Forbrukerrettsfredag: Den prosessuelle aktivitetsplikten med Vebjørn Wold og Petter Omland

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. 

De siste årene har det vært en betydelig økning  i den norske befolkningens forbruksgjeld. En konsekvens av det behandles svært mange saker om forbrukskreditt i forliksrådene og hos namsmyndighetene, som følge av at finansforetakene søker dekning for sine krav. Svært mange krav pådømmes ved fraværsdom, uten inngående realitetsprøving av sakenes faktiske og rettslige sider - inkludert av de innsigelser forbrukerne potensielt kunne hatt. 

Avtaler om forbrukskreditt er innenfor anvendelsesområdet til blant annet forbrukeravtaledirektivet og forbrukerkredittdirektivet, som er gjennomført gjennom bestemmelser i finansavtaleloven og avtaleloven. EU-domstolen pålegger medlemslandenes rettssystemer å opptre aktivt for å sikre at slike forbrukerdirektiver blir håndhevet i praksis.

I norsk teori har det vært noe omdiskutert hvilke implikasjoner dette prosessuelle forbrukervernet har for tolkning og anvendelse av norske prosessregler. I tillegg har den norske staten nylig engasjert seg i rettsutviklingen på EU-nivå ved å sende skriftlig innlegg i en pågående sak for EU-domstolen, hvor Norge argumenterer mot at forbrukeren i saken skal få sitt potensielle krav i henholdt til forbrukeravtaledirektivets urimelighetsregel prøvet ex officio. 

Vebjørn Wold og Petter Omland, begge jurister, har tidligere jobbet praktisk med forbruksgjeldssaker i Jussbuss, og har den siste tiden brukt tid på å gjennomgå EU-domstolens praksis i lys av disse erfaringene. De vil snakke om samspillet mellom praksis på utlånsfeltet, det norske privat-og prosessrettslige regelverket for forbrukskredittavtaler, og de EØS-rettslige kravene til prosessuell effektivisering av forbrukerretten.

Zoomlink vil bli sendt alle påmeldte i god tid før faglunsjen.

For påmelding se her.

Frist for påmelding er onsdag 21. april.

Publisert 4. des. 2020 15:07 - Sist endret 4. jan. 2021 10:42