årsakssammenheng.
 • Kjelland, Morten (2006). Kravet til årsakssammenheng i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle beviskriterier.
 • Kjelland, Morten (2006). Merutgiftserstatning – ved hovedvekt på dekning av skadelidtes behandlingsutgifter, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2006). Nyere rettspraksis om yrkesskader – med vekt på arbeidsulykkebegrepet.
 • Kjelland, Morten (2006). Nyere rettspraksis om yrkesskader, med vekt på arbeidsulykkesbegrepet. En analyse av rettspraksis i året 2006.
 • Kjelland, Morten (2005). Generelle og spesielle prinsipper om årssaksammenheng.
 • Kjelland, Morten (2005). Generelle og spesielle prinsipper om årssaksammenheng.
 • Kjelland, Morten (2005). Generelle og spesielle prinsipper om årssaksammenheng i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2005). Hovedlinjer i personskadeerstatningen - grunnleggende prinsipper om ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og utmåling.
 • Kjelland, Morten (2005). Merutgiftserstatning - gjennomgang og utarbeidelse av et hefte til bruk i saksbehandlingen, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2005). Merutgiftserstatning - gjennomgang og utarbeidelse av et hefte til bruk i saksbehandlingen, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2005). Merutgiftserstatning - gjennomgang og utarbeidelse av et hefte til bruk i saksbehandlingen, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2005). Merutgiftserstatning - gjennomgang og utarbeidelse av et hefte til bruk i saksbehandlingen, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2005). Merutgiftserstatning - ved hovedvekt på dekning av skadelidtes behandlingsutgifter, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2005). Nyere rettspraksis - domsåret 2004.
 • Kjelland, Morten (2005). Årsaks- og bevisvurderinger ved påståtte nakkeslengskader.
 • Kjelland, Morten (2005). Årsaks- og bevisvurderinger ved påståtte nakkeslengskader.
 • Kjelland, Morten (2004). Nyere rettspraksis innen personskadeerstatningsrett (2004).

View all works in Cristin

Published Nov. 1, 2011 1:40 PM - Last modified Mar. 29, 2016 9:30 AM