Kirsti Strøm Bull

Professor Emerita
Image of Kirsti Strøm Bull
Norwegian version of this page
Phone +47-22859341
Username
Visiting address Dep. of private law Domus Exilii St. Olavs plass 23 0166 Oslo
Postal address Dep. of private law PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

Publications

 • Bull, Kirsti Strøm (2021). Finnmarkskommisjonen 100 år etter høyfjellskommisjonen. In Hernes, Hans-Kristian & Selle, Per (Ed.), Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-55142-8. p. 332–344.
 • Bull, Kirsti Strøm (2021). Lovforarbeid - mer enn en rettskilde. In Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Ed.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. p. 44–51.
 • Bull, Kirsti Strøm (2021). § 108. p. 1208–1220.
 • Bull, Kirsti Strøm (2020). Vern av samisk ressursgrunnlag - noen trekk ved rettsutviklingen. Ottar. ISSN 0030-6703. p. 4–13.
 • Bull, Kirsti Strøm (2017). Urfolksrettigheter. In Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (Ed.), Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02212-3. p. 298–323.
 • Bull, Kirsti Strøm (2016). Reineiernes ansvar for skade etter den norske reindriftloven. In Blomstrand, Severin; Carlsson, Mia; Mattsson, Dag; Skarhed, Anna & Unger, Sven (Ed.), Bertil Bengtsson 90 år. Jure. ISSN 9789172236448. p. 525–534.
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Sami reindeer herders´herding rights in Norway from the nineteenth century to the present day. p. 200–210.
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Kampen om kystfisket i Finnmark. Samtiden. ISSN 0036-3928. p. 92–101.
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Russian Fishing Activities off the Coast of Finnmark - A Legal History. Arctic Review on Law and Politics. ISSN 1891-6252. 6(1). doi: 10.17585/arctic.v6.60.
 • Bull, Kirsti Strøm & Smith, Carsten (2015). Høyesterett og samiske rettigheter. In Schei, Tore & Øie, Toril Marie (Ed.), Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02464-6. p. 478–507.
 • Bull, Kirsti Strøm (2012). Jordsalgsreglene og koloniseringspolitikken i Finnmark, Juss i nord: Hav, fisk og urfolk. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-43174-4. p. 174–197.
 • Bull, Kirsti Strøm (2012). Jordsalgslovgivningen i Finnmark 1775-1902 - en oversikt, Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. p. 108–119.
 • Bull, Kirsti Strøm (2011). Fast eiendom. Spørsmål om kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved brudd på strøkservitutt - Rt. 2011 s. 228. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 17–18.
 • Bull, Kirsti Strøm (2011). Fast eiendom. Krav om overtagelse av siidaandel, reinflokk og reinmerke ved skifte av dødsbo. Høyesteretts dom av 20. september 2011 (HR-2011-1743-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 15–17.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Sørsamisk historie i norske rettssaler. In Fossum, Birgitta (Eds.), Samer i Sør (Åarjel-saemieh). Årbok nr. 10. Stiftelsen Saemien Sijte. ISSN 978-82-93120-00-1. p. 19–28.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Om "tida og tilhøva" i sameie- og servituttretten. In Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Ed.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. p. 35–43.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Genetiske undersøkelser - er dagens regulering god nok? In Stenstadvold, Halvor (Eds.), Georgs bok. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3339-6. p. 209–215.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Reindriftens bruksrettigheter. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 70(3), p. 174–181.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Alimusreiekti ja sámi vuoigatvuodat. In Keskitalo, Jan Henry; Nystad, kristine & Pettersen, Torunn (Ed.), SámioAhpahus Sámi Dutkan Sámi Ásahus. Sámi University College. ISSN 978-82-7367-022-9. p. 27–32.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Samerett. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. p. 825–832.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Historisk fremstilling av retten til fiske i havet utenfor Finnmark. In Smith, Carsten; Andersen, Svanhild; Fløtten, Ingrid Røstad; Hersoug, Bjørn; Mathisen, Svein; Maurstad, Anita; Mørk-Eidem, Bjarne A.; Skoghøy, Jens Edvin A. & Skogvang, Susann Funderud (Ed.), NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark. Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning. ISSN 9788258309571.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Finnmarksloven - Finnmarkseiendommen og kartlegging av rettigheter i Finnmark. In Hernes, Hans-Kristian (Eds.), Finnmarksloven. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-26969-2. p. 149–167.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Professor P.A. Munchs hestehandel. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 47(9), p. 546–553.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Allmanakkene i Hodalen. Årbok for Nord-Østerdalen. ISSN 0333-3140. p. 13–17.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Lappekodisillen og 1905: Forspillet til Karlstadforhandlingene. Senter for samiske studier - skriftserie. ISSN 0804-6093. p. 51–58.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Finnmarksloven-Finnmarkseiendommen og kartlegging av rettigheter i finnmark. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 545–560.
 • Tyler, N. J. C.; Bull, Kirsti Strøm; Turi, J.M.; Sundset, Monica Alterskjær; Strøm Bull, K. & Bull, KS [Show all 19 contributors for this article] (2007). Saami reindeer pastoralism under climate change: Applying a generalized framework for vulnerability studies to a sub-arctic social-ecological system. Global Environmental Change. ISSN 0959-3780. 17, p. 191–206. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2006.06.001.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Lappekodisillen og 1905, Rett, Nasjon, Union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905. Universitetsforlaget.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Lappekodisillen og 1905. In Michalsen, Dag & Mestad, Ola (Ed.), Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00758-9. p. 420–443.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Fisket i saltvann - betraktninger rundt rettighetsspørsmål. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. p. 9–16.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Reindriftssamene og 1905. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. p. 15–17.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Yngvar Nielsen med prejudikatvirkninger. Institutt for offentlig retts skriftserie. ISSN 0803-2106. p. 137–149.
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Reindriftens juridiske stilling i utbyggingssaker. In Vistnes, Ingunn; Nellemann, Christian & Bull, Kirsti Strøm (Ed.), Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker. NINA Norsk institutt for naturforskning. ISSN 82-426-1483-0. p. 32–51.
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Saami customary law and the proposals of the Saami Rights Committee. Dieđut. ISSN 0332-7779. p. 163–171.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Samiske sedvaner og rettsgrunnlag for medbestemmelse? In Bjerkli, Bjørn & Selle, Per (Ed.), Samer, makt og demokrati. Sametinget og den nye samiske offentligheten. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30773-3. p. 202–219.

View all works in Cristin

 • Bull, Kirsti Strøm (2020). Reindriftsloven. Lovkommentar . Universitetsforlaget. ISBN 9788215030906. 312 p.
 • Winge, Nikolai K & Bull, Kirsti Strøm (2015). Fast eiendoms rettsforhold - Kort forklart. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02485-1. 170 p.
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Borgerrolle og borgerrett . Akademisk Publisering. ISBN 978-82-8152-044-8. 210 p.
 • Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (2013). Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Dreyersforlaget A/S. ISBN 978-82-8152-040-0. 216 p.
 • Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (2013). Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering. ISBN 9788281520400. 216 p.
 • Bull, Kirsti Strøm (2011). Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01901-7. 172 p.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Natur, rett, historie. Akademisk Publisering. ISBN 978-82-8152-035-6. 250 p.
 • Bull, Kirsti Strøm & Winge, Nikolai Kristoffersen (2009). Fast eiendoms rettsforhold. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01427-2. 160 p.

View all works in Cristin

 • Bull, Kirsti Strøm (2021). Andejakt i strid med viltloven. Krav om frifinnelse under henvisning til at jakten var i samsvar med med samisk rettsoppfatning og sedvane - HR-2021-863-U. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 9–10.
 • Bull, Kirsti Strøm (2021). Spørsmål om gyldigheten av vedtak om konsesjon og ekspropriasjon til vindkraft på Fosen-halvøya-HR-2021-1975-S. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 5–10.
 • Bull, Kirsti Strøm (2021). Spørsmål om grensereinbeiteloven av 1972 med forskrifter var i strid med en svensk samebys rettigheter til beiteområder i Troms ervervet gjennom alders tids bruk -HR-2021-1429-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 23(3), p. 4–7.
 • Bull, Kirsti Strøm (2018). En kommentar til Høyesteretts forståelse av SP artikkel 27 og konsultasjonsplikten. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 57(8), p. 504–509.
 • Bull, Kirsti Strøm (2016). Spørsmål om eiendomsrett var ervervet gjennom okkupasjon eller alders tids bruk (HR-2016-02303-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 4, p. 4–7.
 • Bull, Kirsti Strøm (2016). Spørsmål om reisnbeitedisktrikt har rett til flytting av rein over en privat eiendom (HR-2016-01219-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 3, p. 6–7.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Eliassen, Bent-Martin; Møllersen, Snefrid; Bull, Kirsti Strøm; Sara, Nils Henrik & Olsen, Henrik (2016). Fra skallemålinger til selvbestemmelse. [Business/trade/industry journal]. Forskningsetikk.
 • Bull, Kirsti Strøm (2014). Almanakk for Norge som folkebok, Årbok 2013. Det Norske Videnskaps-Akademi. ISSN 978-82-7099-789-3. p. 205–211.
 • Bull, Kirsti Strøm (2013). Rekkevidden av jordskifterettens kompetanse etter jordskifteloven § 88 ved grensegang for landskapsvernområde. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 15(4), p. 13–13.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Litteratur. Endre Stavang (red.):Ekspropriasjon - Noen sentrale emner. Cappelens Akademiske Forlag. Oslo 2010. 511 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 22–22.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Almanakken som folkebok, Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205397743. p. 77–87.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Innledning. In Bull, Kirsti Strøm (Eds.), Natur, rett, historie. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-035-6. p. 9–14.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Reindriftens øvrige bruksrettigheter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). ESC Rights and Norwegian Law and Natural Resources.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Harald Espeli, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde: Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i Norge. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(4), p. 736–741.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Weapons and guides. Lawyer history in Norway. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(4), p. 736–741.
 • Bull, Kirsti Strøm & Falkanger, Aage Thor (2009). Etterord - Mare librum og Norge. In Aure, Andreas Harald (Eds.), Mare liberum - Det frie hav. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-079-5. p. 189–196.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Om ”tida og tilhøva” som dynamisk aspekt ved den statiske tingsretten.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften Spesielt om forslag til endringer i reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Redegjørelse for Samerettsutvalgets forslag til endring av reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Avtaler mellom utbygger og reineiere.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Den juridiske dimensjon.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Samerettsutvalget 2 og forslagene til endringer i reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Folketrygden og yrkesskader i reindriften.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Det historiske fisket i Finnmark - utviklingen av regelverket for retten til fisket.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Bertil Bengtsson: Samerätt - översikt. Nordstedts Juridik, Stockholm 2004.131 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 93–95.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Saami Rights and Competing Interests. In Huse, Patrick (Eds.), Northern Imaginary 3rd Part. Delta Press. ISSN 978-82-995758-7-4. p. 247–250.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Hva arkeologien kan fortelle om samer i Sør-Norge og betydningen for anerkjennelse av samiske rettigheter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Finnmarksloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Sámi people and their access to land – from tolerated use to protected rights.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Rettshistorien om samenes rettigheter til naturressurser.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Det historiske fisket i Finnmark - utvikling av regelverket for retten til fisket.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Områdevern og menneskerettigheter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Bakgrunnen for Skjelettutvalget.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Den nye sameretten - presentasjon av innstilling fra Samerettsutvalget 2.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Finnmarksloven og Samerettsutvalgets forslag for de samiske bruksområdene for Troms og sørover.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Nordisk Samekonvensjon - kulturelle aspekter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Oppslagsord i samerett og reindriftsrett. In Jon, Gisle (Eds.), Jusleksikon. Kunnskapsforlaget. ISSN 978-82-573-1869-7.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Lov om saltvannsfiske i Finnmark av 1897 og bruk av not under torskefiske i Måsøy kommune. Ultima Thule. ISSN 0801-2458. p. 32–39.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Rettighetsutvikling og rettstenkning i et nasjonalt perspektiv.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Saltvannsfiske i Finnmark - rettshistorie 1700-1940.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Rettshistorien om saltvannsfiske i Finnmark.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Om finnmarksloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Hva slag rett er reindriftsretten.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Spørsmål om retten til kystfiske utenfor Finnmark.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Om finnmarksloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Sørsamisk historie i norske rettssaler.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Samiske rettigheter Hvem skal ha rettighetene til land og vann i Finnmark? [TV]. NRK, Redaksjon EN .
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). "Det er livet som skaper retten". Samerettslige utfordringer. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. p. 258–266.
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Hvilke konsekvenser har forslaget til Finnmarkslov for det videre arbeidet i Samerettsutvalget.
 • Bull, Kirsti Strøm; Corell, Robert; Eira, Inger Marie Gaup; Eira, Nils Isak; hansen Bauer, Inger & Hovelsrud , Grete K. [Show all 16 contributors for this article] (2004). Assessing vulnerabilities: a new strategy for the Arctic.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Kommuner og samer - rettslige problemstillinger i tilknytning til Samerettsutvalgets mandat.
 • Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch & Alvik, Ivar [Show all 9 contributors for this article] (2021). Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868.
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Samisk forhistorie og samiske rettigheter i et juridisk perspektiv. Várjjat Sámi Musea Cállosat, Varanger Samiske Museums Skrifter. ISSN 82-7746-005-8.
 • Vistnes, Ingunn; Nellemann, Christian & Bull, Kirsti Strøm (2004). Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker. NINA Norsk institutt for naturforskning. ISSN 82-426-1483-0.

View all works in Cristin

Published Dec. 9, 2008 10:51 AM - Last modified Aug. 31, 2015 3:10 PM