Erling Hjelmeng

Professor
Bilde av Erling  Hjelmeng
English version of this page
Telefon +47-22859784
Treffetider Mandag kl 10-11
Brukernavn
Besøksadresse Senter for Europarett Domus Media Øst Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Konkurranserett og markedsregulering
 • Statsstøtte
 • Sanksjoner og håndhevelse av rettsregler
 • Erstatningsrett

CV

Publikasjonsliste

Emneord: Erstatningsrett, Konkurranserett

Publikasjoner

 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2022). The Norwegian Telenor case - a "mobile" test for abuse? European Competition Law Review. ISSN 0144-3054. 43(8), s. 394–398.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Østerud, Eirik (2022). Formålsvilkåret i konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 57(2), s. 63–87. doi: 10.18261/jv.57.2.1.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Østerud, Eirik (2022). Datterselskapers erstatningsansvar etter overtredelser av EU-/EØS-konkurranseretten. EU-domstolen: Sak C-882/19 Sumal SL mot Mercedes Benz Trucks España. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2021). Prissignalisering og forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 27(2), s. 183–210. doi: 10.18261/ISSN.0809-9510-2021-02-03.
 • Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina; Jacobsen, Jørn & Rui, Jon Petter (2021). Sanksjonsregimer for foretak . Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 21(3), s. 273–299. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2021-03-04.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Østerud, Eirik (2021). Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, jf. konkurranseloven § 10 –Høyesteretts dom 21. mai 2021, HR-2021-1086-A, Cappelen Damm Holding AS / Cappelen Damm AS og Gyldendal ASA / Gyldendal Norsk Forlag AS mot Staten v/Konkurransetilsynet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 23(3), s. 14–19.
 • Jacobsen, Jørn & Hjelmeng, Erling Johan (2021). Skyldkravet i konkurranseretten – mot et objektivt ansvar for systemsvikt? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 3–45. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjelmeng, Erling Johan & Østerud, Eirik (2020). Fallittforetak i konkurranseretten. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 2020(10), s. 602–621. Fulltekst i vitenarkiv
 • Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan & Kind, Hans Jarle (2020). Konkurranse om melkebøndene. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 134(4), s. 26–35.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2020). Det store forhandlingsspillet: vinnere, tapere og reguleringsbehovet. I Steen, Frode & Pettersen, Ivar (Red.), Mot bedre vitende i norsk matsektor. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202671839. s. 215–266. doi: 10.23865/noasp.93.ch7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjelmeng, Erling Johan & Søreide, Tina (2017). Bribes, Crimes and law enforcement. European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 28(1), s. 19–40.
 • Auriol, Emmanuelle; Hjelmeng, Erling Johan & Søreide, Tina (2017). Deterring Corruption and Cartels: In Search of a Coherent Approach. Concurrences. ISSN 1773-9578. 2017(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). Folkerettslig påvirkning av norsk erstatningsrett – to høyesterettsdommer. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 13(3), s. 211–229. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2016-03-03.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). Årsaksvurderinger i konkurranseretten – særlig om det kontrafaktiske scenariet. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 10–45. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2016-01-02.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). "Lovstrid" som felles rettsgrunnlag for erstatningsansvar og ugyldighet - særlig om bruk av avtalelovens regler ved lovovertredelser/lovstrid. I Hjelmeng, Erling Johan (Red.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. s. 273–290.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Søreide, Tina (2014). Debarment in Public Procurement: Rationales and Realization. I Racca, Gabriella M & Yukins, Christopher (Red.), Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts: Balancing Corruption Concerns in Public Procurement Internationally. Bruylant. ISSN 978-2-8027-4294-4. s. 215–232.
 • Foros, Øystein; hjelmeng, Erling & Kind, Hans Jarle (2014). Fastpris på bøker. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 128(4), s. 29–37.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Søreide, Tina (2013). Avvisning av straffedømte leverandører – et regime mot sin hensikt? Europarättslig tidskrift. ISSN 1403-8722. s. 667–694.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2013). Håndhevelse av konkurransereglene : er ad hoc-løsninger veien å gå? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. 16(8), s. 63–72. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjendemsjø, Ronny; Sørgard, Lars & Hjelmeng, Erling Johan (2013). Abuse of collective dominance: The need for a new approach. World Competition Law and Economics Review. ISSN 1011-4548. 36(3), s. 355–372.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2013). Normkonkurranse i erstatningsretten ? I Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Red.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. s. 287–300.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2013). COMPETITION LAW REMEDIES: STRIVING FOR COHERENCE OR FINDING NEW WAYS? Common market law review. ISSN 0165-0750. 50(4), s. 1007–1037.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Sørgard, Lars (2013). Produktkobling i konkurranseretten. Europarättslig tidskrift. ISSN 1403-8722. 16(2), s. 223–248.
 • Sørgard, Lars & Hjelmeng, Erling Johan (2012). En mer effektiv konkurranselov. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. s. 16–25.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2012). Competition law remedies - new challenges, new opportunities. I Hartig Danielsen, Jens; Hagel-Sørensen, Karsten; Heide-Jørgensen, Caroline & Nielsen, Ruth (Red.), Festskrift til Jens Fejø. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 9788757425734. s. 199–216.
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Sørgard, Lars & Hjelmeng, Erling Johan (2011). Rethinking Minority Share Ownership and Interlocking Directorships: The Scope for Competition Law Intervention. European Law Review. ISSN 0307-5400. 36(6), s. 837–860.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2011). Konkurranserett. TINE SA mot Staten ved Konkurransetilsynet. Høyesteretts dom av 22. juni 2011 (HR-2011-01251-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 20–23.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2011). Hanekleiv-dommen - erstatningsrett i villrede? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. ISSN 1891-8956. 8(1/2), s. 69–83. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2016-03-03.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2011). Konkurranserett. Villedning av patentmyndighetr som musbruk av dominerende stilling. Rettens dom i sak T-321/05 Astra/Zeneca. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 20–23.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2011). Bindende tilsagn i konkurransesaker – forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven. Arbeidsnotat. ISSN 1503-2140.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2010). Revisoransvar og ansvarsbegrensning. I Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. s. 86–99.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Thorson, Bjarte (2009). Erstatningsrett. Takstmannns ansvar for villedende informasjon - Rt. 2008 s. 1078 (28. august 2008). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 17–18.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Konkurranserett. Hvitbok om privat håndhevelse av EFs konkurranseregler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 19–21.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Norway. I Nemitz, Paul F. (Red.), The Effective application of EU state aid procedures. The role of national law and practice. Kluwer Law International. ISSN 978-90-411-2657-3. s. 317–322.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Misbruk avforretningshemmeligheter - mellom konkurranserett og markedsføringsrett. I Kolstad, Olav (Red.), Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01138-7. s. 312–329.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Erstatningsrett. Revisors ansvar for innbetaling av aksjekapital etter asl. § 2-19. Rt. 2007 s. 220. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 7–9.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Erstatningsrett. Litteratur. Endre Stavang: Erstatningsrettslig analyse med særlig vekt på eiendom og miljø. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–10.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2007). Interessevern og rene formuesskader - i lys av Rt. 2007 s. 425. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. s. 169–180.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Kolstad, Olav (2006). Allmenngjørongsloven og innsynsrett - EØS-rettslige problemstillinger. Arbeidsrett. ISSN 1503-5883. 3(1), s. 1–41.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2005). Advokatprivilegiet i konkurransesaker. Særlig om internadvokater. I Biller, Odd Ivar; Brannsten, Erik; Brautaset, Are & Hasaas, Olav (Red.), Industribygging og rettsutvikling. Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0379-4. s. 393–408.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2005). "Følgeavtaler" i konkurranseretten - en kommentar til "Elleveransmålet". Juridisk Tidskrift. ISSN 1100-7761. 17(1), s. 27–45.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Finn; Hammersvik, Simen; Hjelmeng, Erling Johan; Rognstad, Ole-Andreas & Kolstad, Olav (2022). Oversikt over EØS-retten. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02519-3. 718 s.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1808-0. 521 s.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Sørgard, Lars (2014). Konkurransepolitikk : rettslig og økonomisk analyse. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1582-9. 783 s.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2009). Offentlig regulering og konkurranseretten - en analyse av "state compulsion"-forsvaret. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0885-2. 157 s.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Statsstøtte - EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0807-4. 375 s.
 • Graver, Hans Petter & Hjelmeng, Erling Johan (2006). Norsk konkurranserett bind II Prosess og sanksjoner. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01033-5. 207 s.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2006). Revisors erstatningsansvar - en analyse av ansvarsnormen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0564-6. 156 s.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2004). Reversering av EF- og EØS-stridig statsstøtte. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0254-2. 197 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2022). Ikke bare juridisk uholdbart, men også en bortforklaring. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2022). - Mange advokater vil kvie seg for å fremstå som illojale til aksjonen. Advokatbladet. ISSN 0801-3020.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2022). Advokatboikott kan være brudd på konkurranseloven. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2021). «It’s hope in a hanging snore» – men ikke i Superligaen. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2020). Bokbase et kartell? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2020). Krig og fred i bokmarkedet. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle & Foros, Øystein (2020). Distribusjonstilskuddet øker konkurransen, ikke forbrukerprisene. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle & Foros, Øystein (2020). Gi bonden reelle alternativer for salg av melk. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle & Foros, Øystein (2020). Konkurranse om melkebøndene. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling (2019). Er algoritmene de ny frimurerne, som møtes i hemmelige rom?
 • Gabrielsen, Tommy Staahl & Hjelmeng, Erling Johan (2018). Skadelig Høyre-forslag om priser. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle & Hjelmeng, Erling (2018). Tvilsom Telenor-bot. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2016). The Concept of an "Undertaking" - On the Borderline between Labour Law and Competition Law. I Mulder, Bernhard Johan (Red.), Sui Generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget. ISSN 9788215025995. s. 316–326.
 • Foros, Øystein & hjelmeng, Erling (2016). For mye smågodt? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2016). Den søte krigen. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan & Steen, Frode (2015). Settes bensinprisene av filantroper? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan & Steen, Frode (2015). Kan hindre kartellpris på bensin. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2015). Berget Ica fra milliardblunder. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Hjelmeng, Erling Johan & Sørgard, Lars (2014). Ikke glem Icas plan B. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2013). På gjengrodde stier. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Foros, Øystein & Hjelmeng, Erling Johan (2013). Fastpris uten boklov. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lunde, Tore & Hjelmeng, Erling Johan (2011). Konkurranserettslige problemstillinger i skjæringspunktet mellom stat og marked.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2010). Rettskilder - internasjonale. Litteratur. Finn Arnesen og Are Stenvik: Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget, Oslo 2009. 160 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Litteratur. Lars Anders Heimdal: Erstatning ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser - med utgangspunkt i Bokhandleren i Kabul-saken, Fagbokforlaget, Bergen 2008. 177 s. inkludert registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 19–19.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Litteratur. Børs- og verdipapirrett. Odd-Harald B. Wasenden: EU Market Abuse Regulation in Energy Markets. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008. 244 s. inkludert registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–4.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2008). Tore Lunde: Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 361–374.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2005). Informasjonsutveksling mellom konkurrenter og kartellforbudet.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2005). Privat håndhevelse i EFs konkurranserett.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2004). Den nye konkurranseloven og EØS-retten � rettskilder, kompetanser og koordinering.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2004). EØS-anskaffelsesregelverket og tildeling i egenregi � særlig om interkommunale selskaper.
 • Herrera Anchustegui, Ignacio; Gjendemsjø, Ronny & Hjelmeng, Erling (2017). Buyer Power in EU Competition Law. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3119-9.
 • Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan & Kind, Hans Jarle (2013). Fastpris på bøker. SNF Samfunns- og næringslivsforskning AS. ISSN 1503-2140.
 • Hjelmeng, Erling Johan & Sørgard, Lars (2011). Konkurransepolitiske virkninger av EØS-avtalen. Europautredningen. ISSN 978-82-93145-28-8.
 • Hjelmeng, Erling Johan (2006). Consumers' right of action in antitrust cases - Current problems and future solutions. Nordisk Ministerråd/ Tema Nord 2006:583. ISSN 92-893-1415-X.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:28 - Sist endret 13. jan. 2022 22:46

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter