Erling Johan Hjelmeng

Professor
Image of Erling Johan  Hjelmeng
Norwegian version of this page
Phone +47-22859784
Username
Visiting address Department of Private Law Domus Exilii St. Olavs gate 23 0166 oslo
Postal address Department of Private Law PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

Publications

 • Hjelmeng, Erling Johan & Østerud, Eirik (2022). FORMÅLSVILKÅRET I KONKURRANSELOVEN § 10 OG EØS-AVTALEN ARTIKKEL 53. Jussens venner. ISSN 0022-6971. doi: 10.18261/jv.57.2.1.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2022). FORMÅLSVILKÅRET I KONKURRANSELOVEN § 10 OG EØS-AVTALEN ARTIKKEL 53. Jussens venner. ISSN 0022-6971. doi: 10.18261/jv.57.2.1.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Østerud, Eirik (2022). Datterselskapers erstatningsansvar etter overtredelser av EU-/EØS-konkurranseretten. EU-domstolen: Sak C-882/19 Sumal SL mot Mercedes Benz Trucks España. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2021). Prissignalisering og forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 27(2), p. 183–210. doi: 10.18261/ISSN.0809-9510-2021-02-03.
 • Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina; Jacobsen, Jørn & Rui, Jon Petter (2021). Sanksjonsregimer for foretak . Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 21(3), p. 273–299. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2021-03-04.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Østerud, Eirik (2021). Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, jf. konkurranseloven § 10 –Høyesteretts dom 21. mai 2021, HR-2021-1086-A, Cappelen Damm Holding AS / Cappelen Damm AS og Gyldendal ASA / Gyldendal Norsk Forlag AS mot Staten v/Konkurransetilsynet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 23(3), p. 14–19.
 • Jacobsen, Jørn & Hjelmeng, Erling Johan (2021). Skyldkravet i konkurranseretten – mot et objektivt ansvar for systemsvikt? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 3–45. Full text in Research Archive
 • Hjelmeng, Erling Johan & Østerud, Eirik (2020). Fallittforetak i konkurranseretten. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 2020(10), p. 602–621. Full text in Research Archive
 • Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan & Kind, Hans Jarle (2020). Konkurranse om melkebøndene. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 134(4), p. 26–35.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2020). Det store forhandlingsspillet: vinnere, tapere og reguleringsbehovet. In Steen, Frode & Pettersen, Ivar (Ed.), Mot bedre vitende i norsk matsektor. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202671839. p. 215–266. doi: 10.23865/noasp.93.ch7. Full text in Research Archive
 • Hjelmeng, Erling Johan & Søreide, Tina (2017). Bribes, Crimes and law enforcement. European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 28(1), p. 19–40.
 • Auriol, Emmanuelle; Hjelmeng, Erling Johan & Søreide, Tina (2017). Deterring Corruption and Cartels: In Search of a Coherent Approach. Concurrences. ISSN 1773-9578. 2017(1). Full text in Research Archive
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). Folkerettslig påvirkning av norsk erstatningsrett – to høyesterettsdommer. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 13(3), p. 211–229. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2016-03-03.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). Årsaksvurderinger i konkurranseretten – særlig om det kontrafaktiske scenariet. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. p. 10–45. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2016-01-02.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). "Lovstrid" som felles rettsgrunnlag for erstatningsansvar og ugyldighet - særlig om bruk av avtalelovens regler ved lovovertredelser/lovstrid. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 273–290.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Søreide, Tina (2014). Debarment in Public Procurement: Rationales and Realization. In Racca, Gabriella M & Yukins, Christopher (Ed.), Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts: Balancing Corruption Concerns in Public Procurement Internationally. Bruylant. ISSN 978-2-8027-4294-4. p. 215–232.
 • Foros, Øystein; hjelmeng, Erling & Kind, Hans Jarle (2014). Fastpris på bøker. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 128(4), p. 29–37.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Søreide, Tina (2013). Avvisning av straffedømte leverandører – et regime mot sin hensikt? Europarättslig tidskrift. ISSN 1403-8722. p. 667–694.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2013). Håndhevelse av konkurransereglene : er ad hoc-løsninger veien å gå? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. 16(8), p. 63–72. Full text in Research Archive
 • Gjendemsjø, Ronny; Sørgard, Lars & Hjelmeng, Erling Johan (2013). Abuse of collective dominance: The need for a new approach. World Competition Law and Economics Review. ISSN 1011-4548. 36(3), p. 355–372.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2013). Normkonkurranse i erstatningsretten ? In Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Ed.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. p. 287–300.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2013). COMPETITION LAW REMEDIES: STRIVING FOR COHERENCE OR FINDING NEW WAYS? Common market law review. ISSN 0165-0750. 50(4), p. 1007–1037.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Sørgard, Lars (2013). Produktkobling i konkurranseretten. Europarättslig tidskrift. ISSN 1403-8722. 16(2), p. 223–248.
 • Sørgard, Lars & Hjelmeng, Erling Johan (2012). En mer effektiv konkurranselov. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. p. 16–25.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2012). Competition law remedies - new challenges, new opportunities. In Hartig Danielsen, Jens; Hagel-Sørensen, Karsten; Heide-Jørgensen, Caroline & Nielsen, Ruth (Ed.), Festskrift til Jens Fejø. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 9788757425734. p. 199–216.
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Sørgard, Lars & Hjelmeng, Erling Johan (2011). Rethinking Minority Share Ownership and Interlocking Directorships: The Scope for Competition Law Intervention. European Law Review. ISSN 0307-5400. 36(6), p. 837–860.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2011). Konkurranserett. TINE SA mot Staten ved Konkurransetilsynet. Høyesteretts dom av 22. juni 2011 (HR-2011-01251-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 20–23.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2011). Hanekleiv-dommen - erstatningsrett i villrede? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. ISSN 1891-8956. 8(1/2), p. 69–83. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2016-03-03.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2011). Konkurranserett. Villedning av patentmyndighetr som musbruk av dominerende stilling. Rettens dom i sak T-321/05 Astra/Zeneca. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 20–23.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2011). Bindende tilsagn i konkurransesaker – forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven. Arbeidsnotat. ISSN 1503-2140.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2010). Revisoransvar og ansvarsbegrensning. In Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Ed.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. p. 86–99.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Thorson, Bjarte (2009). Erstatningsrett. Takstmannns ansvar for villedende informasjon - Rt. 2008 s. 1078 (28. august 2008). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 17–18.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Konkurranserett. Hvitbok om privat håndhevelse av EFs konkurranseregler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 19–21.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Norway. In Nemitz, Paul F. (Eds.), The Effective application of EU state aid procedures. The role of national law and practice. Kluwer Law International. ISSN 978-90-411-2657-3. p. 317–322.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Misbruk avforretningshemmeligheter - mellom konkurranserett og markedsføringsrett. In Kolstad, Olav (Eds.), Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01138-7. p. 312–329.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Erstatningsrett. Revisors ansvar for innbetaling av aksjekapital etter asl. § 2-19. Rt. 2007 s. 220. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 7–9.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Erstatningsrett. Litteratur. Endre Stavang: Erstatningsrettslig analyse med særlig vekt på eiendom og miljø. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 10–10.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Interessevern og rene formuesskader - i lys av Rt. 2007 s. 425. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. p. 169–180.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Kolstad, Olav (2006). Allmenngjørongsloven og innsynsrett - EØS-rettslige problemstillinger. Arbeidsrett. ISSN 1503-5883. 3(1), p. 1–41.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2005). Advokatprivilegiet i konkurransesaker. Særlig om internadvokater. In Biller, Odd Ivar; Brannsten, Erik; Brautaset, Are & Hasaas, Olav (Ed.), Industribygging og rettsutvikling. Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0379-4. p. 393–408.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2005). "Følgeavtaler" i konkurranseretten - en kommentar til "Elleveransmålet". Juridisk Tidskrift. ISSN 1100-7761. 17(1), p. 27–45.

View all works in Cristin

 • Arnesen, Finn; Hammersvik, Simen; Hjelmeng, Erling Johan; Rognstad, Ole-Andreas & Kolstad, Olav (2022). Oversikt over EØS-retten. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02519-3. 718 p.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1808-0. 521 p.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Sørgard, Lars (2014). Konkurransepolitikk : rettslig og økonomisk analyse. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1582-9. 783 p.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2009). Offentlig regulering og konkurranseretten - en analyse av "state compulsion"-forsvaret. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0885-2. 157 p.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Statsstøtte - EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0807-4. 375 p.
 • Graver, Hans Petter & Hjelmeng, Erling Johan (2006). Norsk konkurranserett bind II Prosess og sanksjoner. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01033-5. 207 p.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2006). Revisors erstatningsansvar - en analyse av ansvarsnormen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0564-6. 156 p.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2004). Reversering av EF- og EØS-stridig statsstøtte. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0254-2. 197 p.

View all works in Cristin

 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2022). Ikke bare juridisk uholdbart, men også en bortforklaring. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2021). «It’s hope in a hanging snore» – men ikke i Superligaen. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2020). Bokbase et kartell? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2020). Krig og fred i bokmarkedet. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle & Foros, Øystein (2020). Distribusjonstilskuddet øker konkurransen, ikke forbrukerprisene. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle & Foros, Øystein (2020). Gi bonden reelle alternativer for salg av melk. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle & Foros, Øystein (2020). Konkurranse om melkebøndene. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling (2019). Er algoritmene de ny frimurerne, som møtes i hemmelige rom?
 • Gabrielsen, Tommy Staahl & Hjelmeng, Erling Johan (2018). Skadelig Høyre-forslag om priser. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle & Hjelmeng, Erling (2018). Tvilsom Telenor-bot. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). The Concept of an "Undertaking" - On the Borderline between Labour Law and Competition Law. In Mulder, Bernhard Johan (Eds.), Sui Generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget. ISSN 9788215025995. p. 316–326.
 • Foros, Øystein & hjelmeng, Erling (2016). For mye smågodt? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2016). Den søte krigen. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan & Steen, Frode (2015). Settes bensinprisene av filantroper? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan & Steen, Frode (2015). Kan hindre kartellpris på bensin. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2015). Berget Ica fra milliardblunder. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Hjelmeng, Erling Johan & Sørgard, Lars (2014). Ikke glem Icas plan B. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2013). På gjengrodde stier. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2013). Fastpris uten boklov. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lunde, Tore & Hjelmeng, Erling Johan (2011). Konkurranserettslige problemstillinger i skjæringspunktet mellom stat og marked.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2010). Rettskilder - internasjonale. Litteratur. Finn Arnesen og Are Stenvik: Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget, Oslo 2009. 160 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Litteratur. Lars Anders Heimdal: Erstatning ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser - med utgangspunkt i Bokhandleren i Kabul-saken, Fagbokforlaget, Bergen 2008. 177 s. inkludert registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 19–19.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Litteratur. Børs- og verdipapirrett. Odd-Harald B. Wasenden: EU Market Abuse Regulation in Energy Markets. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008. 244 s. inkludert registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 4–4.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Tore Lunde: Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 361–374.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2005). Informasjonsutveksling mellom konkurrenter og kartellforbudet.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2005). Privat håndhevelse i EFs konkurranserett.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2004). Den nye konkurranseloven og EØS-retten � rettskilder, kompetanser og koordinering.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2004). EØS-anskaffelsesregelverket og tildeling i egenregi � særlig om interkommunale selskaper.
 • Herrera Anchustegui, Ignacio; Gjendemsjø, Ronny & Hjelmeng, Erling (2017). Buyer Power in EU Competition Law. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3119-9.
 • Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan & Kind, Hans Jarle (2013). Fastpris på bøker. SNF Samfunns- og næringslivsforskning AS. ISSN 1503-2140.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Sørgard, Lars (2011). Konkurransepolitiske virkninger av EØS-avtalen. Europautredningen. ISSN 978-82-93145-28-8.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2006). Consumers' right of action in antitrust cases - Current problems and future solutions. Nordisk Ministerråd/ Tema Nord 2006:583. ISSN 92-893-1415-X.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 9:29 AM - Last modified Apr. 18, 2016 10:57 AM