Kirsti Strøm Bull

Professor Emerita
Image of Kirsti Strøm Bull
Norwegian version of this page
Phone +47-22859341
Username
Visiting address Dep. of private law Domus Exilii St. Olavs plass 23 0166 Oslo
Postal address Dep. of private law PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

Publications

 • Bull, Kirsti Strøm (2020). Vern av samisk ressursgrunnlag - noen trekk ved rettsutviklingen. Ottar.  ISSN 0030-6703.  (331), s 4- 13
 • Bull, Kirsti Strøm (2017). Urfolksrettigheter, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  13.  s 298 - 323
 • Bull, Kirsti Strøm (2016). Reineiernes ansvar for skade etter den norske reindriftloven, I: Severin Blomstrand; Mia Carlsson; Dag Mattsson; Anna Skarhed & Sven Unger (red.),  Bertil Bengtsson 90 år.  Jure.  ISBN 9789172236448.  kapittel.  s 525 - 534
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Kampen om kystfisket i Finnmark. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (1), s 92- 101
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Russian Fishing Activities off the Coast of Finnmark - A Legal History. Arctic Review on Law and Politics.  ISSN 1891-6252.  6(1) . doi: 10.17585/arctic.v6.60
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Sami reindeer herders´herding rights in Norway from the nineteenth century to the present day, In Christina Allard & Susann Funderud Skogvang (ed.),  Indigenous Rights in Scandinavia: Autonomous Sami Law.  Ashgate.  ISBN 9781472425416.  Kapittel.  s 200 - 210
 • Bull, Kirsti Strøm & Smith, Carsten (2015). Høyesterett og samiske rettigheter, I: Tore Schei; Toril Marie Øie (red.),  Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02464-6.  kapittel.  s 478 - 507
 • Bull, Kirsti Strøm (2012). Jordsalgslovgivningen i Finnmark 1775-1902 - en oversikt, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Kapittel.  s 108 - 119
 • Bull, Kirsti Strøm (2012). Jordsalgsreglene og koloniseringspolitikken i Finnmark, I:  Juss i nord: Hav, fisk og urfolk.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-43174-4.  Kapittel.  s 174 - 197
 • Bull, Kirsti Strøm (2011). Fast eiendom. Krav om overtagelse av siidaandel, reinflokk og reinmerke ved skifte av dødsbo. Høyesteretts dom av 20. september 2011 (HR-2011-1743-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 15- 17
 • Bull, Kirsti Strøm (2011). Fast eiendom. Spørsmål om kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved brudd på strøkservitutt - Rt. 2011 s. 228. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 17- 18
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Genetiske undersøkelser - er dagens regulering god nok?, I: Halvor Stenstadvold (red.),  Georgs bok.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3339-6.  Genetiske undersøkelser.  s 209 - 215
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Om "tida og tilhøva" i sameie- og servituttretten, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  Kapitel.  s 35 - 43
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Reindriftens bruksrettigheter. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  70(3), s 174- 181
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Sørsamisk historie i norske rettssaler, I: Birgitta Fossum (red.),  Samer i Sør (Åarjel-saemieh). Årbok nr. 10.  Stiftelsen Saemien Sijte.  ISBN 978-82-93120-00-1.  Sørsamisk historie.  s 19 - 28
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Alimusreiekti ja sámi vuoigatvuodat, I: Jan Henry Keskitalo; kristine Nystad & Torunn Pettersen (red.),  SámioAhpahus Sámi Dutkan Sámi Ásahus.  Sámi University College.  ISBN 978-82-7367-022-9.  Alimusriekti.  s 27 - 32
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Samerett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  § 127.  s 825 - 832
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Allmanakkene i Hodalen. Årbok for Nord-Østerdalen.  ISSN 0333-3140.  s 13- 17
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Finnmarksloven - Finnmarkseiendommen og kartlegging av rettigheter i Finnmark, I: Hans-Kristian Hernes (red.),  Finnmarksloven.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-26969-2.  Kap. 6.  s 149 - 167
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Historisk fremstilling av retten til fiske i havet utenfor Finnmark, I: Carsten Smith; Svanhild Andersen; Ingrid Røstad Fløtten; Bjørn Hersoug; Svein Mathisen; Anita Maurstad; Bjarne A. Mørk-Eidem; Jens Edvin A. Skoghøy & Susann Funderud Skogvang (red.),  NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark.  Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.  ISBN 9788258309571.  Kapittel 5, punkt 5.1-5.14 og 5.23.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Professor P.A. Munchs hestehandel. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(9), s 546- 553
 • Tyler, N. J. C.; Bull, Kirsti Strøm; Turi, J.M.; Sundset, Monica Alterskjær; Bull, KS; Strøm Bull, K.; Sara, M.N.; Reinert, E.; Oskal, N.; Nellemann, C.; McCarthy, J.J.; Mathiesen, Svein D.; Martello, M.L.; Magga, Ole Henrik; Hovelsrud, Grete K.; Hanssen-Bauer, I.; Eira, Nils Isak; Eira, Inger Marie Gaup & Corell, R.W. (2007). Saami reindeer pastoralism under climate change: Applying a generalized framework for vulnerability studies to a sub-arctic social-ecological system. Global Environmental Change.  ISSN 0959-3780.  17, s 191- 206 . doi: 10.1016/j.gloenvcha.2006.06.001 Show summary
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Finnmarksloven-Finnmarkseiendommen og kartlegging av rettigheter i finnmark. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (9), s 545- 560
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Lappekodisillen og 1905: Forspillet til Karlstadforhandlingene. Senter for samiske studier - skriftserie.  ISSN 0804-6093.  (14), s 51- 58
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Fisket i saltvann - betraktninger rundt rettighetsspørsmål. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  (1), s 9- 16
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Lappekodisillen og 1905, I: Dag Michalsen & Ola Mestad (red.),  Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00758-9.  Kapittel 15.  s 420 - 443
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Reindriftssamene og 1905. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (3-4), s 15- 17
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Yngvar Nielsen med prejudikatvirkninger. Institutt for offentlig retts skriftserie.  ISSN 0803-2106.  (2), s 137- 149
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Lappekodisillen og 1905, I:  Rett, Nasjon, Union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905.  Universitetsforlaget.  s 24
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Reindriftens juridiske stilling i utbyggingssaker, I: Ingunn Vistnes; Christian Nellemann & Kirsti Strøm Bull (red.),  Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker.  NINA Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 82-426-1483-0.  Del 3.  s 32 - 51
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Saami customary law and the proposals of the Saami Rights Committee. Dieđut.  ISSN 0332-7779.  (3), s 163- 171
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Samiske sedvaner og rettsgrunnlag for medbestemmelse?, I: Bjørn Bjerkli & Per Selle (red.),  Samer, makt og demokrati. Sametinget og den nye samiske offentligheten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30773-3.  Kapittel 7.  s 202 - 219

View all works in Cristin

 • Bull, Kirsti Strøm (2020). Reindriftsloven. Lovkommentar. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030906.  312 s.
 • Bull, Kirsti Strøm (red.) (2015). Borgerrolle og borgerrett. Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-044-8.  210 s.
 • Winge, Nikolai K & Bull, Kirsti Strøm (2015). Fast eiendoms rettsforhold - Kort forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02485-1.  170 s.
 • Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (red.) (2013). Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Dreyersforlaget A/S.  ISBN 978-82-8152-040-0.  216 s.
 • Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (red.) (2013). Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  216 s.
 • Bull, Kirsti Strøm (2011). Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01901-7.  172 s.
 • Bull, Kirsti Strøm (red.) (2010). Natur, rett, historie. Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-035-6.  250 s.
 • Bull, Kirsti Strøm & Winge, Nikolai Kristoffersen (2009). Fast eiendoms rettsforhold. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01427-2.  160 s.

View all works in Cristin

 • Bull, Kirsti Strøm (2018). En kommentar til Høyesteretts forståelse av SP artikkel 27 og konsultasjonsplikten. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(8), s 504- 509
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Eliassen, Bent-Martin; Møllersen, Snefrid; Bull, Kirsti Strøm; Sara, Nils Henrik & Olsen, Henrik (2016, 06. juni). Fra skallemålinger til selvbestemmelse. [Fagblad].  Forskningsetikk. Show summary
 • Bull, Kirsti Strøm (2016). Spørsmål om eiendomsrett var ervervet gjennom okkupasjon eller alders tids bruk (HR-2016-02303-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  4, s 4- 7
 • Bull, Kirsti Strøm (2016). Spørsmål om reisnbeitedisktrikt har rett til flytting av rein over en privat eiendom (HR-2016-01219-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  3, s 6- 7
 • Bull, Kirsti Strøm (2014). Almanakk for Norge som folkebok, I:  Årbok 2013.  Det Norske Videnskaps-Akademi.  ISBN 978-82-7099-789-3.  kapittel.  s 205 - 211
 • Bull, Kirsti Strøm (2013). Rekkevidden av jordskifterettens kompetanse etter jordskifteloven § 88 ved grensegang for landskapsvernområde. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(4), s 13- 13
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Almanakken som folkebok, I:  Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205397743.  Kapittel.  s 77 - 87
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). ESC Rights and Norwegian Law and Natural Resources.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Innledning, I: Kirsti Strøm Bull (red.),  Natur, rett, historie.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-035-6.  Innledning.  s 9 - 14
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Litteratur. Endre Stavang (red.):Ekspropriasjon - Noen sentrale emner. Cappelens Akademiske Forlag. Oslo 2010. 511 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 22- 22
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Reindriftens øvrige bruksrettigheter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Avtaler mellom utbygger og reineiere.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Den juridiske dimensjon.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Det historiske fisket i Finnmark - utviklingen av regelverket for retten til fisket.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Folketrygden og yrkesskader i reindriften.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften Spesielt om forslag til endringer i reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Harald Espeli, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde: Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i Norge. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(4), s 736- 741
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Om ”tida og tilhøva” som dynamisk aspekt ved den statiske tingsretten.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Redegjørelse for Samerettsutvalgets forslag til endring av reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Samerettsutvalget 2 og forslagene til endringer i reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Weapons and guides. Lawyer history in Norway. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(4), s 736- 741
 • Bull, Kirsti Strøm & Falkanger, Aage Thor (2009). Etterord - Mare librum og Norge, I: Andreas Harald Aure (red.),  Mare liberum - Det frie hav.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-079-5.  Etterord.  s 189 - 196
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Bakgrunnen for Skjelettutvalget.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Bertil Bengtsson: Samerätt - översikt. Nordstedts Juridik, Stockholm 2004.131 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 93- 95
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Den nye sameretten - presentasjon av innstilling fra Samerettsutvalget 2.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Det historiske fisket i Finnmark - utvikling av regelverket for retten til fisket.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Finnmarksloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Finnmarksloven og Samerettsutvalgets forslag for de samiske bruksområdene for Troms og sørover.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Hva arkeologien kan fortelle om samer i Sør-Norge og betydningen for anerkjennelse av samiske rettigheter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Nordisk Samekonvensjon - kulturelle aspekter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Områdevern og menneskerettigheter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Rettshistorien om samenes rettigheter til naturressurser.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Saami Rights and Competing Interests, In Patrick Huse (ed.),  Northern Imaginary 3rd Part.  Delta Press.  ISBN 978-82-995758-7-4.  Saami Rights.  s 247 - 250
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Sámi people and their access to land – from tolerated use to protected rights.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Hva slag rett er reindriftsretten.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Lov om saltvannsfiske i Finnmark av 1897 og bruk av not under torskefiske i Måsøy kommune. Ultima Thule.  ISSN 0801-2458.  (22), s 32- 39
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Om finnmarksloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Om finnmarksloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Oppslagsord i samerett og reindriftsrett, I: Gisle Jon (red.),  Jusleksikon.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-1869-7.  oppslagsord.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Rettighetsutvikling og rettstenkning i et nasjonalt perspektiv.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Rettshistorien om saltvannsfiske i Finnmark.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Saltvannsfiske i Finnmark - rettshistorie 1700-1940.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Spørsmål om retten til kystfiske utenfor Finnmark.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Sørsamisk historie i norske rettssaler.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005, 09. mars). Samiske rettigheter Hvem skal ha rettighetene til land og vann i Finnmark?. [TV].  NRK, Redaksjon EN.
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). "Det er livet som skaper retten". Samerettslige utfordringer. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 258- 266 Show summary
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Hvilke konsekvenser har forslaget til Finnmarkslov for det videre arbeidet i Samerettsutvalget.
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Samisk forhistorie og samiske rettigheter i et juridisk perspektiv.
 • Bull, Kirsti Strøm; Corell, Robert; Eira, Inger Marie Gaup; Eira, Nils Isak; hansen Bauer, Inger; Hovelsrud, Grete K.; Mathiesen, Svein Disch; McCARTHY, JJ; LONG-MARTELLO, M; Nellemann, Cristian; Oskal, Nils; POLSKY, C; Reinert, Erik; Storheier, P. V.; Tyler, Nicholas J. C. & Turi, Johan Mathis (2004). Assessing vulnerabilities: a new strategy for the Arctic.
 • Vistnes, Ingunn; Nellemann, Christian & Bull, Kirsti Strøm (red.) (2004). Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker. NINA temahefte. 26.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Betydningen av siidaen i reindriftsloven og i utkastet til endringer i reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Forslaget til ny lov om Finnmark. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 385- 386
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Kommuner og samer - rettslige problemstillinger i tilknytning til Samerettsutvalgets mandat.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Oversikt over trygderegler for reindriftsutøvere.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Planlovutvalgets innstilling, NOU 2003: 14- Særlig om reindrift.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Samerettslige utfordringer.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Samisk sedvanerett og forslaget fra Samerettsutvalget.
 • Bull, Kirsti Strøm; Roll-Hansen, Nils; Kvernmo, Siv; Unsgård, Geirmund; Nordby, Andreas & Tapper, Nina Mår (2003). Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker.

View all works in Cristin

Published Dec. 9, 2008 10:51 AM - Last modified Aug. 31, 2015 3:10 PM