Kirsti Strøm Bull

Professor emerita - Institutt for privatrett
Bilde av Kirsti Strøm Bull
English version of this page
Telefon +47-22859341
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Samerett

 

Medlem av forskergruppe i naturressursrett

Medlem av forskergruppe i rett, samfunn og historisk endring

CV

Emneord: Tingsrett, Samerett, Rettshistorie, Familie- og arverett

Publikasjoner

 • Bull, Kirsti Strøm (2020). Vern av samisk ressursgrunnlag - noen trekk ved rettsutviklingen. Ottar.  ISSN 0030-6703.  (331), s 4- 13
 • Bull, Kirsti Strøm (2017). Urfolksrettigheter, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  13.  s 298 - 323
 • Bull, Kirsti Strøm (2016). Reineiernes ansvar for skade etter den norske reindriftloven, I: Severin Blomstrand; Mia Carlsson; Dag Mattsson; Anna Skarhed & Sven Unger (red.),  Bertil Bengtsson 90 år.  Jure.  ISBN 9789172236448.  kapittel.  s 525 - 534
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Kampen om kystfisket i Finnmark. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (1), s 92- 101
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Russian Fishing Activities off the Coast of Finnmark - A Legal History. Arctic Review on Law and Politics.  ISSN 1891-6252.  6(1) . doi: 10.17585/arctic.v6.60
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Sami reindeer herders´herding rights in Norway from the nineteenth century to the present day, In Christina Allard & Susann Funderud Skogvang (ed.),  Indigenous Rights in Scandinavia: Autonomous Sami Law.  Ashgate.  ISBN 9781472425416.  Kapittel.  s 200 - 210
 • Bull, Kirsti Strøm & Smith, Carsten (2015). Høyesterett og samiske rettigheter, I: Tore Schei; Toril Marie Øie (red.),  Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02464-6.  kapittel.  s 478 - 507
 • Bull, Kirsti Strøm (2012). Jordsalgslovgivningen i Finnmark 1775-1902 - en oversikt, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Kapittel.  s 108 - 119
 • Bull, Kirsti Strøm (2012). Jordsalgsreglene og koloniseringspolitikken i Finnmark, I:  Juss i nord: Hav, fisk og urfolk.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-43174-4.  Kapittel.  s 174 - 197
 • Bull, Kirsti Strøm (2011). Fast eiendom. Krav om overtagelse av siidaandel, reinflokk og reinmerke ved skifte av dødsbo. Høyesteretts dom av 20. september 2011 (HR-2011-1743-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 15- 17
 • Bull, Kirsti Strøm (2011). Fast eiendom. Spørsmål om kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved brudd på strøkservitutt - Rt. 2011 s. 228. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 17- 18
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Genetiske undersøkelser - er dagens regulering god nok?, I: Halvor Stenstadvold (red.),  Georgs bok.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3339-6.  Genetiske undersøkelser.  s 209 - 215
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Om "tida og tilhøva" i sameie- og servituttretten, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  Kapitel.  s 35 - 43
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Reindriftens bruksrettigheter. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  70(3), s 174- 181
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Sørsamisk historie i norske rettssaler, I: Birgitta Fossum (red.),  Samer i Sør (Åarjel-saemieh). Årbok nr. 10.  Stiftelsen Saemien Sijte.  ISBN 978-82-93120-00-1.  Sørsamisk historie.  s 19 - 28
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Alimusreiekti ja sámi vuoigatvuodat, I: Jan Henry Keskitalo; kristine Nystad & Torunn Pettersen (red.),  SámioAhpahus Sámi Dutkan Sámi Ásahus.  Sámi University College.  ISBN 978-82-7367-022-9.  Alimusriekti.  s 27 - 32
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Samerett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  § 127.  s 825 - 832
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Allmanakkene i Hodalen. Årbok for Nord-Østerdalen.  ISSN 0333-3140.  s 13- 17
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Finnmarksloven - Finnmarkseiendommen og kartlegging av rettigheter i Finnmark, I: Hans-Kristian Hernes (red.),  Finnmarksloven.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-26969-2.  Kap. 6.  s 149 - 167
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Historisk fremstilling av retten til fiske i havet utenfor Finnmark, I: Carsten Smith; Svanhild Andersen; Ingrid Røstad Fløtten; Bjørn Hersoug; Svein Mathisen; Anita Maurstad; Bjarne A. Mørk-Eidem; Jens Edvin A. Skoghøy & Susann Funderud Skogvang (red.),  NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark.  Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.  ISBN 9788258309571.  Kapittel 5, punkt 5.1-5.14 og 5.23.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Professor P.A. Munchs hestehandel. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(9), s 546- 553
 • Tyler, N. J. C.; Bull, Kirsti Strøm; Turi, J.M.; Sundset, Monica Alterskjær; Bull, KS; Strøm Bull, K.; Sara, M.N.; Reinert, E.; Oskal, N.; Nellemann, C.; McCarthy, J.J.; Mathiesen, Svein D.; Martello, M.L.; Magga, Ole Henrik; Hovelsrud, Grete K.; Hanssen-Bauer, I.; Eira, Nils Isak; Eira, Inger Marie Gaup & Corell, R.W. (2007). Saami reindeer pastoralism under climate change: Applying a generalized framework for vulnerability studies to a sub-arctic social-ecological system. Global Environmental Change.  ISSN 0959-3780.  17, s 191- 206 . doi: 10.1016/j.gloenvcha.2006.06.001 Vis sammendrag
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Finnmarksloven-Finnmarkseiendommen og kartlegging av rettigheter i finnmark. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (9), s 545- 560
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Lappekodisillen og 1905: Forspillet til Karlstadforhandlingene. Senter for samiske studier - skriftserie.  ISSN 0804-6093.  (14), s 51- 58
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Fisket i saltvann - betraktninger rundt rettighetsspørsmål. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  (1), s 9- 16
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Lappekodisillen og 1905, I: Dag Michalsen & Ola Mestad (red.),  Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00758-9.  Kapittel 15.  s 420 - 443
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Reindriftssamene og 1905. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (3-4), s 15- 17
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Yngvar Nielsen med prejudikatvirkninger. Institutt for offentlig retts skriftserie.  ISSN 0803-2106.  (2), s 137- 149
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Lappekodisillen og 1905, I:  Rett, Nasjon, Union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905.  Universitetsforlaget.  s 24
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Reindriftens juridiske stilling i utbyggingssaker, I: Ingunn Vistnes; Christian Nellemann & Kirsti Strøm Bull (red.),  Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker.  NINA Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 82-426-1483-0.  Del 3.  s 32 - 51
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Saami customary law and the proposals of the Saami Rights Committee. Dieđut.  ISSN 0332-7779.  (3), s 163- 171
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Samiske sedvaner og rettsgrunnlag for medbestemmelse?, I: Bjørn Bjerkli & Per Selle (red.),  Samer, makt og demokrati. Sametinget og den nye samiske offentligheten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30773-3.  Kapittel 7.  s 202 - 219

Se alle arbeider i Cristin

 • Bull, Kirsti Strøm (2020). Reindriftsloven. Lovkommentar. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030906.  312 s.
 • Bull, Kirsti Strøm (red.) (2015). Borgerrolle og borgerrett. Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-044-8.  210 s.
 • Winge, Nikolai K & Bull, Kirsti Strøm (2015). Fast eiendoms rettsforhold - Kort forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02485-1.  170 s.
 • Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (red.) (2013). Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Dreyersforlaget A/S.  ISBN 978-82-8152-040-0.  216 s.
 • Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (red.) (2013). Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  216 s.
 • Bull, Kirsti Strøm (2011). Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01901-7.  172 s.
 • Bull, Kirsti Strøm (red.) (2010). Natur, rett, historie. Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-035-6.  250 s.
 • Bull, Kirsti Strøm & Winge, Nikolai Kristoffersen (2009). Fast eiendoms rettsforhold. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01427-2.  160 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bull, Kirsti Strøm (2018). En kommentar til Høyesteretts forståelse av SP artikkel 27 og konsultasjonsplikten. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(8), s 504- 509
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Eliassen, Bent-Martin; Møllersen, Snefrid; Bull, Kirsti Strøm; Sara, Nils Henrik & Olsen, Henrik (2016, 06. juni). Fra skallemålinger til selvbestemmelse. [Fagblad].  Forskningsetikk. Vis sammendrag
 • Bull, Kirsti Strøm (2016). Spørsmål om eiendomsrett var ervervet gjennom okkupasjon eller alders tids bruk (HR-2016-02303-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  4, s 4- 7
 • Bull, Kirsti Strøm (2016). Spørsmål om reisnbeitedisktrikt har rett til flytting av rein over en privat eiendom (HR-2016-01219-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  3, s 6- 7
 • Bull, Kirsti Strøm (2014). Almanakk for Norge som folkebok, I:  Årbok 2013.  Det Norske Videnskaps-Akademi.  ISBN 978-82-7099-789-3.  kapittel.  s 205 - 211
 • Bull, Kirsti Strøm (2013). Rekkevidden av jordskifterettens kompetanse etter jordskifteloven § 88 ved grensegang for landskapsvernområde. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(4), s 13- 13
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Almanakken som folkebok, I:  Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205397743.  Kapittel.  s 77 - 87
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). ESC Rights and Norwegian Law and Natural Resources.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Innledning, I: Kirsti Strøm Bull (red.),  Natur, rett, historie.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-035-6.  Innledning.  s 9 - 14
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Litteratur. Endre Stavang (red.):Ekspropriasjon - Noen sentrale emner. Cappelens Akademiske Forlag. Oslo 2010. 511 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 22- 22
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Reindriftens øvrige bruksrettigheter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Avtaler mellom utbygger og reineiere.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Den juridiske dimensjon.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Det historiske fisket i Finnmark - utviklingen av regelverket for retten til fisket.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Folketrygden og yrkesskader i reindriften.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften Spesielt om forslag til endringer i reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Harald Espeli, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde: Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i Norge. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(4), s 736- 741
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Om ”tida og tilhøva” som dynamisk aspekt ved den statiske tingsretten.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Redegjørelse for Samerettsutvalgets forslag til endring av reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Samerettsutvalget 2 og forslagene til endringer i reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Weapons and guides. Lawyer history in Norway. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(4), s 736- 741
 • Bull, Kirsti Strøm & Falkanger, Aage Thor (2009). Etterord - Mare librum og Norge, I: Andreas Harald Aure (red.),  Mare liberum - Det frie hav.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-079-5.  Etterord.  s 189 - 196
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Bakgrunnen for Skjelettutvalget.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Bertil Bengtsson: Samerätt - översikt. Nordstedts Juridik, Stockholm 2004.131 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 93- 95
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Den nye sameretten - presentasjon av innstilling fra Samerettsutvalget 2.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Det historiske fisket i Finnmark - utvikling av regelverket for retten til fisket.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Finnmarksloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Finnmarksloven og Samerettsutvalgets forslag for de samiske bruksområdene for Troms og sørover.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Hva arkeologien kan fortelle om samer i Sør-Norge og betydningen for anerkjennelse av samiske rettigheter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Nordisk Samekonvensjon - kulturelle aspekter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Områdevern og menneskerettigheter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Rettshistorien om samenes rettigheter til naturressurser.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Saami Rights and Competing Interests, In Patrick Huse (ed.),  Northern Imaginary 3rd Part.  Delta Press.  ISBN 978-82-995758-7-4.  Saami Rights.  s 247 - 250
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Sámi people and their access to land – from tolerated use to protected rights.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Hva slag rett er reindriftsretten.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Lov om saltvannsfiske i Finnmark av 1897 og bruk av not under torskefiske i Måsøy kommune. Ultima Thule.  ISSN 0801-2458.  (22), s 32- 39
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Om finnmarksloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Om finnmarksloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Oppslagsord i samerett og reindriftsrett, I: Gisle Jon (red.),  Jusleksikon.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-1869-7.  oppslagsord.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Rettighetsutvikling og rettstenkning i et nasjonalt perspektiv.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Rettshistorien om saltvannsfiske i Finnmark.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Saltvannsfiske i Finnmark - rettshistorie 1700-1940.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Spørsmål om retten til kystfiske utenfor Finnmark.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Sørsamisk historie i norske rettssaler.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005, 09. mars). Samiske rettigheter Hvem skal ha rettighetene til land og vann i Finnmark?. [TV].  NRK, Redaksjon EN.
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). "Det er livet som skaper retten". Samerettslige utfordringer. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 258- 266 Vis sammendrag
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Hvilke konsekvenser har forslaget til Finnmarkslov for det videre arbeidet i Samerettsutvalget.
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Samisk forhistorie og samiske rettigheter i et juridisk perspektiv.
 • Bull, Kirsti Strøm; Corell, Robert; Eira, Inger Marie Gaup; Eira, Nils Isak; hansen Bauer, Inger; Hovelsrud, Grete K.; Mathiesen, Svein Disch; McCARTHY, JJ; LONG-MARTELLO, M; Nellemann, Cristian; Oskal, Nils; POLSKY, C; Reinert, Erik; Storheier, P. V.; Tyler, Nicholas J. C. & Turi, Johan Mathis (2004). Assessing vulnerabilities: a new strategy for the Arctic.
 • Vistnes, Ingunn; Nellemann, Christian & Bull, Kirsti Strøm (red.) (2004). Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker. NINA temahefte. 26.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Betydningen av siidaen i reindriftsloven og i utkastet til endringer i reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Forslaget til ny lov om Finnmark. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 385- 386
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Kommuner og samer - rettslige problemstillinger i tilknytning til Samerettsutvalgets mandat.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Oversikt over trygderegler for reindriftsutøvere.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Planlovutvalgets innstilling, NOU 2003: 14- Særlig om reindrift.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Samerettslige utfordringer.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Samisk sedvanerett og forslaget fra Samerettsutvalget.
 • Bull, Kirsti Strøm; Roll-Hansen, Nils; Kvernmo, Siv; Unsgård, Geirmund; Nordby, Andreas & Tapper, Nina Mår (2003). Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. des. 2008 10:50 - Sist endret 8. nov. 2019 09:22

Prosjekter