Erling Hjelmeng

Professor
Bilde av Erling  Hjelmeng
English version of this page
Telefon +47-22859784
Treffetider Mandag kl 10-11
Brukernavn
Besøksadresse Senter for Europarett Domus Media Øst Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Konkurranserett og markedsregulering
 • Statsstøtte
 • Sanksjoner og håndhevelse av rettsregler
 • Erstatningsrett

CV

Publikasjonsliste

Emneord: Erstatningsrett, Konkurranserett

Publikasjoner

 • Jacobsen, Jørn & Hjelmeng, Erling Johan (2021). Skyldkravet i konkurranseretten – mot et objektivt ansvar for systemsvikt?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 3- 45
 • Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan & Kind, Hans Jarle (2020). Konkurranse om melkebøndene. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  134(4), s 26- 35 Vis sammendrag
 • Hjelmeng, Erling Johan (2020). Det store forhandlingsspillet: vinnere, tapere og reguleringsbehovet, I: Frode Steen & Ivar Pettersen (red.),  Mot bedre vitende i norsk matsektor.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671839.  7.  s 215 - 266 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Østerud, Eirik (2020). Fallittforetak i konkurranseretten. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  2020(10), s 602- 621 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Auriol, Emmanuelle; Hjelmeng, Erling Johan & Søreide, Tina (2017). Deterring Corruption and Cartels: In Search of a Coherent Approach. Concurrences.  ISSN 1773-9578.  2017(1) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Søreide, Tina (2017). Bribes, Crimes and law enforcement. European Business Law Review.  ISSN 0959-6941.  28(1), s 19- 40
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). Folkerettslig påvirkning av norsk erstatningsrett – to høyesterettsdommer. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.  ISSN 2464-336X.  13(3), s 211- 229 . doi: 10.18261/issn.2464-3378-2016-03-03
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). "Lovstrid" som felles rettsgrunnlag for erstatningsansvar og ugyldighet - særlig om bruk av avtalelovens regler ved lovovertredelser/lovstrid, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel.  s 273 - 290
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). Årsaksvurderinger i konkurranseretten – særlig om det kontrafaktiske scenariet. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 10- 45 . doi: 10.18261/issn.0809-9510-2016-01-02
 • Foros, Øystein; hjelmeng, Erling & Kind, Hans Jarle (2014). Fastpris på bøker. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  128(4), s 29- 37 Vis sammendrag
 • Hjelmeng, Erling Johan & Søreide, Tina (2014). Debarment in Public Procurement: Rationales and Realization, In Gabriella M Racca & Christopher Yukins (ed.),  Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts: Balancing Corruption Concerns in Public Procurement Internationally.  Bruylant.  ISBN 978-2-8027-4294-4.  Chapter 4.  s 215 - 232
 • Gjendemsjø, Ronny; Sørgard, Lars & Hjelmeng, Erling Johan (2013). Abuse of collective dominance: The need for a new approach. World Competition Law and Economics Review.  ISSN 1011-4548.  36(3), s 355- 372
 • Hjelmeng, Erling Johan (2013). COMPETITION LAW REMEDIES: STRIVING FOR COHERENCE OR FINDING NEW WAYS?. Common market law review.  ISSN 0165-0750.  50(4), s 1007- 1037
 • Hjelmeng, Erling Johan (2013). Håndhevelse av konkurransereglene : er ad hoc-løsninger veien å gå?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.  ISSN 1500-0788.  16(8), s 63- 72 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2013). Normkonkurranse i erstatningsretten ?, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  s 287 - 300
 • Hjelmeng, Erling Johan & Søreide, Tina (2013). Avvisning av straffedømte leverandører – et regime mot sin hensikt?. Europarättslig tidskrift.  ISSN 1403-8722.  (4), s 667- 694
 • Hjelmeng, Erling Johan & Sørgard, Lars (2013). Produktkobling i konkurranseretten. Europarättslig tidskrift.  ISSN 1403-8722.  16(2), s 223- 248
 • Hjelmeng, Erling Johan (2012). Competition law remedies - new challenges, new opportunities, In Jens Hartig Danielsen; Karsten Hagel-Sørensen; Caroline Heide-Jørgensen & Ruth Nielsen (ed.),  Festskrift til Jens Fejø.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 9788757425734.  Kapittel.  s 199 - 216
 • Sørgard, Lars & Hjelmeng, Erling Johan (2012). En mer effektiv konkurranselov. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  (7), s 16- 25 Vis sammendrag
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Sørgard, Lars & Hjelmeng, Erling Johan (2011). Rethinking Minority Share Ownership and Interlocking Directorships: The Scope for Competition Law Intervention. European Law Review.  ISSN 0307-5400.  36(6), s 837- 860
 • Hjelmeng, Erling Johan (2011). Bindende tilsagn i konkurransesaker – forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven. Arbeidsnotat.  ISSN 1503-2140.  (13)
 • Hjelmeng, Erling Johan (2011). Hanekleiv-dommen - erstatningsrett i villrede?. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  8(1/2), s 69- 83 . doi: 10.18261/issn.2464-3378-2016-03-03
 • Hjelmeng, Erling Johan (2011). Konkurranserett. TINE SA mot Staten ved Konkurransetilsynet. Høyesteretts dom av 22. juni 2011 (HR-2011-01251-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 20- 23
 • Hjelmeng, Erling Johan (2011). Konkurranserett. Villedning av patentmyndighetr som musbruk av dominerende stilling. Rettens dom i sak T-321/05 Astra/Zeneca. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 20- 23
 • Hjelmeng, Erling Johan (2010). Revisoransvar og ansvarsbegrensning, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  Kapittel.  s 86 - 99
 • Hjelmeng, Erling Johan & Thorson, Bjarte (2009). Erstatningsrett. Takstmannns ansvar for villedende informasjon - Rt. 2008 s. 1078 (28. august 2008). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 17- 18
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Konkurranserett. Hvitbok om privat håndhevelse av EFs konkurranseregler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 19- 21
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Erstatningsrett. Litteratur. Endre Stavang: Erstatningsrettslig analyse med særlig vekt på eiendom og miljø. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 10- 10
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Erstatningsrett. Revisors ansvar for innbetaling av aksjekapital etter asl. § 2-19. Rt. 2007 s. 220. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 7- 9
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Interessevern og rene formuesskader - i lys av Rt. 2007 s. 425. Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  (3), s 169- 180
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Misbruk avforretningshemmeligheter - mellom konkurranserett og markedsføringsrett, I: Olav Kolstad (red.),  Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01138-7.  Kapittel 6.  s 312 - 329
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Norway, In Paul F. Nemitz (ed.),  The Effective application of EU state aid procedures. The role of national law and practice.  Kluwer Law International.  ISBN 978-90-411-2657-3.  Chapter 17.  s 317 - 322
 • Hjelmeng, Erling Johan & Kolstad, Olav (2006). Allmenngjørongsloven og innsynsrett - EØS-rettslige problemstillinger. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  3(1), s 1- 41 Vis sammendrag
 • Hjelmeng, Erling Johan (2005). Advokatprivilegiet i konkurransesaker. Særlig om internadvokater, I: Odd Ivar Biller; Erik Brannsten; Are Brautaset & Olav Hasaas (red.),  Industribygging og rettsutvikling. Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0379-4.  Konkurranserett.  s 393 - 408
 • Hjelmeng, Erling Johan (2005). "Følgeavtaler" i konkurranseretten - en kommentar til "Elleveransmålet". Juridisk Tidskrift.  ISSN 1100-7761.  17(1), s 27- 45

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjelmeng, Erling Johan (red.) (2016). Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  521 s.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Sørgard, Lars (2014). Konkurransepolitikk : rettslig og økonomisk analyse. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1582-9.  783 s.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2009). Offentlig regulering og konkurranseretten - en analyse av "state compulsion"-forsvaret. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0885-2.  157 s.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Statsstøtte - EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0807-4.  375 s.
 • Graver, Hans Petter & Hjelmeng, Erling Johan (2006). Norsk konkurranserett bind II Prosess og sanksjoner. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01033-5.  207 s.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2006). Revisors erstatningsansvar - en analyse av ansvarsnormen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0564-6.  156 s.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2004). Reversering av EF- og EØS-stridig statsstøtte. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0254-2.  197 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2021). «It’s hope in a hanging snore» – men ikke i Superligaen. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2020). Bokbase et kartell?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2020). Krig og fred i bokmarkedet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle & Foros, Øystein (2020). Distribusjonstilskuddet øker konkurransen, ikke forbrukerprisene. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle & Foros, Øystein (2020). Gi bonden reelle alternativer for salg av melk. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle & Foros, Øystein (2020). Konkurranse om melkebøndene. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling (2019). Er algoritmene de ny frimurerne, som møtes i hemmelige rom?.
 • Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle & Hjelmeng, Erling (2018). Tvilsom Telenor-bot. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Gabrielsen, Tommy Staahl & Hjelmeng, Erling Johan (2018). Skadelig Høyre-forslag om priser. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Herrera Anchustegui, Ignacio; Gjendemsjø, Ronny & Hjelmeng, Erling (2017). Buyer Power in EU Competition Law.
 • Foros, Øystein & hjelmeng, Erling (2016). For mye smågodt?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2016). Den søte krigen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). The Concept of an "Undertaking" - On the Borderline between Labour Law and Competition Law, In Bernhard Johan Mulder (ed.),  Sui Generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Kapittel.  s 316 - 326
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2015). Berget Ica fra milliardblunder. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan & Steen, Frode (2015). Kan hindre kartellpris på bensin. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan & Steen, Frode (2015). Settes bensinprisene av filantroper?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Hjelmeng, Erling Johan & Sørgard, Lars (2014). Ikke glem Icas plan B. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2013). Fastpris uten boklov. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2013). På gjengrodde stier. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan & Kind, Hans Jarle (2013). Fastpris på bøker. Arbeidsnotat. 47. Vis sammendrag
 • Hjelmeng, Erling Johan & Sørgard, Lars (2011). Konkurransepolitiske virkninger av EØS-avtalen.
 • Lunde, Tore & Hjelmeng, Erling Johan (2011). Konkurranserettslige problemstillinger i skjæringspunktet mellom stat og marked.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2010). Rettskilder - internasjonale. Litteratur. Finn Arnesen og Are Stenvik: Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget, Oslo 2009. 160 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 28
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Tore Lunde: Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3), s 361- 374
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Litteratur. Børs- og verdipapirrett. Odd-Harald B. Wasenden: EU Market Abuse Regulation in Energy Markets. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008. 244 s. inkludert registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 4- 4
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Litteratur. Lars Anders Heimdal: Erstatning ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser - med utgangspunkt i Bokhandleren i Kabul-saken, Fagbokforlaget, Bergen 2008. 177 s. inkludert registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 19- 19
 • Hjelmeng, Erling Johan (2006). Consumers' right of action in antitrust cases - Current problems and future solutions.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2005). Informasjonsutveksling mellom konkurrenter og kartellforbudet.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2005). Privat håndhevelse i EFs konkurranserett.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2004). Den nye konkurranseloven og EØS-retten � rettskilder, kompetanser og koordinering.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2004). EØS-anskaffelsesregelverket og tildeling i egenregi � særlig om interkommunale selskaper.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:28 - Sist endret 4. feb. 2020 15:48

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter